Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Beslutsformuleringar för kommun

Det är tillåtet att kopiera exemplen nedan.

Beslut om upplåning

Det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Kommunfullmäktige kan dock föra ned rätten att fatta beslut om upplåning till kommunstyrelsen eller annan nämnd genom delegering av beslutanderätten. Delegeringen kan framgå av kommunstyrelsens eller nämndens reglemente men kan också finnas i ett särskilt beslut eller annan handling som exempelvis kommunens budget.

Kommunfullmäktige får dock enligt kommunallagen inte delegera beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Dit torde de flesta större upplåningarna tillhöra. Det råder ett så kallat delegeringsförbud för dessa ärenden. Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåning. Eftersom kommunfullmäktige då angett gränserna för de ekonomiska åtagandena, anses beslut om upplåning inom dessa ramar inte längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet kommunfullmäktige.

Det föreligger dock en viss skillnad mellan nyupplåning, som ökar kommunens skuld börda, och omsättning av lån, som innebär en oförändrad skuldbörda. Det kan därför vara lämpligt, att kommunfullmäktige anger ramarna för såväl nyupplåning som omsättning av lån. Rambesluten kan lämpligen fattas i samband med beslut om kommunens budget. För att det tydligt skall framgå inom vilka ramar kommunstyrelsen fattar beslut om upplåning bör även kommunstyrelsen och eventuell delegat särskilja vad som är nyupplåning och omsättning av lån vid beslut om upplåning.

Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera rätten, att fatta beslut om lån till delegat enligt 6 kap. 37 § kommunallagen. Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får dock inte kommunstyrelsen delegera rätten, att fatta beslut i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Ett sådant delegeringsförbud torde dock sällan bli aktuellt vid upplåning då kommunfullmäktige angett ramar.

Beslutsformulering vid upplåning

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut om total låneram under året

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år …….. har rätt att omsätta lån och nyupplåna inom en totalt högsta låneram om ……… kr.

Kommunfullmäktiges beslut om ramar för nyupplåning under året

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år …….. har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år …….., med totalt …….. kr.

Kommunfullmäktiges beslut om omsättning av lån under året

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år …….. har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år ………

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut om att ta upp lån efter genomförd upphandling

Kommunstyrelsen beslutar, att inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, § ………., den ………. nyupplåna………. kr på villkor enligt offert från ………., daterad ……….

Kommunstyrelsen beslutar, att inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, § ………., den ………. omsätta lån med………. kr på villkor enligt offert från ………, daterad ……….

Kommunstyrelsens beslut om delegering av rätten att fatta beslut om att ta upp lån

Kommunstyrelsen beslutar, att ………. har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år ………. nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år ………., med totalt ……… kr .

Kommunstyrelsen beslutar, att ………. har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år ….…. omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år ………

Delegat

Delegats beslut att ta upp lån

Med stöd av kommunstyrelsens delegering, § …….., den …..… beslutar undertecknad, inom  ramen för kommunstyrelsens beslut, härmed om att nyupplåna …..…. kr på villkor enligt offert  från ………, daterad ………

Med stöd av kommunstyrelsens delegering, § …..…, den …….. beslutar undertecknad, inom  ramen för kommunstyrelsens beslut, härmed om att omsätta lån med ………. kr på villkor  enligt offert från ………., daterad ……….