Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Medarbetarskap för största möjliga medlemsnytta

Kommuninvests utgångspunkt är att det är ledare och medarbetare tillsammans som utför organisationens uppdrag och skapar nytta för dess medlemmar. Arbetet med att skapa en stark kultur i linje med Bolagets kommunala värderingar fördjupades med det medarbetar­program som genomfördes under 2019.

Kommuninvest befinner sig i en ständigt föränderlig värld som blir alltmer komplex. Organisationen, ledare och med­arbetare behöver ha en hög förmåga att förstå sektorns behov idag och imorgon, samt förmågan till förändring för att kunna skapa största möjliga nytta och värde för kunder och medlemmar även i framtiden. För att hantera utveck­lingen och öka medarbetarnas förmåga till självledarskap har Kommuninvest genomfört en omfattande satsning på ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och kultur i form av ett medarbetarprogram.

Programmet innebär att samtliga medarbetare utbildats bland annat i modulerna:

  • Roll, mål, sammanhang
  • Feedback
  • Kommunikation
  • Gruppers utveckling
  • Effektiva möten

Effektmätningar genomförda under hösten 2019 visar på goda resultat med ökningar inom samtliga av mätområdena, till exempel att medarbetarna känner ett starkt engagemang för sina arbetsroller och har förmåga till en hög grad av själv­ledarskap. Mer information om utvärderingen återfinns på sidan här.

Strategisk kompetensförsörjning

Ett av Bolagets övergripande fokusområden är att bedriva en kunskapsorienterad verksamhet. Bolaget arbetar aktivt med kompetensförsörjning för att styra medarbetarnas och orga­nisationens kompetens i linje med verksamhetsmålen. På samma sätt arbetar Bolaget för att på ett strukturerat sätt att­rahera, utveckla och behålla medarbetare. Kommuninvest strävar efter att bli en ständigt lärande organisation som kan skapa största möjliga kund­- och medlemsnytta. Att lära nytt och kompetensväxla kommer vara en av Bolagets viktigaste utmaningar i framtiden och de närmaste åren kommer resur­ser att läggas på att öka samtliga medarbetares förmåga att lära nytt samt strategisk och operativ förändringsledning.

 

Styra och utveckla medarbetarnas och organisationens kompetens i linje med verksamhetsmål och strategier

En hållbar organisation

Kommuninvest har en holistisk syn på en hållbar organisa­tion. För att skapa en välfungerande och hälsosam arbets­plats måste många olika delar finnas på plats, vilket visuali­seras i bilden nedan. För Kommuninvest är det viktigt med balans mellan arbetsliv och privatliv och vi ställer höga krav på hållbarhet i alla aspekter. Bolaget tillhandahåller verktyg, strukturer och processer som möjliggör att medarbetare kan ta ett stort eget ansvar för den egna hållbarheten.

 

Medarbetarundersökning 2019

Medarbetarundersökningen 2019 gav ett NMI (Nöjd medar­betarindex) på 74 (73). Resultatet är högt och indikerar en god tillfredsställelse med en välfungerande arbetsplats. Resultatet tyder även på att det arbete som lagts ner på ledar­skap, medarbetarskap och kulturfrågor har gett resultat. Dessa kommer vara prioriterade områden även inför 2020.

Index eNPS (Employee­-Net­-Promoter­-Score) ökade från 46 till 55, vilket klassas som ett högt värde med en hög andel ambassadörer och en låg andel kritiker.

Kommuninvest har nolltolerans mot alla former av diskriminering eller trakasserier och arbetar förebyggande i dessa frågor. Bolaget arbetar för att integrera jämställdhet och mångfald i samtliga områden i Bolaget.

Medarbetarundersökning

2019-03-20

2015 2016 2017 2018 2019
NMI 69 69 68 73 74
eNPS 29 42 29 46 55