Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Det strategiska koncernperspektivet blir allt viktigare

Kommuninvest tar under våren ett steg framåt i sitt rådgivningsarbete. Med konceptet ”strategimöte”, som kompletterar den övriga rådgivningen, läggs ett tydligare fokus på långsiktigheten och koncernperspektivet i kundernas finansiella situation. ”Vi finns naturligtvis där för våra kunder i alla lägen”, säger Patrik Stenman, finansrådgivare på Kommuninvest. ”Men vi ser också ett behov av att då och då sätta oss ner med kunderna för att ta ett långsiktigt helhetsgrepp om koncernens ekonomi och värdera hur vi på Kommuninvest kan bidra till en positiv utveckling.”    

Hur nytt är upplägget kring ”strategimötet”?

– Strategiska diskussioner med våra kunder är inte alls ovanliga. Detta är något som vi hela tiden återkommer till. Men vi ser nu, inte minst efter inspel från flera kunder, att det långsiktiga koncernperspektivet blir alltmer framträdande i den kommunala ekonomin. I en stökig omvärld och med pressade finansiella förutsättningar är det nödvändigt att ha god koll och att systematiskt kunna planerera. Kommuner och regioner jobbar med tätare koordinerade koncerner samt med ett längre tidsperspektiv i såväl ekonomistyrning som skuldförvaltning. Trenden är helt klart positiv. Det här är en förflyttning som vi vill stödja och främja.

Med strategimötet har vi skapat ett sammanhållet och enhetligt, men samtidigt skräddarsytt, arbetssätt för den mer strategiskt inriktade delen av kunddialogen. Ambitionen kommer att vara att samla representanter för hela kundkoncernen i detta mötesformat. Syftet är i hög grad att etablera en startpunkt för det gemensamma arbetet framåt.

Hur kan dagordningen för ett strategimöte se ut?

– Det är naturligt att starta i en gemensam analys. Hur är den finansiella statusen i koncernen och vilka är de huvudsakliga utmaningarna framåt?

Ett givet fokus är koncernens investeringsplan – och relaterade lånebehov. Vad behöver göras på både kort och lång sikt? Behöver det vidtas några särskilda åtgärder för att säkra den finansiella kapacitet som krävs för att bära planen? Det är angeläget för oss att inhämta information som vi använder i den framåtriktade kreditanalysen av våra låntagare.

En viktig aspekt på investeringsplanen är hållbarhet. I Kommuninvests utbud finns både Gröna lån och Lån för Social Hållbarhet. Kan planen matchas mot dessa låneprodukter och på det stora hela taget göras mer hållbar? Vi strävar efter att våra hållbara låneprodukter ska vara ett verktyg för kommunsektorn i till exempel planerings- och upphandlingsfaserna av nya investeringar.

En viktig komponent i mötet är att vi från Kommuninvest gör en uppdatering av vad vi har att erbjuda. Hur kunden kan utnyttja dessa möjligheter på bästa sätt? Det kan handla om allt från introduktion och analys inom KI Finans, skuldförvaltning och likviditetsplanering till särskild fördjupning och support när det exempelvis gäller finanspolicy eller borgensavgifter.

Avslutningsvis diskuteras en gemensam agenda framåt. Hur ska samarbetet fungera över de kommande månaderna och åren?

Hur har det gått i strategimötena så långt?

– Det har gått bra. Vi har fått en riktigt lovande start. Det är uppenbart att mötesformatet, för både kunderna och oss, skapar tydliga mervärden.

En särskilt tydlig effekt som vi sett är att mötena ofta främjar koordineringen i den aktuella koncernen. Med representanter från hela koncernen på plats identifieras områden där alla vinner på att göra mer tillsammans. Det kan handla om allt från likviditetshantering och investeringsplanering till ekonomistyrning och hållbarhet. Även inom skuldförvaltningen, med eller utan internbank, är det inte sällan möjligt att identifiera en sådan utvecklingspotential.

Dela