Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Fördjupningsavsnitt 2: Grön finansiering av kommunala investeringar

Fortsatt stort intresse för grön finansiering
i kommunsektorn

De senaste åren har intresset för grön finansiering ökat kraftigt och den svenska kommunsektorn har legat i framkant. Göteborg blev i oktober 2013 första kommun i världen att emittera en grön obligation och intresset från investerarna var stort. Året därpå emitterade Stockholms läns landsting (idag Region Stockholm), som första region, en grön obligation i syfte att finansiera omfattande investeringar i gröna utvecklingsprojekt.

I slutet av 2015 introducerade Kommuninvest produkten Gröna lån och i mars 2016 emitterade bolaget den till det datumet största gröna obligationen från en nordisk aktör, motsvarande 5 mdkr.

 

 

Figur 15 visar att den utestående volymen gröna obligationer från kommunala aktörer har fortsatt växa till drygt 59 mdkr vid utgången av andra kvartalet 2019, vilket motsvarar cirka 9 procent av kommunsektorns totala låneskuld. Sammanlagt har 16 kommuner och kommunala företag identifierats i sammanställningen, se Tabell 11.

Högst andel grön finansiering i förhållande till låneskuld hade Region Västra Götaland och Region Värmland med 100 respektive 99 procent. Bland kommunerna hade Nacka och Älvkarleby högst andel grön finansiering, 50 respektive 49 procent, se Tabell 12.

Figur 15: Utestående volym gröna obligationer från kommunsektorn

Källa: Kommuninvest

Figur 16: Godkänd och utbetald volym av gröna lån från Kommuninvest¹

Källa: Kommuninvest

1) Notera att Kommuninvests gröna utlåning konsekvent överstiger företagets upplåning. Det innebär att Kommuninvest kan garantera att upplåningen går till prövade och godkända gröna projekt.

 

 

Kommunsektorn investerade 183,7 mdkr under 2018 och de största investeringsområdena är verksamhets- och bostadsfastigheter, infrastruktur och energi. Investeringarnas omfattning och inriktning i kombination med finansieringsbehoven visar på möjligheten för den gröna finansieringens andel av den totala upplåningen att öka. Således kan kommunsektorn fortsätta att vara föregångare för grön omställning och finansiering.

Tabell 11: Gröna emittenter i kommunsektorn

Emittent Utestående volym 2019-06-30 i mkr Ändamål (urval)
Förvaltaren (Sundbyberg) 557 Miljöklassad nyproduktion av bostäder och energieffektivisering
Göteborg 7 060 Biogasproduktion, vattenhantering, kväverening, energieffektivisering och hållbart byggande
Kommuninvest 23 893 284 gröna investeringsprojekt
Lund 1 350 Spårvagn, solcellsanläggning och miljöklassad nyproduktion av bostäder
Malmö 2 800 Hållbara transporter, energieffektiviseringar, klimatanpassningar, gröna byggnader
Nacka 500 Tunnelbana, cykelbanor, förnyelsebar energi, gröna byggnader
Norrköping 600 Hållbara transporter, energieffektivisering och miljöklassad nyproduktion av bostäder
Region Skåne 3 200 Vindkraft, lokaltåg och gröna byggnader
Region Stockholm 11 900 Hållbar kollektivtrafik, hållbara byggnader, avfallshantering och vattenhantering
Stångåstaden (Linköping) 1 075 Miljöklassad nyproduktion av bostäder och energieffektivisering
Uppsalahem (Uppsala) 500 Miljöklassad nyproduktion av bostäder och energieffektivisering
Vellinge 450 Hållbara transporter, energieffektiviseringar, klimatanpassningar, gröna byggnader
Västerås 750 Hållbara transporter, energieffektivisering och miljöklassad nyproduktion av bostäder
Västra Götalandsregionen 1 000 Regionens hus i Göteborg
Örebro 2 750 Vindkraftsproduktion, energieffektivisering och kväverening
Östersund 800 Vindkraftsproduktion, energieffektiva bostäder och infrastruktur för elbussar

Tabell 12: Kommuner och regioner med störst andel grön finansiering

Kommun/region Grön finansiering, % av låneskuld, 2018 Kommentar
Västra götalandsregionen 100% Regionens hus i Göteborg
Region Värmland 99% Grönt operationscentrum
Nacka 50% Tunnelbana, cykelbanor, förnyelsebar energi och gröna byggnader
Älvkarleby 49% Hållbart och energieffektivt vård- och omsorgsboende
Robertsfors 47% Gröna bostäder
Skövde 47% Gröna byggnader, avloppsreningsverk och bioeldat kraftvärmeverk
Skara 47% Gröna byggnader
Sollefteå 35% Vattenkraftverk
Lidköping 34% Gröna byggnader och avloppsreningsverk
Region Skåne 33% Vindkraft, lokaltåg och gröna byggnader