Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Likviditetsplanering

5 frågor för en bättre likviditetsplanering

Hur vet ni att ni har en bra likviditetsplanering?

För att veta hur väl likviditetsplaneringen fungerar är det klokt att ha rutiner för kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Detta innefattar både en uppföljning av likviditetprognosens träffsäkerhet och processen i sin helhet.

Uppföljning av prognosens träffsäkerhet

Likviditetsprognosen kan följas upp kontinuerligt genom att banksaldot ställs i relation till prognostiserat belopp (kort likviditetsprognos). Många av de vi talat med vittnar om att denna kontroll görs relativt ofta, men att avvikelser enbart följs upp om de är av ansenlig storlek.

En god idé kan vara att identifiera med vilken frekvens man vill göra denna uppföljning samt vilken storlek på avvikelsen som motiverar att avvikelsen ska följas upp.

För att underlätta processen och för att minska personberoendet är det klokt att dokumentera vanliga orsaker till att avvikelser uppstår och hur dessa kan identifieras. En annan god idé är att identifiera vilka avvikelser som föranleder att åtgärder vidtas och i så fall hur dessa görs.

Förutom kontinuerlig uppföljning av den korta likviditetsprognosen kan det även vara klokt att följa upp den medellånga likviditetsprognosen. Detta kan till exempel göras vid slutet av året, i samband med att ny likviditetsprognos arbetas fram. Hur ser mönster i det faktiska utfallet ut i relation till det som prognosticerades vid årets början? Vad finns att lära från det man ser? Denna typ av uppföljning ger värdefull information inför nästa års likviditetsplanering.

Utvärdering av likviditetsplaneringsprocessen

För att ge förutsättningar för ett kontinuerligt förbättringsarbete är det viktigt att stanna upp och utvärdera hur processen i sin helhet fungerar. Detta kan med fördel göras tillsammans med de medarbetare som ingår i processen.

Ett bra sätt för utvärdering är att gå igenom de olika stegen i processkartan för att identifiera eventuella utvecklingsmöjligheter.

Här följer uppslag på frågor man skulle kunna ställa sig vid denna typ av utvärdering.

  • Uppfylls syfte och mål med likviditetsplaneringen?
  • Följs riktlinjerna? Om nej, varför inte? Bör riktlinjer efterlevas bättre eller förändras?
  • Behövs andra verktyg för att hantera över- och underskottslikviditet?
  • Finns väl fungerande rutiner på plats?
  • Läggs det rimligt med tid på likviditetsplaneringen?
  • Finns det en välfungerande kommunikation i processen?
  • Går det att förenkla informationsvägarna? Automatisering? Nytt system?
  • Fungerar uppföljning och rapportering?

Mer information

Kontakta oss