Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Effektiv finansiering och tillgänglig kunskap

Sveriges kommuner och regioner har fortsatt stora investeringsbehov och ökande välfärdsutmaningar som ställer krav på ett mer effektivt nyttjande av resurser. Kommuninvest spelar en viktig roll inom båda dessa områden. Konkurrenskraftig långivning ger en kostnadseffektiv finansiering och finansiell expertis samt webbaserade analysverktyg ger möjlighet till tids­ besparingar och därmed en effektiv skuldförvaltning.

Verksamhetens inriktning

Kostnadseffektiv finansiering uppnås genom att med minsta möjliga kostnad säkerställa likviditet och samtidigt med effektivast möjliga interna processer tillgängliggöra likvidi­teten till kunder och medlemmar.

Under året har ett större utredningsarbete genomförts med målsättningen att öka förmågan att matcha Bolagets fastränteutlåning och upplåning och därmed minska använd­ningen av räntederivat. Ett förändrat arbetssätt ska ge marginalförbättringar, lägre operativa risker samt minskade kostnader och implementeras stegvis under kommande år.

Sektorns utmaningar medför ett fortsatt och ökande behov av kunskap inom skuldförvaltning. Kommuninvest kan möta detta behov genom att tillgängliggöra den kunskap inom skuldförvaltning och information om sektorn som Bolaget besitter. Med stöd av digitala verktyg kan kunskapen förmedlas på ett likvärdigt sätt till fler kunder och medlemmar.

Kommuninvests insatser med att digitalisera och effekti­visera administrationen av lånehandläggningen har fortsatt under året. KI Offert erbjuder möjligheten att skicka en offertförfrågan digitalt och KI Signera erbjuder möjligheten till elektronisk signering av lånedokument. Nyttjandet av de digitala lösningarna ökar och erbjuds till fler kategorier av kunder.

Under året har Kommuninvest tagit fram ett nytt web­baserat analysverktyg som erbjuder stöd i planering av inves­teringar och likviditetsflöden. Verktyget erbjuder möjligheten att skapa likviditetsprognoser utifrån olika tidshorisonter och nivåer inom organisationen. KI Finans Likviditet och Investeringar lanseras till Kommuninvests medlemmar och kunder under början av 2020.

Kommuninvests fokusområden är utgångspunkt för verksamhetsstyrningen.

Flerårsöversikt

Bolagets starka tillväxt fortsätter och den totala utlåningen passerade 400 mdkr under 2019, en genomsnittlig årlig ökning om 13 procent de senaste fem åren. Bolagets andel av kommunsektorns externa upplåning har ökat från 45 pro­cent till en beräknad andel om 56 procent under samma period. Föreningens medlemmar har under senare år kapita­liserat Koncernen med målet att nå en bruttosoliditet om minst 1,5 procent enligt ägardirektivet. Det egna kapitalet i Bolaget har därigenom ökat från 2,4 mdkr 2015 till 7,6 mdkr 2019. Bruttosoliditeten uppgick 31 december 2019 till 1,58 procent. För mer information om bruttosoliditet se sidan 38 i PDF:en.

Klicka här för att se flerårsdata i tabellform.