Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ansvarsfull verksamhet

Tydlig ansvarsfördelning och fokus på ägarstyrning, bolagsstyrning och etik ska bidra till att Koncernen följer de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten. Uppförandekoden pekar på vikten av professionalism och god affärssed.

Kommuninvest består av två delar. Föreningen hanterar medlemskap och ägarfrågor och har en styrelse bestående av politiker från kommuner och regioner. I Bolaget  bedrivs den finansiella verksamheten med upplåning, likviditetsförvaltning och utlåning. Dess styrelse består av personer med kompetens inom bland annat offentlig förvaltning, kapitalmarknad och affärsutveckling.

En tydlig ansvarsfördelning råder genom att den dagliga verksamheten i kreditmarknadsbolaget är skild från medlemsorganisationen, där årliga ägardirektiv från Föreningen anger inriktningen för Bolaget. Styrning och uppföljning är utformade för att leva upp till såväl ägardirektivets krav som de lagar, förordningar och andra regler som ställs på verksamheten. Riskaptiten är låg och ett professionellt agerande, höga etiska krav samt god affärssed ska prägla verksamheten.

Antikorruption och åtgärder mot penningtvätt

Såväl Bolagets Uppförandekod som Hållbarhetspolicy betonar vikten av att affärer och relationer präglas av god affärsetik. Bolagets medarbetare ska följa de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten och alltid uppträda på ett etiskt korrekt sätt, med öppenhet, integritet och ärlighet. Nolltolerans råder mot all slags korruption. Bolaget har krav på sig att identifiera och hantera eventuella intressekonflikter.

Ett riskbaserat förhållningssätt används för att säkerställa att Bolagets produkter och tjänster inte utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Misstanke om allvarliga oegentligheter som kan innebära eller leda till lagbrott ska anmälas. Anmälan kan ske anonymt via Bolagets visselblåsarfunktion, som hanteras av extern part. Inga ärenden kopplade till korruption eller riktlinjer gällande penningtvätt har utretts under året.

Miljöhänsyn

Koncernens miljöarbete beaktar såväl den direkta miljöpåverkan från kontorsverksamheten, inköp och tjänster som den indirekta miljöpåverkan från den finansiella verksamheten. Det senare beskrivs i föregående avsnitt om hållbar finansiering.

Direkt påverkan uppstår som en konsekvens av Koncernens verksamheter, och avser bland annat energiförbrukning i lokaler, inköp av kontorsmaterial och -utrustning, möten och konferenser. Allra störst direkt påverkan har affärsresandet, som står för cirka 90 procent av Koncernens klimatpåverkan. Flygresandet, som har störst klimatpåverkan, står naturligt i fokus för utsläppsreducering. Som framgår av graf på sidan 23 i PDF:en har utsläppen från affärsresande kontinuerligt minskat under den senaste femårsperioden. Den främsta förklaringen är ett minskat antal långa flygresor.

Vad gäller kontorsverksamheten arbetar vi på olika sätt för att reducera dess påverkan, genom miljömärkt el, rörelsestyrd belysning och vvs-armatur, snålspolande toaletter, samt hög grad av återvinning/källsortering. Den totala energiförbrukningen ökar dock, och en analys av potentiella förbättringsåtgärder har påbörjats under 2019. En handlingsplan för hållbar IT är under utveckling, och åtgärder för ökad återvinning och återanvändning av uttjänt utrustning har initierats.

Klimatkompensation

Kommuninvest klimatkompenserar för de växthusgasutsläpp som återstår efter det egna klimatarbetet. I enlighet med de förutsättningar som gäller för kommuner och regioner klimatkompenserar vi internt, dvs. för satsningar lokalt/i Sverige. Medel som avsätts används antingen för att finansiera initiativ som understödjer hållbarhetsarbetet hos Föreningens medlemmar eller bidrar till att minska Kommuninvests egen påverkan.

Under 2019 har klimatkompensationsmedel om 262 (0) tkr använts för Koncernens deltagande i projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”, tillsammans med Sveriges Allmännytta och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet tar sikte på att ta fram en branschstandard för att allmännyttan ska kunna beräkna klimatpåverkan även inklusive byggprocessen och ställa klimatkrav vid nyproduktion.

Samhällsengagemang

För att öka effekten av vårt hållbarhetsarbete och svara upp mot intressentförväntningar engagerar vi oss i relevanta samhällsfrågor, ofta i samarbete med andra. Vi deltar till exempel i SNS treåriga forskningsprojekt Samhällsbyggnad, som är inriktat på samhällsplanering, fungerande bostadsmarknad och investeringar i infrastruktur och samhällsservice. Kommuninvest bidrar med kompetens kring finansiering av välfärd och samverkan mellan kommuner.

Föreningen är vidare medstiftare till Axelpriset, som uppmärksammar människor som i sin gärning bidrar till att trygga och utveckla tilliten till samhällskontraktet och dess demokratiska värden. Via ett samarbete med Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings Universitet stödjer vi Vadstena Forum, ett årligt symposium för forskare och representanter för civilsamhället, näringslivet eller offentlig sektor. I vår forskning och analys följs kommunsektorns ekonomiska utveckling kontinuerligt upp och avrapporteras via rapporter, seminarium m.m.

Vi arbetar inte med sponsring i traditionell mening utan söker samarbetspartners som har ett uttalat samhällsengagemang, med tyngdpunkt på satsningar i Örebro där Bolaget har sitt huvudkontor. Fokus är på verksamheter inom utbildning, kultur och innanförskap. Satsningarna inkluderar läxläsning för gymnasieungdomar med invandrarbakgrund, stöd till konstverksamhet inom OpenArt, möjlighet till fotboll och ridning för människor med funktionsnedsättningar, samt satsningar på kvinnor med invandrarbakgrund i stadsdelen Vivalla.

Panelen från vänster: Sarah Havneraas, generalsekreterare, KDU, Romina Pourmokhtari, vice ordförande, LUF, Helena Nanne 1:e vice ordförande, MUF, David Ling, Språkrör, Grön ungdom.

Unga politiker debatterade Välfärdens utmaningar

Kommuninvest och Society Lab* bjöd under årets Almedalsvecka in ledare från de politiska ungdomsförbunden till paneldebatt om välfärden i tre fiktiva kommuner. Ämnena som diskuterades byggde till stor del på Kommuninvests rapport Välfärdens utmaningar.

Den första fiktiva kommunen, glesbygdskommunen Astridsås, med problem som utflyttning, arbetslöshet och stort behov av personal i välfärden väckte diskussioner om digitaliseringens möjligheter, men också hur en bättre integrationspolitik kan bidra till att lösa Astridsås välfärdsproblem.

– Om man lyckas med integrationen är invandring något som kan bygga upp samhällen som Astridsås. Men det krävs att vi har system som kan ta emot nyanlända, hjälpa dem att få bostad och arbete och på det sättet kunna föryngra befolkningen i kommunen, resonerade Romina Pourmokhtari, vice ordförande, Liberala Ungdomsförbundet (LUF).

Den större tätortskommunen Bokhamn, som präglades av stora skillnader vad gäller trygghet och skolresultat i kommunens olika områden, satte stadsbyggnadsfrågor i fokus och hur vi ska kunna bygga bort utsatta områden.

– Ett problem som jag har sett på nära håll i Uppsala är att det alltid pratas om förtätning, med höga hus och små lägenheter. I stället bör man bygga långsiktigt och även få in småhus och olika bostadsformer från början, menade Sarah Havneraas, generalsekreterare, Kristdemokraternas Ungdomsförbund (KDU).

Den tredje och sista diskussionen kretsade kring landsbygdskommunernas utmaningar som fick gestaltas i form av Alexanderberg, en medelstor tätort med hög arbetslöshet och få möjligheter till vidareutbildning.

– Jag tror att Alexanderberg är i stort behov av en mer företagsvänlig politik. Det handlar dels om att etablera fler nya arbetsgivare, men också att kommunen är en smidig part att ha att göra med vad gäller handläggning av tillstånd, menade Helena Nanne, 1:e vice ordförande, Moderata Ungdomsförbundet (MUF) och nämnde gårdsförsäljning och skattesänkningar som exempel på hur kommunen kan bli mer attraktiv.

* Det blocköverskridande nätverket Society Lab, med Kommuninvest som initiativtagare, är en plattform för unga politiker och tjänstemän i frågor som rör välfärden och dess finansiering.