Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Så skapar vi hållbara värden

Genom utlåning till kommuner och regioner skapar Kommuninvest förutsättningar för utbyggnaden av den svenska välfärden, ökar stabiliteten i den kommunala ekonomin och bidrar till ett mer hållbart Sverige.

Kommunerna och regionerna utgör fundamentet i det svenska välfärdssamhället. Det är i deras regi som de mest centrala samhällstjänsterna, som vård, skola och omsorg, möter medborgarna. Kommunerna har också en central roll för den grundläggande samhällsinfrastrukturen, i form av bostadsbyggande, energiförsörjning, kollektivtrafik, vatten och avloppshantering, avfallshantering och materialåtervinning med mera.

Kommunala aktörer är också drivande i det svenska hållbarhetsarbetet, med högt ställda miljöambitioner och ansvar för stadsplanering, lokal infrastruktur och kollektivtrafik. Mer än 90 procent av kommunerna har fastställt egna miljömål eller anslutit sig till nationella eller regionala mål. Inte sällan siktar dessa högre än det nationella målet om ett fossilfritt Sverige till år 2045.

Direkt värdeskapande

I rollen som den i särklass största kreditgivaren till den svenska kommunsektorn bidrar Kommuninvest till att skapa både direkta och indirekta värden. Viktigast av de direkta värdena är att den kostnadseffektiva utlåning som vi tillhandahåller skapar ekonomisk stabilitet i kommuner och regioner. Vår utlåning gör det möjligt att genomföra nödvändiga välfärds- och hållbarhetsinvesteringar – och i större utsträckning eller i snabbare takt än som varit möjligt om krediterna hade varit dyrare. Vi erbjuder också våra medlemmar vårt egenutvecklade verktyg för enklare och effektivare skuldförvaltning, KI Finans, som 216 av 290 medlemmar använder i sin fullskaliga version. Tack vare goda ekonomiska resultat har Kommuninvests medlemmar kunnat erhålla årlig överskottsutdelning, bestående av återbäring och ränta på insatskapital. Under 2019 betalades 717,8 mnkr i överskottsutdelning, avseende verksamhetsåret 2018.

Indirekt värdeskapande

De allra viktigaste värdena som Kommuninvest bidrar till att skapa är förstås resultaten av alla de investeringar som finansieras av vår utlåning. Det rör sig om välfärdsinvesteringar som nya eller upprustade äldreboenden, skolor och vårdcentraler, eller olika former av infrastruktur som vägar, kollektivtrafik, energi, vatten och avlopp. Kostnadseffektiv och långsiktig finansiering skapar förutsättningar för kommuner och regioner att genomföra väsentliga investeringar i den takt som behövs för att tillmötesgå ökade krav på servicenivå, befolkningstillväxt och andra behov som uppstår i den gemensamma välfärden. I och med att 96 procent av Sveriges kommuner och 60 procent av regionerna är medlemmar i Kommuninvest bidrar vår utlåning till att nyttiga investeringar genomförs från norr till söder, vilket i sin tur skapar förutsättningar för människor att bo och verka i alla delar av Sverige.

Kommuninvest arbetar aktivt för att bygga upp kapacitet och öka kunskapen om kommunsektorns finansiella förutsättningar. Det sker bland annat genom forskningssamarbete med Örebro universitet och utveckling av skräddarsydda utbildningar för kommunala förtroendevalda och tjänstemän i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Vi har vidare tagit initiativ till och finansierar nätverket Society Lab, som vänder sig till unga politiker och där frågor kring välfärd och välfärdens finansiering diskuteras. Därmed bidrar Kommuninvest till att skapa rätt förutsättningar för långsiktigt sunda och hållbara kommunala finanser. Vi är även samarbetspartner till Stiftelsen Vadstena Forum för Samhällsbyggande, som genom symposier verkar för en öppen debatt och kunskapsutbyte om samhällsbyggnadsfrågor.

Kommuner och regioner har sedan länge tydliga uppdrag att forma ett hållbart samhälle. Hållbarhetsdiskussionen har idag breddats och omfattar en lång rad aspekter, inte minst hur vi tar ansvar för det samhälle vi lämnar vidare till kommande generationer. Följaktligen har så gott som alla kommunsektorns investeringar ett hållbarhetsfokus – särskilt tydligt blir det när det gäller investeringar som syftar till att minska negativa effekter på klimatet, att bygga långsiktigt hållbara samhällen, främja rent vatten och hållbar energi, samt att utveckla industri, innovationer och infrastruktur på ett hållbart sätt. Dessa investeringar bidrar till att uppfylla flera av delmålen i FN:s Agenda 2030, som många aktörer inom kommunsektorn aktivt förhåller sig till. En betydande del av de hållbarhetsfrämjande investeringarna finansieras av Kommuninvests Gröna lån, som introducerades 2015. I slutet av 2019 hade 63,1 (39,5) mdkr i Gröna lån beviljats, avseende 346 (232) investeringsprojekt i 150 (109) kommuner och regioner.

Kommuninvest finansierar sin gröna utlåning med utgivning av gröna obligationer. Efterfrågan på våra gröna obligationer har varit mycket god, och de flesta emissioner har övertecknats. Med Gröna lån och gröna obligationer bidrar Kommuninvest i finansmarknadens omställning för att stödja utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

 

 

Utlåning: 407 mdkr

Varav 10 procent Gröna lån (baserat på utbetald volym)

717,8 mnkr i total överskottsutdelning*

2 062 användare i KI Finans

*Utbetalt belopp 2019, avseende verksamhetsåret 2018.

 

Skapar stabil ekonomi i kommuner och regioner.

Bidrar till det allmänna välfärdsbygget i Sverige.

Bidrar till att hela Sverige lever.

Bidrar till att hela Sverige lever.

Bidrar till att uppfylla Sveriges hållbarhetsmål.

Bidrar till att uppfylla Sveriges hållbarhetsmål.