Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Hållbar organisation

Att ha en hållbar organisation är avgörande för att leva upp till Kommuninvests uppdrag och vision samt våra intressenters förväntningar. Arbetet styrs av höga ambitioner och insikten att varje medarbetare kan göra skillnad. Ett kommunikativt ledarskap och engagerat medarbetarskap är centralt för att lyckas.

Med hållbar organisation menar vi en organisation som präglas av en stark kultur och goda arbetsförhållanden, med friska och motiverade medarbetare och chefer. Organisationen stimulerar kontinuerligt lärande och har god förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar. Arbetsmiljön främjar mångfald och jämställdhet, och diskriminering förekommer inte.

Respekt för mänskliga rättigheter en grundförutsättning

Koncernen ska undvika att orsaka eller bidra till en negativ påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten samt åtgärda sådan påverkan om den uppstår. Medarbetare ska ha möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. Vidare ska Koncernen ha god kunskap om, samt god kontroll på, att gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden efterlevs. Särskilt diskrimineringslagstiftning, miljölagstiftning, lagstiftning för publika bolag och lagstiftning som rör affärsrelationer. Ingen form av diskriminering tolereras inom Bolaget.

En jämställd arbetsplats

Vi värnar jämställdhet, mångfald och utveckling och ska vara en inkluderande (icke-diskriminerande) arbetsplats. Detta betonas i Bolagets Jämställdhets- och Mångfaldspolicy, för att säkerställa att Bolaget är en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande som potentiella medarbetare. Vid slutet av 2019 var 41 (45) procent av det totala antalet anställda kvinnor. Av cheferna var 29 (36) procent kvinnor, och i den verkställande ledningen var andelen 43 (43) procent. Den minskade andelen kvinnliga chefer är noterad i årets personal- och hälsobokslut och målet är att inom tre år ha en jämställd chefsgrupp.

Ambitionen är att kunna attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare – oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Vid slutet av 2019 härstammade 17 (12) procent av Bolagets medarbetare från andra länder än Sverige. Totalt 12 (10) olika länder är representerade i organisationen.

Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö ska tillgodose fysiska, sociala och organisatoriska mål samt legala krav, präglas av tydliga mandat och instruktioner samt erbjuda balans mellan ansvar och befogenheter. Kommuninvest bedriver ett preventiv arbetsmiljöarbete med tidiga och förebyggande insatser. Tät dialog mellan medarbetare och chef samt ett strukturerat arbete med att analysera nyckeltal och riskindikatorer är viktiga aspekter i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar organisation. Arbetsmiljöarbetet sker i tät samverkan med medarbetare och under 2019 har stora insatser gjorts för att öka kvaliteten på belysningen på kontoret samt minska ljudvolym i öppna kontorslandskap.

Årets medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningar genomförs årligen, för att mäta arbetsklimatet och i formaliserad form ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Årets resultat jämförs med tidigare mätningar för att identifiera hur upplevelserna av Bolaget varierar över tid. 2019 års undersökning visar att Kommuninvest är en jämställd och icke-diskriminerande arbetsplats där medarbetarna känner ett stort engagemang för Kommuninvests samhällsuppdrag. Undersökningen gav ett NMI (Nöjd medarbetarindex) på 74 (73), vilket är ett högt resultat och indikerar en god tillfredsställelse och en välfungerande arbetsplats. Resultatet tyder även på att det arbete som lagts ner på ledarskap, medarbetarskap och kulturfrågor har gett resultat och kommer vara prioriterade områden även inför kommande år.

Hållbar Vardag

Vi arbetar aktivt med hälsobegreppet Hållbar Vardag och vill främja en hälsosam livsstil, inklusive balans mellan arbete, fritid och föräldraskap. Ökande sjukskrivningar, på grund av arbetsrelaterad stress och andra psykosociala orsaker, har gjort att Kommuninvest tagit initiativ till ett ambitiöst arbete inom ramen för det vi kallar Hållbar Vardag. Hållbar Vardag inbegriper den fysiska och sociala arbetsmiljön, träning och vardagsmotion, hälsoinspirerande föreläsningar, stresshantering, individuell coachning och självhjälpsprogram. Bland annat erbjuds samtliga medarbetare individuella hälso- och livsstilsmätningar på en regelbunden basis. Baserade på dessa ges medarbetaren verktyg för att skapa en hållbar livsstil inom de områden där behoven upplevs vara störst. Det kan röra sömn, kost, motion och livsstil samt arbetsrelaterade bekymmer.

Fokus på självledarskap

Inom Koncernen har samtliga medarbetare ansvar för sin egen kompetensutveckling, i dialog med chef och i enlighet med verksamhetens mål. Därutöver erbjuds kompetensutveckling på mer övergripande nivå i ett antal olika former.

2018 och 2019 har en omfattande satsning på ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och kultur genomförts. Medarbetarprogrammet har tagits fram för att öka Kommuninvests förmåga att utvecklas i en tid som präglas av allt högre komplexitet och snabba förändringar, och beskrivs närmare i utvärderingen nedan.

Bolaget driver sedan 2017 också ett ”Lunch and Learn”-koncept, där medarbetare regelbundet erbjuds vardagsinspiration och omvärldsbevakning/framtidsspaning i samband med en enklare lunch.

Via digitala läroplattformar genomförs obligatorisk och kontinuerlig kompetensutveckling av samtliga medarbetare. Metoden har för Kommuninvest inneburit höga genomförandegrader och markant höjda kunskapsnivåer efter slutförda kurser. Under 2019 har fyra utbildningar genomförts: Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fördjupning, Introduktion till GDPR, Insiderinformation och insiderbrott samt Hållbarhetsutbildning. De flesta utbildningar genomförs vartannat år, nyanställda genomför de obligatoriska under de första sex månaderna av anställningen.

 

 

Medarbetare på event

Medarbetarprogram för en trygg och tillitsfull arbetsplats

Under 2019 avslutades Kommuninvests medarbetarprogram som pågått under ett år och vars syfte varit att: skapa förbättrade förutsättningar för ledar-, medarbetarskap och kommunikation, ge möjlighet till personlig utveckling, underlätta för självledarskap, bidra till trygga medarbetare, skapa plattformar för dialog, feedback och preventiv konflikthantering samt öka kvaliteten på det kommunikativa ledarskapet.

En utvärdering visar att Kommuninvests medarbetare känner ett starkt engagemang för sina arbetsroller och har förmåga till en hög grad av självledarskap. Trots stora förändringar under senare tid finns förtroende för organisationen och medarbetarna känner sig trygga i att testa nya idéer och lösningar. Ett område som behöver förbättras är feedback, både vad det gäller att ge och få eller be om återkoppling.

Ett av temana under programmet var nivåer av rolltagning. Genom att arbetsgrupper i ökad grad tar sig an arbetsuppgifter gemensamt istället för individuellt skapas ytterligare engagemang för företagets utveckling. Sammantaget är de anställda nöjda med medarbetarprogrammet då det anses ha bidragit till både personlig utveckling och ett ökat samarbete.