Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Finansiering

  • Den genomsnittliga årliga ökningstakten av kommunsektorns låneskuld 2010–2019 var 7 procent
  • Ökningstakten under 2019 var 10 procent
  • Upplåning via Kommuninvest och kommunernas egna marknadsprogram är de två dominerande finansieringsalternativen för kommunsektorn

Trend & analys

Trenden är att kommuner i allt mindre utsträckning använder sig av bankupplåning för att finansiera sina investeringar. Vid utgången av 2020 bedöms Kommuninvests marknadsandel vara 58 procent, marknadsprogrammen 29 procent och bankerna 13 procent.

Låneskuldens fördelning

Kommuninvest Marknadsprogram Banker
Låneskuld 58 29 13


Förfallostruktur

  • Den genomsnittliga kapitalbindningen var 2,88 år
  • 25 procent av skulden förfaller inom 12 månader
  • 13 procent av skulden har en återstående löptid längre än 5 år

Trend & analys

Den genomsnittliga kapitalbindningen i svensk kommunsektor är kort, 2,88 år vid utgången av första kvartalet 2021. Det innebär att investeringar finansieras med upplåning som förnyas ett flertal gånger under investeringens ekonomiska livslängd.

25 procent av lånestocken förfaller inom ett år varav 28 procent är certifikat och tillsvidarelån som förlängs tre till fyra gånger per år.

Förfallostruktur

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år >10 år
Förfaller 25 20 16 12 13 9 3 2

Finansiella derivat

  • 50 procent av upplåningen är kopplad till en rörlig räntebas, framförallt 3M Stibor
  • Genom användningen av derivat förlängs räntebindningen från 1,66 till 2,94 år

Trend & analys

Många kommuner, regioner och kommunala företag finansierar sina investeringar med lån som har relativt kort kapital- och räntebindning. Vissa kommunala aktörer använder sedan ränteswappar för att förlänga räntebindningen. Detta får till följd att räntebindningen sammantaget överstiger kapitalbindningen på den underliggande finansieringen.

Räntebindning exklusive och inklusive derivat

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år >10 år
Räntebindning exkl. derivat 63 8 7 6 7 5 2 1
Räntebindning inkl. derivat 36 13 11 10 11 10 6 2

Räntenivå

  • Genomsnittsräntan exklusive derivat var 0,50 procent
  • Genomsnittsräntan inklusive derivat var 0,94 procent

Trend och analys:

Även om marknadsräntorna steg under det första kvartalet 2021 är kommunsektorns upplåningskostnader fortsatt låga ur ett längre tidsperspektiv. Genomsnittsräntan minskade med 4 räntepunkter i jämförelse med föregående kvartal till 0,94 procent1.


1. Dataunderlaget för det fjärde kvartalet 2020 har justerats och därför förekommer mindre avvikelser i jämförelserna i förhållande till föregående rapport.

Genomsnittsränta exklusive och inklusive derivat

Ränta exkl. derivat Ränta inkl. derivat
Räntenivå 0.5 0.94