Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Välfärdsekonomerna: Nya tider ger behov av förändrade investeringar

Expertgruppen ”Välfärdsekonomerna” presenterar idag sin femte rapport: ”Nya tider – nya investeringar: Fem goda råd för kommunsektorn”.

Mycket tyder på att det finns behov av ett skifte när det gäller kommunsektorns investeringar. Om man ser till de samlade investeringarna i Sveriges kommuner och regioner behöver fokus flyttas från expansion till underhåll och omställning.

Den expansiva investeringstakten inom bland annat förskolor och skolor kan troligtvis dämpas. Samtidigt blir det mer angeläget att trappa upp underhållsinvesteringarna – i sådant som VA, hyresbostäder och vissa verksamhetslokaler – samt investeringarna i klimat/miljö och digitalisering.

Frågan blir då hur denna förflyttning bäst kan ske. Expertgruppen lyfter i fem goda råd fram de aspekter som är viktigast att ta hänsyn till i utformningen av kommunsektorns fortsatta investeringsplaner. Råden riktar sig inte bara till kommuner och regioner, utan även till den statliga nivån – där det övergripande ansvaret i flera avseenden ligger.

I och med den ryska invasionen av Ukraina finns det en stor osäkerhet i omvärlden. Detta kan i viss mån komma att förändra investeringsbehoven framöver. Men osäkerheten gör det också ännu viktigare att nu vara noggrann och följsam i sin investeringsplanering.

Expertgruppen summerar sina råd som följer:

  1. Se realistiskt på befolkningsutvecklingen

Ett misstag på investeringsområdet som kan få allvarliga konsekvenser är att man planerar för vad man hoppas på snarare än för vad man realistiskt sett ser framför sig. En risk i nuläget är att stanna kvar i investeringsplaner baserade på mer expansiva befolkningsprognoser än de som faktiskt är aktuella.

  1. Gör en fördjupad koncernanalys för att klargöra investeringsutrymmet

I och med att kommunsektorn rör sig upp på högre generella skuldnivåer kan det på vissa håll vara nyttigt att i ett fördjupat analysarbete reda ut vilka investeringar som de facto får plats. Med den fördjupade analysen kan kommuner och regioner planera mer rationell och därmed generera bättre utfall i det långa perspektivet.

  1. Prioritera underhåll

Att nedprioritera underhållsinvesteringar har över tid varit vanligt inom den svenska kommunsektorn. Detta är inte rationellt. Med omfattande och bitvis akuta behov inom exempelvis VA och hyresbostäder är det hög tid att ta tag i allt det där som man inte tidigare tagit tag i.

  1. kra tillräckligt investeringsutrymme för den gröna omställningen

 Det behöver omgående tas ett helhetsgrepp som inkluderar staten, regionerna och kommunerna om vilken investeringskapacitet som finns och som måste skapas för att driva klimatomställningen. Kommunsektorn, liksom staten, förefaller i nuläget bara vara rustad för business as usual. Det räcker sannolikt inte.

  1. Driv långsiktiga effektiviseringar – även utanför investeringsbudgeten

Det finns nyckelområden i kommunsektorns ekonomi där platsen i investeringsbudgeten inte är given, men där det är nödvändigt att långsiktigt bygga strukturell kapacitet. Digitaliseringen är det viktigaste exemplet. Här krävs pragmatiska lösningar för att säkerställa att kapacitetshöjningen fullt ut blir av.

Rapporten: Nya tider – nya investeringar.

Välfärdsekonomernas arbete finns samlat på kommuninvest.se.

För mer information, och kontakt med medlemmarna, vänligen vänd dig till gruppens sekretariat:

Emelie Värja
Forsknings- och utbildningschef
Tel: 073-078 06 35
E-mail: emelie.varja@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Dela