Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Hållbar finansiering

Kommuninvest finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle. Verksamheten bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att öka stabiliteten i det finansiella systemet. Finansiering till lägsta möjliga kostnad är centralt.

Kommuninvests bidrag inom området hållbar finansiering handlar både om kostnadseffektiv och stabil finansiering av offentliga investeringar och om långsiktig analys för hållbara kommunala finanser. Vårt arbete inriktas även på att skickliggöra medlemmar och kunder i hållbar finansförvaltning, och erbjuda verktyg som förbättrar interna beslutsprocesser.

Gäld för kommunsektorn

Kommuninvest uppfyller en liknande roll för kommunsektorn som Riksgälden för staten och dess myndigheter. En av våra huvuduppgifter är att säkerställa en så kostnadseffektiv finansiering som möjligt för de investeringar som genomförs av kommuner och regioner, i bostäder, skolor, vårdsystem och kollektivtrafik m.m. Genom att ”poola” kommunala lånebehov och kanalisera dem genom en organisation kan skalfördelar uppnås, och förvaltningskostnader hållas på en låg nivå. Det gör att skattemedlen räcker längre.

Minst lika viktigt är att kunna erbjuda medlemmarna finansiering även vid oro på de finansiella marknaderna. Erfarenheterna från finanskrisen 2007 – 2008 visar att även för så kreditvärdiga aktörer som kommuner kan tillgång till likviditet periodvis vara utmanande. Att Kommuninvest kunnat upprätthålla kommunsektorns finansieringsförmåga även när det varit som mest oroligt skapar trygghet och bidrar till finansiell stabilitet.

Öka kunskap om kommunal finansiering

Genom vår egen forskning och rapporter bidrar Kommuninvest till ökad kunskap om kommunsektorns långsiktiga finansiella förutsättningar. Vi publicerar årligen rapporter som skildrar utvecklingen av kommunala investeringar och dess finansiering, och analyserar trender och företeelser kopplade till kommunal upplåning, skuldsättning och investeringar. Data tillgängliggörs i publika databaser. Kunskapsspridning via seminarier och enskilda möten sker löpande. 

Kommuninvest samarbetar även med akademin. Bland annat har Kommuninvest sedan 2012 ett samarbete med Örebro universitet som till exempel främjar forskning om kommunsektorns skuldförvaltning och finansiella förutsättningar, och finansierar såväl en professur som doktorandstudier. Kommuninvest ingår vidare i referensgruppen som knutits till universitetets Mastersutbildning i Hållbart Företagande.

Egenutvecklat verktyg för kommunal skuldförvaltning

KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av finansiella skulder och tillgångar. Samtliga medlemmar i Föreningen har tillgång till tjänsten, som vid slutet av 2019 hade över 2 062 användare. Tjänsten utvecklades ursprungligen för svensk kommunsektor, men erbjuds idag även av Kommuninvests systerorganisationer i Finland och Norge.

Samhällsnyttig idé, utan vinstsyfte

Kommuninvest är etablerat som en kooperativ idé, för att förbättra kommunsektorns tillgång till finansiering och öka konkurrensen. Verksamheten ska kännetecknas av ett så lågt risktagande som möjligt och saknar vinstsyfte. De resultat som upparbetas i verksamheten återförs till medlemmarna i form av ränta på insatskapital och återbäring i förhållande till affärsvolym. 2019 överfördes på detta sätt 717,8 (969,8) mnkr till medlemmarna i Föreningen. Resultaten förväntas i framtiden minska, efter medlemsbeslut 2018 om en förändrad och mer transparent modell för prissättning. Innebörden är att Kommuninvests offererade priser har sänkts.

Finansiering som främjar hållbar omställning

För att synliggöra och stimulera kommunsektorns arbete mot nationella och regionala miljömål erbjuder Kommuninvest s.k. Gröna lån. Gröna lån kan finansiera investeringsprojekt inom bland annat förnybar energi, energieffektivisering, kollektivtrafik och vattenhantering, och kan kopplas till nio av målen i Agenda 2030 och samtliga övergripande mål i Parisavtalet. Godkända projekt måste främja övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp och ingå i ett systematiskt miljöarbete hos låntagaren. 

Kommuninvest finansierar de Gröna lånen genom att emittera gröna obligationer. Nio gröna obligationer har getts ut sedan mars 2016, och Kommuninvest är Sveriges största emittent. Den förväntade årliga minskningen av CO2-utsläpp från finansierade projekt offentliggörs i en särskild rapport, Kommuninvest Green Bonds Impact Report.

Vid slutet av 2019 uppgick volymen utbetalda Gröna lån till 63,1 (39,5) mdkr till 346 (232) gröna investeringsprojekt i 150 (109) kommuner och regioner. Andelen Gröna lån i förhållande till total utlåning var 10,1 (7,4) procent.

Elbuss i Umeå

Gröna lån – exempel på finansierade projekt

Umeå – Hållbara transporter

Investeringskostnad: 215 mnkr

Gröna lån (utbetalt): 200 mnkr

Umeå kommun har sedan 2011 successivt bytt ut allt fler bussar i kollektivtrafiken mot elbussar. Sista delen av arbetet slutfördes 2019 då samtliga dieselfordon på de största linjerna ersattes med el-ledbussar. Totalt kommer 70 procent av Umeås kollektivtrafik köras med elbussar. Enbart de 25 senast inköpta el-ledbussarna beräknas minska CO₂-utsläppen med 2 miljoner ton CO₂ per år (brutto).

Härnösand – Förnybar energi

Investeringskostnad: 76,4 mnkr

Gröna lån (utbetalt): 39,5 mnkr

Härnösand bygger två nya vindkraftverk, som med hjälp av utvecklad vindkraftsteknik bidrar med väsentligt högre effekt än tidigare, 3,5–4 MW per verk. Projektet kommer att tillföra upp till 24 000 MWh lokalproducerad el, motsvarande cirka 10 procent av Härnösands förbrukning.

Smedjebacken – Avfallshantering

Investeringskostnad: 31 mnkr

Gröna lån (utbetalt): 31 mnkr

När Smedjebacken bygger en ny återvinningscentral tänker man cirkulärt och holistiskt, med fokus på återbruk och en placering 4 km närmre tätorten än tidigare. Enbart CO₂-besparing från kortare person- och lastbilstransporter uppgår till 60 ton per år. I samband med byggnationer byts även två befintliga oljepannor ut mot bergvärme eller lokal fjärrvärme, och solpaneler installeras.