Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Tidigare Finansforum

På denna sida kan du se våra webbinarium från Finansforum 2020

WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand.

Intro Finansforum: Kommuninvest inför hösten – redo för tuffa tider

Efter en svår vår och en lugnare sommar går coronakrisen under hösten in i en ny fas. Exakt vad den fasen består i är delvis oklart. Kommer det en ny våg av smittspridning? När kan ett fungerande vaccin vara klart? Att kommunsektorn går mot tuffare tider är tydligt, men hur tufft kommer det faktiskt att bli?

Vilka är de mest centrala kriserfarenheterna så långt? Hur är Kommuninvest rustat för att klara av de nya utmaningarna? Vilka är planerna för den egna upplåningen på kreditmarknaden? Vilka analyser, bedömningar och rekommendationer blir viktiga för att kommuner och regioner ska kunna hitta rätt i investeringar, lån och långsiktigt budgetarbete? Vad kan Kommuninvest göra för kommunsektorn om det verkligen kärvar till sig?    

Panel:

Tomas Werngren, vd Kommuninvest

Maria Viimne, vice vd Kommuninvest

Britt Kerkenberg, riskchef Kommuninvest

Björn Söderlundh, utlåningschef Kommuninvest


WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand

I kölvattnet av covid-19: Vart tar konjunkturen vägen?

2020 har så långt varit det svåraste året på mycket länge för ekonomiska prognosmakare. Även om bilden av coronakrisen successivt börjar klarna finns det alltjämt ett stort mått av osäkerhet kvar. Går vi mot en ’single hit’- eller en ’double hit’-utveckling? Hur stark och utdragen blir återhämtningen?

Trots osäkerheten är det viktigt att blicka framåt. Kommunsektorn kan inte göra annat än att så gott det går försöka orientera sig. Hur bör man se på den ekonomiska framtiden? Vad kan kommuner och regioner förvänta sig av de kommande månaderna och åren – i termer av t ex skatteunderlag, tillväxt och arbetslöshet?          

Panel:

Annika Winsth, chefsekonom Nordea

John Hassler, professor nationalekonomi Stockholms universitet

Emelie Värja, forskningsansvarig Kommuninvest


WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand.

Hur tar sig kommunsektorn ur krisen?

Kommunsektorn står, precis som resten av samhället, inför kärvare tider. I spåren av coronakrisen ser ekonomin ut att förvärras. Före krisen talades det om demografi, befolkningstillväxt, investeringsbehov samt effektiviseringar och ändrade arbetssätt. Nu har krisen adderat nya utmaningar – såsom sämre skatteunderlag, hög arbetslöshet och en omfattande ”vårdskuld” – till denna problembild.

Vad behöver kommuner och regioner nu göra för att på kort och lång sikt säkra en fungerande verksamhet? Vilka åtgärder krävs för klara investeringar, köer inom vård och omsorg samt godtagbar kvalitet i den övriga välfärden? Vad ska prioriteras – och prioriteras bort? Vad går att få ut av den krisdrivna vågen av digitalisering? Och vad bör staten göra för att ge kommunsektorn rimliga förutsättningar?   

Panel:

Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv

Ola Pettersson, chefsekonom LO,

Emelie Värja, forskningsansvarig Kommuninvest


WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand.

Gröna lån 5 år: Hur mycket grönare ska vi bli?

Kommuninvests Gröna lån har vuxit snabbt under de första 5 åren och kommer sannolikt att fortsätta växa. Sedan starten har det beviljats över 70 miljarder kronor i Gröna lån, fördelade över dryga 360 investeringsprojekt i fler än 150 kommuner och regioner. Om man nu ser på de gröna investeringarna i ett framtidsperspektiv – vad kan vi då räkna med?

Är det de gröna investeringarna som ska ta oss ur krisen? Hur stor roll kommer kommuner och regioner att spela i det långsiktiga klimatarbetet? Kommuninvest kommer från början av 2021 att vässa klimatkraven för grön finansiering av nya byggnader. Hur ska kraven utvecklas? Hur mycket ska den gröna omställningen drivas på?       

Panel:

Johan Kuylenstierna, vice ordf Klimatpolitiska rådet

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala

Jonas Högset, chef för Fastighet och Boende Sveriges Allmännytta

Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest


WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand.

Covid-19 och arbetslivet – hur kommer det nya normala att se ut?

Coronakrisen är på väg att i grunden förändrat arbets- och samhällslivet. De flesta organisationer har på ett eller annat sätt anpassat sig för att minska smittspridningen och begränsa de operativa riskerna. Vissa har gått så långt som till att göra digitalt hemarbete till standard. Andra har stannat vid att införa nya rutiner för skydd och hygien.

Men vad i allt det nya kan väntas bli permanent? Hur vanliga kan pandemier rimligtvis bli? Med pandemin som en reell riskfaktor – hur kan man på bästa sätt säkra sin verksamhet? Hur kommer arbetsplatser och arbetsmetoder att vara utformade när vi väl har lagt denna pandemi bakom oss? Vad är det nya normala? Och vilken inverkan kommer omställningen att ha på kommunala och regionala verksamheter?    

Panel:

Agnes Wold, professor klinisk bakteriologi Göteborgs universitet

Malin, HR-chef Kommuninvest    


WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand.

Rationell eller inte: Hur klarar finansmarknaden krisen?

Efter en inledande period av stor turbulens visade finansmarknaderna under några månader upp en påtaglig stabilitet. Till skillnad från tidigare kriser är det inte finansmarknaderna, utan snarare en covid-19-drabbad realekonomi, som är det huvudsakliga problemet. Centralbanker och regeringar har agerat aktivt, men har bistått med generellt stöd snarare än akuthjälp.

Hur ska man förstå marknadsdynamiken? Hur ska man se på fortsättningen? Vilka risker och möjligheter behöver man förstår sig på? Vad kommer hända på den nationella och internationella kreditmarknad där Kommuninvest och kommuner/regioner agerar?  

Panel:

Pär Österholm, professor nationalekonomi Örebro Universitet

Fredrik Block, portföljförvaltare Göteborgs stad

Maria Viimne, vice vd Kommuninvest


WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand.

Den kommunala låneskulden 2020: Vad säger nya sifforna?

Kort tid före detta webbinarium lanseras årets upplaga av rapporten ”Den kommunala låneskulden”. Rapporten ger en uppdaterad bild av kommuners och regioners investeringar, lån och skuldsättning. 

Hur ska kommunsektorn hantera balansräkningarna i de kärvare tider som av allt att döma väntar? Hur är det lämpligt att resonera kring t ex resultat, balanskrav, soliditet och god ekonomisk hushållning? Ska investeringsnivåerna bibehållas eller t o m höjas? Eller kommer svaga resultat att driva fram en ambitionssänkning i investeringsplanerna? Vad kan och bör staten göra?

Panel:

Eva Mörk, professor nationalekonomi Uppsala universitet

Susanne Spector, senioranalytiker Nordea

Emelie Värja, forskningsansvarig Kommuninvest


WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand.

Lån för Social Hållbarhet: Hur lyfter vi de sociala investeringarna?

Kommuninvest håller på att lansera Lån för Social Hållbarhet som en ny produkt till kommuner och regioner. Under hösten testas det nya konceptet i en pilotfas där ett mindre antal kunder går före. På flera håll i Europa och världen är de sociala investeringarna på stark frammarsch. Det sociala är på väg att vid sidan av det gröna etablera sig som ett givet hållbarhetsspår. Hur ser förutsättningarna ut i Sverige?

Hur är denna nya låneprodukt tänkt att fungera? Vilka konkreta krav ställs på upplägg och genomförande? Vilka är mervärdena? Hur stark är efterfrågan? Kan de sociala investeringarna på lite sikt bli lika stora som det gröna?

Panel:

Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomie doktor Handelshögskolan Stockholm

Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi Örebro Universitet

Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen

Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest