Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Enbart utlåning till svenska kommuner och regioner

All Kommuninvests utlåning sker till svenska kommuner och regioner. Lån kan erbjudas till:

  • Kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening.
  • Kommunala och regionsägda bolag, där en eller flera medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening innehar bestämmande inflytande.
  • Kommunala stiftelser och förbund, mot borgen och förutsatt att de är närstående medlem eller medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening.

Lån som möter kundernas behov

Kommuninvests utlåning växte under 2019 till 406,5 (353,9) mdkr. Tillväxten speglar ökade investerings­ och upplåningsbehov bland Sveriges kommuner och regioner. Ökningen visar även på en ökad konkurrenskraft hos Kommuninvest. Vid utgången av 2019 hade Kommuninvest totalt 964 (945) aktiva låntagare.

Stärkt marknadsposition

Genom Kommuninvest och övriga kapitalmark­naden kunde Sveriges kommuner och regioner under 2019 tillgodose sina upplåningsbehov på ett effektivt sätt. Kommuninvest erbjuder låne­produkter med kort eller lång kapitalbindning, med fast eller rörlig ränta samt lån som löper tillsvidare med ömsesidig rätt till uppsägning helt eller delvis.

Vid årets slut uppgick utlåningen i nominella termer till 406,5 (353,9) mdkr, en ökning med 15 (15) procent. Kommuninvests konkurrens­kraft uttryckt som andelen accepterade offerter, har varit fortsatt stark. Acceptansgraden för lämnade offerter uppgick till 99 (99) procent.

Årets avtalade utlåning, det vill säga nyut­låning och omsättning av befintliga lån, fördela­des med 88 (85) procent på lån med en kapital­ bindning längre än ett år och 12 (15) procent på lån med en kapitalbindning om ett år eller kortare. Lån med en kapitalbindning om ett till tre år stod för 20 (23) procent av volymen.

Vid utgången av 2019 bestod Kommunin­vests utlåningsportfölj av 47 (44) procent lån med fast räntebas och 53 (56) procent lån med rörlig räntebas.

Ökade volymer Gröna lån

Volymen beviljade Gröna lån, finansiering för kommunala och regionala investeringsprojekt som främjar övergången till lägre koldioxid­utsläpp och hållbar tillväxt, ökade under året. Vid utgången av 2019 hade 63,1 ( 39,5) mdkr i Gröna lån beviljats, avseende 346 (232) projekt och 150 (109) kommuner och regioner. Mer information om Gröna lån återfinns här.

Antal medlemmar och utlåningsvolym

1987-2019

 

 

Kommuninvest och Handelshögskolan i Stockholm utvecklade spetsutbildning

Under våren 2019 genomfördes den första omgången av ett utbildningsprogram med fokus på ekonomisk analys av kommunal verksamhet som tagits fram av Kommuninvest tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm. Deltagarna bestod av 22 personer från fem olika kommuner; Karlstad, Kristianstad, Luleå, Skellefteå och Skövde.

Utbildningen, som pågick under fyra dagar, tog sin utgångspunkt i den centrala begreppsapparaten, de huvudsakliga sambanden och det analytiska ramverket inom ämnesområdena redovisning och finansiell analys. Mot bakgrund av detta behandlades frågeställningar rörande kommunala investeringsanalyser, effektivitetskrav, strategiska vägval vid finansiering av investeringsbehov och vilken långsiktig ekonomisk bärkraft en kommun behöver ha.

Gemensamt för de fem kommunerna som deltog i den första omgången av utbildningen var att de står inför stora investeringsbehov, vilket medför ett flertal olika strategiska val. En del av utbildningen ägnades därför åt styrningen av investeringar och de finansieringsvägar som står till buds. Centralt var också att diskutera olika modeller för hur investeringsbehoven inom en kommunkoncern samordnas.

Genom att samla kommuner med liknande förutsättningar och utmaningar bäddades för en lärorik dialog. En av utbildningens nyckelkomponenter var att varje kommun tog med sig ett praktikfall om investering från den egna verksamheten. Beslutsunderlag och strategiska överväganden analyserades av lärarna och erfarenheter utbyttes mellan deltagarna.

– Ambitionen med utbildningsinitiativet är att underlätta för personer, som med olika utgångspunkter och uppdrag arbetar med kommunalekonomiska frågor, att samverka effektivare framöver. Det gäller såväl samarbeten mellan förtroendevalda och tjänste- personer, som mellan styrande och opposition. Förhoppningen är att kommunerna på så sätt ska få en långsiktig effekt av utbildningsinvesteringen och så stor nytta som möjligt av de ekonomiska medel som står till buds, sade Johan Nordlund, programledare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Den första utbildningsomgången var en pilotutbildning. Kommuninvest vill nu fortsätta utveckla konceptet för att framöver kunna erbjuda utbildningen till fler kommuner.