Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Betydande låntagare med högsta kreditbetyg

Kommuninvest lånar upp pengar på kapitalmarknader i Sverige och internationellt vilket finansierar utlåningen till kommuner och regioner. Efterfrågan på säkra emittenter var fortsatt god under året och Kommuninvest kunde fullfölja sina upplåningsplaner till konkurrens­kraftiga nivåer. Den totala upplåningen vid årets slut uppgick till 450,8 (397,4) mdkr.

God efterfrågan på Kommuninvests obligationer

Bolaget upplevde under 2019 en fortsatt god efterfrågan på sina emissioner. I oktober beslutade Bolaget om att addera euromarknaden som en ny strategisk upplåningsmarknad. Offentliggörandet hade en positiv inverkan och medförde en ökad efterfrågan på Bolagets obligationer. I oktober dubblades emissions­volymen vilket till stor del kan tillskrivas det positiva mottagandet av euromarknadsnyheten.

Utöver Euro utgör svenska kronor och US­-dollar strategiska upplåningsmarknader, både vad gäller traditionell upplåning och det som definieras som hållbar upplåning, det vill säga gröna obligationer. Bolaget har också en taktisk marknad i form av Uridashiupplåning på den japanska marknaden. Kommuninvest strävar efter att ha en jämn fördelning mellan inhemsk och internationell upplåning.

Fokus på ökad benchmarkupplåning

Under året lånades 135,4 (138,8) mdkr upp i obligationer med löptid över ett år. Därutöver avtalades villkorad upplåning, med potentiell förtidsinlösen inom ett år, motsvarande 11,3 (14,7) mdkr. Upplåning i kortfristiga certifikat, med löptid under ett år, uppgick till 35,5 (48,5) mdkr. Tidigare emitterad upplåning till ett belopp om 19,7 (17,7) mdkr återköptes. Upplåningen görs för att ersätta lån som förfaller eller har återkallats, för att finansiera nyutlåningen i utlåningsverksamheten samt för att anpassa storleken på likviditetsreserven efter rådande marknadssyn och likviditetsberedskapskrav.

Bolaget arbetar aktivt med upplåningen i sina stora obligationsprogram, så kallade benchmarkprogram, såväl internationellt som nationellt. Under året genomfördes fyra större upplåningar i US­-dollar, varav en grön.

I det svenska obligationsprogrammet emitte­rades totalt 76,8 (64,9) mdkr och 231 (192,7) mdkr var utestående vid slutet av året. Under 2019 emitterades två obligationer (varav en grön) och totalt omfattar det svenska obliga­tionsprogrammet åtta utestående obligationer.

Under 2019 emitterades två gröna obligatio­ner, vilket innebär att Bolaget sedan 2016 totalt emitterat tretton stycken. Gröna obligationer gör det möjligt att finansiera miljöinriktade investeringsprojekt i Föreningens medlems­kommuner och -regioner.

 

Nyupplåning per valuta

2019 (2018)

(exkl. certifikat-upplåning)

 

Nyupplåning per program

2019 (2018)

(exkl. certifikat-upplåning)

Positiva besked för Kommuninvests obligationer under året

I oktober beslutade Kommuninvest om att addera euro-marknaden som en ny strategisk upplåningsmarknad. Offentliggörandet hade en positiv inverkan på Bolagets upplåningsförhållanden i den svenska marknaden. Utöver Euro utgör svenska kronor och US-dollar strategiska upplåningsmarknader, både vad gäller traditionell upplåning och det som definieras som hållbar upplåning det vill säga gröna obligationer.

I november emitterade Kommuninvest närmare 10 miljarder kronor i en ny 3-årig grön obligation för programmet benchmarkupplåning i US-dollar. Transaktionen är den hittills största enskilda gröna obligationen från en nordisk SSA-aktör (Sovereigns, Supranationals, Agencies) och bekräftade Kommuninvests position som den största svenska emittenten av gröna obligationer.

En betydande SSA-emittent

Kommuninvest emitterar på internationella upplåningsmarknader i kategorin ”Sovereigns, Supranationals and Agencies” (SSA). Med stora årliga upplåningsvolymer är Kommuninvest en betydande internationell aktör inom SSA-segmentet. Låntagare som Kommuninvest jämför sig med inkluderar:

  • Bank Nederlandse Gemeenten (Nederländerna)
  • Europeiska investeringsbanken, EIB (Europa)
  • KfW (Tyskland)
  • Kommunalbanken (Norge)
  • Kommunekredit (Danmark)
  • Municipality Finance (Finland)
  • Nordiska Investeringsbanken, NIB (Norden och Baltikum)