Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

FAQ

Lån för Social Hållbarhet

Hur stor är ”rabatten” på Lån för Social Hållbarhet?

Prisincitamentet blir till att börja med detsamma som för Gröna lån: 2 baspunkter förutsatt 3 års kapitalbindning.

Vi har kommunicerat en ambition att kunna erbjuda ytterligare prisincitament för investeringar som möter kriterierna för både Lån för Social hållbarhet och Gröna lån. Ambitionen kvarstår men kommer att adresseras efter den inledande etableringsfasen, när vi lärt oss mer om den nya låneprodukten och dess mottagande. 


Går det att ”märka om” existerande lån till Lån för Social Hållbarhet?

Ja. Man följer då samma process som vid ansökan om Lån för Social Hållbarhet för ett helt nytt investerings-projekt. Vid ommärkning tar man inte del av rabatten på 2 baspunkter. 


När kommer den första sociala obligationen?

Vi kommer inte emittera en första obligation förrän vi byggt upp en tillräckligt stor lånevolym. Det sker sannolikt inte i närtid. Investerarna ska kunna vara säkra på att pengarna finansierar existerande investeringsprojekt.


Hur kommer resultaten i kundernas investeringsprojekt att följas upp?

Planen är årlig uppföljning och effektrapportering, där sociala nyttor kopplade till finansierade investeringar mäts och beskrivs. Uppföljningen kommer variera mellan olika typer av investeringar.

För att möjliggöra för investerare och andra intressenter att följa utvecklingen kommer vi årligen att publicera en allokerings- och effektrapport (Social obligationsrapport), med information om vilka sociala resultat som berättigade investeringsprojekt har bidragit till eller förväntas bidra till. Den Sociala obligationsrapporten kommer att inkludera både allokerings- som effektrapportering.


Kan man som kund bli ”diskvalificerad?

Ett lån kan förlora sin status som Lån för Social Hållbarhet, och övergå till ett vanligt lån (eller Grönt lån om lånet både har en social och en grön stämpel), om den fysiska investeringen och/eller social satsningen inte längre uppfyller kraven i ramverket.

Bristande måluppfyllelse är EJ grund för diskvalificering, förutsatt att låntagaren redogör för skälen.


Behöver man skicka in flera ansökningar för en och samma investering om den berör flera kategorier?

Om investeringen berör flera lånekategorier ska den sökande välja den kategori som anses vara mest relevant.


Vilka lånebelopp kan vara aktuella?

Det finns inga gränser. Vi medger både små och stora lånebelopp. Vi ställer inga krav på något särskilt belopp.