Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Exceptionellt god kreditvärdighet i svensk kommunsektor

 Stabilt politisk och finansiellt läge

Höga finansiella krav och regler

Rätt att ta ut skatt och besluta om skattesatsen

Starkt system för kommunalekonomisk utjämning

Kommuner och regioner kan inte försättas i konkurs

Kommuner och regioner kan inte försättas i konkurs

Den särskilda ställningen i den svenska konstitutionen, och den kommunala beskattningsrätten, gör att kommuner och regioner inte kan försättas i konkurs. Inte heller kan de upphöra att existera på annat sätt. Det är också förbjudet att pantsätta kommunal egendom vilket innebär att kommuner och regioner svarar för ingångna förbindelser med samtliga sina tillgångar och hela sin skattekraft. 

Omfattande finansiella krav och regler

I Sverige ställs höga krav på kommuners och regioners ekonomi. Balanskravet innebär att budgeten normalt ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om nya utgifter beslutas under budgetåret måste beslutet också ange hur utgifterna ska finansieras. Om ett negativt resultat uppstår måste fullmäktige efter en balanskravutredning anta en åtgärdsplan för att återställa det negativa resultatet inom tre år.

Starkt system för kommunalekonomisk utjämning

För att alla kommuner och regioner, oberoende av skatteunderlag och strukturella förhållanden, ska ha likvärdiga förutsättningar att ge sina invånare service tillämpas i Sverige ett system för utjämning av intäkter och kostnader. Inkomstutjämningen jämnar ut skillnader i kommunernas respektive regionernas skatteunderlag och är i huvudsak statligt finansierad. Kostnadsutjämningen jämnar ut skillnader i strukturella kostnader och är statsfinansiellt neutral. Kommuner och regioner med en gynnsam struktur betalar en avgift och de med en ogynnsam struktur får ett kostnadsutjämningsbidrag.

Rätt att ta ut skatt och besluta om skattesatsen

Kommuner och regioner har en grundlagsfäst rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Invånarnas inkomster utgör skattebasen och varje kommun och region bestämmer själv sin skattesats. Skatteintäkter svarar för drygt 70 procent av finansieringen. Rätten att ta ut skatt är en viktig del i det kommunala självstyret, som innebär att det ska finnas en självständig bestämmanderätt för kommuner och regioner. Denna självständighet är i internationell jämförelse ovanligt hög i Sverige.

En för alla – alla för en

Ägarnas borgensåtagande