Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Effektiv samverkan ger goda villkor

Kommunsektorns investeringar fortsätter påverkas av en stark befolkningstillväxt och urbanisering samtidigt som bostäder och fastigheter byggda under 1960- och 70-talen kräver omfattande renovering. Utvecklingen för Kommuninvest visar att kommuner i samverkan tillsammans kan skapa ett effektivt verktyg för goda finansieringsvillkor. 

De ekonomiska utsikterna för kommunsektorn försvagades under året. Samtidigt står sig sektorns balansräkning stark, kanske starkare än någonsin tidigare. Utmaningarna hopar sig i verksamheten, bland annat är tillgång till kompetens ett växande bekymmer. 

Prognosen för kommande år visar på en fortsatt ökad låneskuld som en konsekvens av svagare resultat i kombination med stora investeringar. Prioriteringarna mellan olika investeringar kommer att bli allt viktigare för att kunna upprätthålla en ekonomi i balans.

Fortsatt ökad efterfrågan på finansiering

Vår bedömning är att sektorn klarar av en period med lägre självfinansieringsgrad och ökad låneskuld, så länge intäkterna är tillräckliga för att täcka driftskostnaderna. Vi bör också komma ihåg att samtidigt som låneskulden ökar så byggs en betydande tillgångsmassa upp i kommuner, regioner och kommunala företag.

Utvecklingen för Kommuninvest har vida överträffat våra prognoser. Utlåningstillväxten, som uppgick till 15 procent under året, är det yttersta beviset på att verktyget Kommuninvest fungerar, och att kommuner och regioner tillsammans kan erhålla bättre och mer effektiv upplåning än var och en för sig.

Effektivitet en ständig strävan

Vår kärnverksamhet handlar om stabil och trygg finansiering av medlemmarnas investeringar, till bästa möjliga villkor. God kostnadskontroll har hög prioritet. Det är därför tillfredsställande att 2019 års kraftiga tillväxt i affärsvolymer inte motsvarats av ökade kostnader i samma utsträckning, även om satsningar inom digitalisering och fortsatt omfattande regulatoriska krav fortsätter att vara kostnadsdrivande. Sammantaget fortsätter förvaltningskostnaderna i relation till affärsvolym att minska och den övergripande strategin om sänkta utlåningsmaterial ligger fast. 

Trenden att allt fler av Kommuninvests medlemmar i princip har all sin upplåning via Kommuninvest understryker behovet av att vi alltid har tillgång till finansiering. Under det gångna året har det inte varit en utmaning – geopolitiska händelser har förvånansvärt oproblematiskt passerat utan negativ inverkan på kapitalmarknader. Centralbankernas arbete och strategi med bland annat låga/negativa räntor bidrar.

Som ett led i att utveckla vår finansieringsstrategi och säkerställa långsiktigt låga upplåningskostnader fattades under året beslut om att inkludera euro som strategisk upplåningsvaluta. Detta innebär att Kommuninvests strategiska upplåningsmarknader framgent inkluderar svenska kronor, dollar och euro, vilka tillhör världens mest likvida.

Kunskap och enkelhet

Den kunskapsinriktade delen av vår affär, som handlar om att skickliggöra våra kunder och förenkla deras vardag, utgör en liten men växande del av verksamheten. Vi har under året, i samarbete med ett ledande utbildningsinstitut, utvecklat en spetsutbildning i kommunal ekonomi med inledningsvis fem deltagande kommuner. Vi förväntar oss att fortsätta utveckla konceptet.

Att göra våra tjänster enklare att använda är en viktig del av effektiviseringsarbetet. Under året har vi introducerat signering av låneavtal med Mobilt BankID samt automatiserat processen för offertförfrågan. Tjänsterna erbjuds inom ramen för KI Finans, ett webbaserat verktyg för kommunal finansförvaltning som har över 2000 användare. KI Finans vidareutvecklas kontinuerligt med fler funktioner, i samråd med kunder och medlemmar.

För ett gott och hållbart samhälle

Avslutningsvis känns det bra att konstatera, efter ett år där hållbarhetsfrågor blivit allt mer centrala, att Kommuninvest har en grundidé och vision med tydlig koppling till kommunernas övergripande hållbarhetsarbete, inklusive Agenda 2030. För att ytterligare synliggöra och främja den hållbara omställningen har Kommuninvest tillsammans med medlemmar och kunder utvecklat en modell för grön finansiering som blivit störst i Sverige och rönt uppmärksamhet över hela världen.

För alla de goda prestationerna under året vill jag rikta ett stort tack till mina medarbetare.

Kommun­invest i Sverige AB

Tomas Werngren

Verkställande direktör