Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.


Beslutsformuleringar för kommun

Det är tillåtet att kopiera exemplen nedan.

Beslut om rätten att underteckna

Rätten att underteckna skuldebrev och borgensåtaganden är inte beslut i kommunallagens mening. Rätten att underteckna handling kan därför inte delegeras. Det krävs istället ett särskilt beslut.

Kommunfullmäktige skall i reglementet för kommunstyrelsen, ange vem som undertecknar avtal, skuldebrev, borgensåtaganden och så vidare för kommunens räkning. I reglementen anges ofta att det är kommunstyrelsens ordförande, som tillsammans med annan som kommunstyrelsen bestämmer, har rätt att underteckna handlingar.

Juridiskt sett finns det dock inget som hindrar att kommunfullmäktige låter kommunstyrelsen ensam bestämma vem som skall ha rätt att företräda kommunen. Eftersom det inte är fråga om delegation finns det inget förbud mot att låta en förtroendevald tillsammans med en anställd underteckna handlingen eller till och med låta flera anställda underteckna tillsammans.

Det vanligaste är dock att kommunstyrelsen utser person som ska underteckna tillsammans med kommunstyrelsens ordförande.

Beslutsformuleringar

Kommunfullmäktiges beslut om reglemente avseende undertecknande

Kommunfullmäktige beslutar, att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av den som kommunstyrelsen bestämmer.


Kommunfullmäktige beslutar, att i övrigt undertecknas avtal, andra handlingar och skrivelser inom kommunstyrelsens verksamhetsområde av den eller de som kommunstyrelsen bestämmer.

Kommunstyrelsens beslut om undertecknande

Kommunstyrelsen beslutar, att skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen i dess helhet skall kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av kommundirektören.


Kommunstyrelsen beslutar, att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade med stöd av delegering, skall undertecknas två i förening av delegaten och ekonomichefen. Om delegaten är ekonomichefen skall handlingen undertecknas av ekonomichefen tillsammans med kommundirektören.