Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Söker du en säker placering?

Värdepapper utgivna av Kommuninvest ger diversifierad exponering mot svensk kommunsektor – med nollriskvikt, högsta möjliga kreditvärdighet (AAA/Aaa) och högsta möjliga LCR-klassning (Level 1).

 Upplåningsstrategi och program Investerarpresentation Statistik Finansiell information 

Nyckeltal

Total upplåning 2019-12-31

450,8

miljarder kronor

Upplåningsbehov 2020

150 – 170

miljarder kronor i långfristig upplåning

Likviditetsreserv 2019-12-31

44,7

miljarder kronor

Samarbete för högre kreditvärdighet

Kommuninvests konstruktion gör oss till en stabil aktör på den globala finansmarknaden.

Högsta kreditvärdighet

Kommuninvest har högsta möjliga kreditbetyg hos de båda  kreditvärderingsinstituten Moody’s och Standard & Poor’s.

Kreditbetyg

En för alla – alla för en

Kommuninvests medlemmar är solidariskt ansvariga för Kommuninvests skulder. Det är grunden för vår starka kreditvärdighet.

Ägarnas borgensåtagande

Stark kommunsektor

Höga finansiella krav och regler garanterar stabilitet i svensk kommunsektor. Den kommunala beskattningsrätten ger styrka.

Kommunsektorns kreditvärdighet

Likviditetsförvaltning

Trygg likviditetsreserv

Enligt Kommuninvests direktiv ska upplåningen alltid överstiga utlåningen. Mellanskillnaden utgörs av en överskottslikviditet som, i avvaktan på utlåning, placeras i trygga och likvida värdepapper. Likviditetsreserven förvaltas aktivt med lågt risktagande.

Likviditetsförvaltning

Riskhantering

Låg risk i alla lägen

Kommuninvest arbetar aktivt för att minimera – eller i bästa fall eliminera – risker i verksamheten. Den grundläggande principen för vår riskhantering är att villkoren för upplåning och utlåning ska vara likvärdiga.

Riskhantering

Kontakta oss

Skuldförvaltning