Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

 

Årsöversikt 2019

Ladda ned PDF

VD har ordet

VD Tomas

Effektiv samverkan ger goda villkor

”Kommunsektorns investeringar fortsätter påverkas av en stark befolkningstillväxt och urbanisering samtidigt som bostäder och fastigheter byggda under 1960- och 70-talen kräver omfattande renovering. Utvecklingen för Kommuninvest visar att kommuner i samverkan tillsammans kan skapa ett effektivt verktyg för goda finansieringsvillkor.”

– Tomas Werngren, Verkställande direktör 

Läs hela VD-ordet här

Viktiga händelser under året

Utlåningen passerade 400 mdkr

Under 2019 passerade Kommuninvests utlåning 400 mdkr. Utlåningen ökade både till större och mindre kommuner, samt både till kommuner med och utan egna marknadsprogram. Ökningen är störst bland kommuner med egna marknadsprogram, vilket kan tolkas som att Kommuninvests prissättning varit attraktiv. Under 2019 bedöms sektorns skuld ökat med 9,9 procent, vilket ligger över de senaste tio årens genomsnitt på 7,1 procent. Orsaken till den ökade upplåningen är ett stort investeringsbehov på grund av bland annat befolkningstillväxt och underhållsbehov. Detta tillsammans med att konjunkturen mattas av och ökande kostnader i kommunerna ger behov av lånefinansiering av investeringar.

KI Finans utvecklas

Under året har Kommuninvest fortsatt sitt arbete med att förenkla för våra kunder genom vidareutveckling av bland annat applikationen för signering i KI Finans som möjliggör för våra kunder att signera låneavtal med mobilt BankID. Tjänsten erbjuds nu till samtliga kommuner, regioner och helägda bolag. KI Offert, där kunden kan begära en digital offertförfrågan från Kommuninvest, har under året utvecklats vidare i samråd med våra kunder och byggts på så förfrågningar nu automatiskt registreras i våra interna system och en offert skapas baserat på kundens önskemål. Fler funktioner, bland dem affärsavslut direkt i KI Finans, utvecklas och lanseras under 2020.

Höjt ESG-betyg från två institut

Kommuninvest höjde under året sitt så kallade ESG-betyg från instituten ISSOekom och Sustainalytics. Betyget från ISS-Oekom höjdes med två steg, till B–; Sustainalytics gav ett ESG-betyg om 9.1, i kategorin ”försumbar ESG-risk”. Resultaten visar att Kommuninvest anses tillhöra den grupp av finansiella institutioner vars verksamhet är minst exponerad för hållbarhetsrisker.

Gröna lån når 10 procent av utlåningen

Den starka efterfrågan på Gröna lån fortsatte under 2019. Vid årets slut hade volymen beviljade Gröna lån ökat till 63,1 (39,5) mdkr, avseende 346 (232) investeringsprojekt i 150 (109) kommuner och regioner. Volymen utbetalda Gröna lån ökade till 41,0 (26,2) mdkr, vilket motsvarade 10,1 (7,4) procent av Bolagets totala utlåning.

Hållbarhet

Så bidrar Kommuninvest till välfärdsbygget

Kommuninvest finansierar drygt hälften av den svenska kommunsektorns investeringar i nya bostäder, skolor, äldreboenden, simhallar och andra infrastruktursatsningar.

Vårt uppdrag

Så skapar vi hållbara värden

Genom utlåning till kommuner och regioner skapar Kommuninvest
förutsättningar för utbyggnaden av den svenska välfärden, ökar stabiliteten i den kommunala ekonomin och bidrar till ett mer hållbart Sverige.

Värdeskapande

Hållbarhetsrapport 2019

Att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ingår i Kommuninvests grundläggande idé och vision. Genom hållbara finansieringslösningar främjar vi effektiv användning av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns arbete med Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling.

Hållbarhetsrapport

Tre perspektiv i hållbarhetsarbetet

Hållbar finansiering

Kommuninvest finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle. Verksamheten bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att öka stabiliteten i det finansiella systemet. Finansiering till lägsta möjliga kostnad är centralt.

Hållbar finansiering

 

Elbuss i Umeå

Ansvarsfull verksamhet

Tydlig ansvarsfördelning och fokus på ägarstyrning, bolagsstyrning och etik ska bidra till att Koncernen följer de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten. Uppförandekoden pekar på vikten av professionalism och god affärssed.

Ansvarsfull verksamhet

Hållbar organisation

Att ha en hållbar organisation är avgörande för att leva upp till Kommuninvests uppdrag och vision samt våra intressenters förväntningar. Arbetet styrs av höga ambitioner och insikten att varje medarbetare kan göra skillnad. Ett kommunikativt ledarskap och engagerat medarbetarskap är centralt för att lyckas.

Hållbar organisation

Verksamhet

Byggarbetare på byggarbetsplats

Effektiv finansiering och tillgänglig kunskap

Sveriges kommuner och regioner har fortsatt stora investeringsbehov och ökande välfärdsutmaningar som ställer krav på ett mer effektivt nyttjande av resurser. Kommuninvest spelar en viktig roll inom båda dessa områden. Konkurrenskraftig långivning ger en kostnadseffektiv finansiering och finansiell expertis samt webbaserade analysverktyg ger möjlighet till tidsbesparingar och därmed en effektiv skuldförvaltning.
Verksamhetsinriktning

Kommuninvest stärker sin ställning

Stora investeringar i kommunerna ökar behovet av lånefinansiering. Den kommunala låneskulden växte med 65 mdkr under 2019 till 721 (656) mdkr. Kommuninvest fortsätter att stärka sin ställning och Bolaget finansierade 56 (54) procent av kommunsektorns totala skuld.

Kommunal lånefinansiering

Lån som möter kundernas behov

Kommuninvests utlåning växte under 2019 till 406,5 (353,9) mdkr. Tillväxten speglar ökade investerings- och upplåningsbehov bland Sveriges kommuner och regioner. Ökningen visar även på en ökad konkurrenskraft hos Kommuninvest. Vid utgången av 2019 hade Kommuninvest totalt 964 (945) aktiva låntagare.
Utlåning

Betydande låntagare med högsta kreditbetyg

Kommuninvest lånar upp pengar på kapitalmarknader i Sverige och internationellt vilket finansierar utlåningen till kommuner och regioner. Efterfrågan på säkra emittenter var fortsatt god under året och Kommuninvest kunde fullfölja sina upplåningsplaner till konkurrens kraftiga nivåer. Den totala upplåningen vid årets slut uppgick till 450,8 (397,4) mdkr.
Upplåning

Likviditetsreserv för att klara kundbehov i alla lägen

För att kunna förse kunderna med finansiering även i perioder av osäkerhet på de finansiella marknaderna och med god framförhållning kunna säkerställa att upplåningsförfall kan återbetalas har Kommuninvest en likviditetsreserv. Reserven uppgick vid årets slut till 44,7 (47,3) mdkr, motsvarande 11 (13) procent av utlåningsvolymen.
Likviditetsförvaltning

Organisation och medarbetare

Medarbetare på event

Medarbetarskap för största möjliga medlemsnytta

Kommuninvests utgångspunkt är att det är ledare och medarbetare tillsammans som utför organisationens uppdrag och skapar nytta för dess medlemmar. Arbetet med att skapa en stark kultur i linje med Bolagets kommunala värderingar fördjupades med det medarbetarprogram som genomfördes under 2019.
Organisation och medarbetare

Finansiell ställning

Det egna kapitalet i Bolaget uppgick vid utgången av 2019 till 7 602,0 (7 603,4) mnkr, efter lämnat koncernbidrag om 393,5 (750,6) mnkr till Föreningen. Den totala kapitalbasen var 7 418,8 (7 425,2) mnkr vilket gav en total kapitalrelation om 126,8 (188,4) procent.

Marknadsandelar, kommunal lånefinansiering1


1) Prognos avseende utestående upplåning (siffror inom parentes avser faktisk utestående upplåning i enlighet med medlemmarnas egna årsredovisningar per 2018-12-31)

Utlåningsportfölj per låntagarkategori


2) Delar av utlåningen till kommuner vidareutlånas till
kommunala bolag via kommunala internbanker.

Upplåningsportfölj per program

Balansräkning

Rörelseresultat före skatt

Flerårsöversikt Kommun­invest i Sverige AB

  2019 2018 2017 2016 2015
Balansomslutning, mdkr 471,3 417,2 356,9 361,7 340,6
Utlåning, mdkr 408,2 355,7 310,1 277,0 254,4
Årets resultat, mnkr 307,9 586,1 876,0 309,8 561,3
Medlemmar, totalt 290 288 288 286 280
Varav kommuner 278 277 277 275 272
Varav regioner 12 11 11 11 8
Kärnprimärkapitalrelation1, % 126,8 188,4 212,4 103,7 44,6
Primärkapitalrelation2, % 126,8 188,4 212,4 103,7 44,6
Total kapitalrelation3, % 126,8 188,4 212,4 122,1 59,8
Bruttosoliditetsgrad enligt CRR4, % 1,58 1,75 1,78 1,56 0,87

1) Kärnprimärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. 

2) Primärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. 

3) Total kapitalbas i relation till totalt riskexponeringsbelopp. 

4) Primärkapital i relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar).