Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Berättigade projekt och hållbarhetskriterier 

Investeringsprojekt ska uppfylla fördefinierade hållbarhetskriterier för att erhålla ett Grönt lån.

Berättigade projektkategorier

1. Förnybar energi

Produktion och distribution av förnybar energi. Exempelvis vind-, våg-, sol- och vattenkraft, geotermisk energi, bioenergi, biogas samt överskottsvärme – eller omställningar från fossilenergi till förnyelsebar energi

2. Energieffektivisering

Inom energisystem som exempelvis fjärrvärme/-kyla, elnät/smarta nät, energiåtervinning och energilagring

3. Gröna byggnader

4. Hållbara transporter

Exempelvis tåg, tunnelbana, spårvagn, bussar och infrastruktur som stödjer kollektivtrafik och andra hållbara transportformer

5. Avfallshantering

6. Vatten- och avloppsvattenhantering

Exempelvis vatteninfrastruktur, hantering av avloppsvatten och reningsanläggningar

7. Klimatanpassningsåtgärder

I byggnader, infrastruktur och känsliga omgivningar

8. Miljöåtgärder

Exempelvis naturvård, åtgärder för ökad biologisk mångfald, hållbart jordbruk och förbättrade ekosystemtjänster).

Hållbarhetskriterier

Alla projekt måste

  • främja övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp
  • ingå i det systematiska miljöarbetet i den sökande kommunen eller regionen
  • vara förenliga med Sveriges miljömål eller regionala miljömål
  • ha som mål antingen en minskning eller anpassning till klimatförändringen, eller vara ett projekt som handlar om miljöhantering inom andra områden än klimatförändring.

Ytterligare krav för gröna byggnader och energieffektivisering:

  1. Flerfamiljshus: Nya eller befintliga byggnader med minst 20 procent mindre energianvändning per kvadratmeter och år än vad som krävs enligt gällande regler (Boverkets byggregler, BBR 29).
  2. Lokaler: Vara en ny eller befintlig byggnad med minst 20 procent mindre energianvändning per kvadratmeter och år än vad som krävs enligt gällande regler (Boverkets byggregler, BBR 29). Nya byggnader ska helst ha någon av följande certifieringar 1) LEED – gold, 2) BREEAM – very good, 3) Miljöbyggnad – silver, 4) Svanen, 5) EU Green Building eller 6) Feby 12 (minienergihus) eller någon annan certifiering med liknande ambitioner; detta är dock inte ett strikt krav.
  3. Större renovering av en befintlig byggnad, vilken ska leda till en minskad energianvändning per kvadratmeter och år på minst 30 procent per år eller till överensstämmelse med gällande regelverk (Boverkets byggregler, BBR 29).
  4. Energieffektiviseringsåtgärder i partiella system av befintliga byggnader som leder till minst 30 procent lägre energiförbrukning.

Ytterligare informationskrav för gröna byggnader gällande den klimatpåverkan som sker i byggskedet:

Från 1 januari 2021 ska sökanden kunna visa antingen att a) livscykelinriktade klimatåtgärder genomförs i projektet eller att b) byggnadens klimatpåverkan under byggskedet har beräknats. Lånet beviljas om antingen a) eller b) har uppfyllts, under förutsättning att ramverkets övriga krav möts.

Från 1 januari 2022 läggs krav a) och b) samman. Då ska sökanden kunna visa både att a) livscykelinriktade klimatåtgärder genomförs i projektet och att b) byggnadens klimatpåverkan under byggskedet har beräknats.