Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Beslutsformuleringar för kommunalt aktiebolag

Det är tillåtet att kopiera exemplen nedan.

Beslut om rätten att underteckna

Enligt 8 kap. 35 § aktiebolagslagen (ABL) är det styrelsen som företräder bolaget och tecknar dess firma. Handlingar som skall undertecknas av styrelsen skall skrivas under minst hälften av styrelseledamöterna. Styrelsen kan dock enlig 8 kap. § 37 1 st ycket ABL bemyndiga en ledamot, den verkställande direktören eller någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma. En begränsning av denna rätt framgår av samma paragraf 4 stycket. Enligt denna framgår att det i bolagsordningen kan föreskrivas att styrelsen inte får meddela ett sådant bemyndigande eller att ett sådant bemyndigande får meddelas endast på vissa villkor.

Av 8 kap. 39 § ABL framgår en begränsning av firmateckningsrätten. Enligt sistnämnda paragraf får styrelsen föreskriva att rätten att företräda bolaget och teckna dess firma får utövas endast av två eller flera personer i förening men att annan inskränkning inte får registreras.

Beslutsformuleringar om rätten att underteckna

Bolagsstyrelsen

Styrelsens beslut

Styrelsen bemyndigar ………. och ………, att två i förening företräda bolaget och teckna bolagets firma.

Styrelsens beslut

Styrelsen bemyndigar ………., att företräda bolaget och teckna bolagets firma.