Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Storsatsning på förskolor och skolor i Ronneby ska ge minskad segregation och höjda kunskapsresultat

Ronneby kommun gör en omfattande satsning på sina förskolor och skolor. Syftet är att öka likvärdigheten, minska segregationen och höja kunskapsresultaten. För satsningen har kommunen nu beviljats ett Lån för Social Hållbarhet.

I Ronneby finns sedan tidigare ett stort behov av fler platser i förskolan, skolan och gymnasieskolan. Att göra en utbyggnad inom förskola och skola har bedömts vara prioriterat. Samtidigt finns det tydliga problem när det gäller likvärdigheten. Barn som är födda i Sverige har generellt sett bättre kunskapsresultat än barn som är födda utomlands. Detta samspelar med mer övergripande skillnader i hälsa, välbefinnande och delaktighet i samhället.

För att möta dessa utmaningar har Ronneby kommun startat projektet ”Framtidens skolor och förskolor”. Där tas ett systematiskt helhetsgrepp om situationen. I tätorten byggs en ny förskola, med 180 platser, samt två nya 4-9–skolor med placering geografiskt nära varandra. I såväl förskolan som skolorna ska det finnas barn från olika bostadsområden. Samtidigt görs några befintliga F-6-skolor om till F-3-skolor. Inriktningen är att skolorganisationen ska vara en motvikt mot boendesegregationen.

Dessa investeringar i den fysiska miljön kompletteras med specifika initiativ i den löpande verksamheten. I samverkan med Skolverket genomförs riktade insatser för att stärka utbildningskvaliteten för flerspråkiga barn och elever. Två processledare har nyligen anställts för att bland annat jobba med kvalitetshöjande och språkutvecklande åtgärder i förskolan. Föreläsare från Stockholms universitet har engagerats för att till att börja med prata om bland annat hållbar utveckling och naturvetenskap inom förskolan.

Syftet med satsningen är att genom likvärdiga och välintegrerade förskole- och skolmiljöer samt de specifika initiativen i verksamheten se till att på lite sikt höja kunskapsresultaten. Viktiga mål på vägen är en större närvaro av barn i förskolan samt en ökad upplevd studiero och delaktighet hos eleverna i skolan.

För finansieringen av satsningen har Ronneby kommun nu beviljats ett Lån för Social Hållbarhet på 500 miljoner kronor. Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet, som prövar dessa låneansökningar, sade ja vid sitt senaste sammanträde.

– Det är en unik och stor satsning som kommunen gör genom att bygga två helt nya 4 – 9 skolor och en helt ny förskola av den här storleken. Det blir en viktig pusselbit i att ge våra barn och elever en likvärdig utbildning, säger Tobias Ekblad, Förvaltningschef/Skolchef på Utbildningsförvaltningen Ronneby kommun.

– Denna storskaliga satsning är spännande och viktig på flera sätt. Det finns mycket som talar för att ett helhetsgrepp av detta slag är rätt sak att göra för att skapa förutsättningar till förbättrade kunskapsresultat och en ökad integration. Jag, och många med mig, kommer följa utvecklingen i Ronneby med stort intresse, säger Aina Rundgren, ordförande för Kommittén för Social Hållbarhet.

För ytterligare information

Tobias Ekblad
Förvaltningschef/Skolchef på Utbildningsförvaltningen Ronneby kommun
Tel: 0457-618120
E-post: tobias.ekblad@edu.ronneby.se

Hanna Leife
Hållbarhetsstrateg
Tel: 073-054 14 24
E-post: hanna.leife@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-post: david.ljung@kommuninvest.se