Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Hållbarhetsrapport 2019

Att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ingår i Kommuninvests grundläggande idé och vision. Genom hållbara finansieringslösningar främjar vi effektiv användning av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns arbete med Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling.

Vår syn på hållbarhet har sin utgångspunkt i den svenska kommunsektorns värdegrund och bedrivs i enlighet med kommunallag och annan relevant lagstiftning. Den överensstämmer därför med internationella ramverk som ILO:s kärnkonventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter, samt FN- initiativet Global Compact.

Hållbarhetsarbetet utgår från vårt uppdrag, att finansiera kommunsektorns utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle, och från de förväntningar som våra intressenter har på oss. Ambitionen är att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet.

Intressentdialog

I Kommuninvests roll som kommungäld och nod för kommunal finansiell samverkan har vi relationer med en rad intressenter som på olika sätt påverkar och påverkas av vår verksamhet. Vi för en kontinuerlig dialog för att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som Koncernen bör arbeta med. Intressentdialogen sker bland annat genom regelbundna möten med medlemmar, kunder, personalrepresentanter och företrädare för departement och myndigheter. Dessutom genomför Kommuninvest regelbundet nöjdhetsundersökningar bland nyckelintressenter som medlemmar, kunder, medarbetare och investerare.

Kommuner och regioner är vår viktigaste intressentgrupp. Som medlemmar äger och styr de vår verksamhet men de är också våra kunder när de väljer att låna av oss. I rollen som ägare förs dialogen med medlemmarna i huvudsak med förtroendevalda politiker. I rollen som kunder förs dialogen främst med tjänstepersoner, vanligtvis med specialister inom ekonomi och finans.

Särskilda hållbarhetsundersökningar genomförs på regelbunden basis. De övergripande resultaten från de två undersökningar som hittills genomförts presenteras på sidan 15 i PDF:en.

Styrning av hållbarhetsarbetet

Hållbarhetschefen ansvarar för att leda, utveckla och följa upp Kommuninvests hållbarhetsarbete, i nära samarbete med verkställande ledning och avdelningschefer, som ansvarar för att hållbarhetsaspekter beaktas inom sina respektive ansvarsområden. Riktlinjerna för arbetet tydliggörs i en hållbarhetspolicy antagen av Bolagets styrelse, och konkretiseras i kompletterande policyer och instruktioner rörande bland annat arbetsmiljö- och personsäkerhet, intressekonflikter, IT-säkerhet, jämställdhet och mångfald, mutbrott och representation, samt regelefterlevnad. Hållbarhetsarbetet avrapporteras årligen till styrelsen, och kompletteras av genomgångar på aktuella temaområden.

Hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisk är risken för att Kommuninvests verksamhet direkt eller indirekt påverkar sin omgivning negativt kopplat till affärsetik och korruption, inklusive penningtvätt och finansiering av terrorism, klimat och miljö samt mänskliga rättigheter inklusive arbetsvillkor. Kommuninvest anser sig framförallt vara exponerat mot hållbarhetsrisker rörande etik, IT-säkerhet och s.k. ”green-washing”, dvs. att finansierade miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt inte lever upp till hållbarhetskrav.

Kommuninvests åtgärder för att hantera hållbarhetsrisker styrs i hög grad av nationella och internationella regelverk och riktlinjer tillsammans med Föreningens ägardirektiv och interna instruktioner och policys. Avseende s.k. grön finansiering hanteras Bolagets hållbarhetsrisk via ett Ramverk för Gröna obligationer, inklusive den expertkommitté som ansvarar för att utvärdera och godkänna investeringsprojekt för grön finansiering.

Direkt och indirekt påverkan

Kommuninvest har såväl en direkt som indirekt hållbarhetspåverkan.

Den direkta påverkan äger Kommuninvest, dvs. ligger inom verksamhetens direkta beslutsmandat och arbetet kan ge konkreta kvalitativa och kvantitativa effekter. Direkt påverkan omfattar exempelvis kund- och medarbetarrelationer, affärsresor, kontorslokaler, lokal samverkan m.m. 

Den indirekta påverkan definieras som den hållbarhetspåverkan som Kommuninvest har via sin balansräkning, dvs. primärt utlåningen samt affärsrelationer med låntagare, investerare och motparter. Påverkan är primärt relaterad till kommunernas val av investeringar och hur dessa bidrar till ett hållbart samhälle.

Kommuninvest har en begränsad direkt påverkan men en omfattande indirekt påverkan, då organisationen omfattar ett hundratal medarbetare och huvudkontoret i Örebro medan balansomslutningen uppgår till drygt 470 miljarder kronor.

Tre perspektiv i hållbarhetsarbetet

Koncernens hållbarhetsarbete utgår från tre perspektiv:

  • Hållbar finansiering, för att understödja kommuners och regioners arbete med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet samt främja finansiell stabilitet.
  • Ansvarsfull verksamhet, för att säkra att Koncernen lever upp till sin uppförandekod, intressentförväntningar samt de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten.
  • Hållbar organisation, för att värna en god arbetsmiljö och medarbetarhälsa, gott ledarskap och medarbetarskap samt en agil organisation.

Hållbarhetsrelaterade resultatindikatorer presenteras på sidorna 22–23 i PDF:en.

De globala målen

Kommuners och regioners omfattande arbete med hållbar utveckling gör att även Kommuninvests verksamhet på många sätt träffar Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling. En mappning genomförd under 2019 visar att Koncernen har en direkt eller indirekt påverkan på 15 av de 17 globala målen och cirka 50 av 169 delmål.


Intressentprioriteringar och nöjdhet

2019 års hållbarhetsundersökning visade att Kommuninvest upplevs prestera väl på de hållbarhetsområden som intressenter tycker är viktigast. I likhet med föregående undersökning, genomförd 2016, ansåg intressenterna att Kommuninvest främst bör prioritera grön finansiering och ansvarsfullt och etiskt agerande. Överlag hade intressenternas uppfattning om Kommuninvest prestationer ökat på samtliga undersökta hållbarhetsområden.