Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Finansiering

  • Den genomsnittliga årliga ökningstakten av kommunsektorns låneskuld 2010–2019 var 7 procent
  • Ökningstakten under 2020 uppskattas till 5,3 procent
  • Upplåning via Kommuninvest och kommunernas egna marknadsprogram är de två dominerande finansieringsalternativen för kommunsektorn

Trend & analys

Marknadsandelarna har på sistone varit relativt stabila. Vid årsskiftet 2021 bedöms Kommuninvests marknadsandel vara 58 procent, marknadsprogrammen 30 procent och bankerna 12 procent.

Låneskuldens fördelning

Kommuninvest Marknadsprogram Banker
Låneskuld 58 30 12


Förfallostruktur

  • Den genomsnittliga kapitalbindningen var 2,86 år
  • 24 procent av skulden förfaller inom 12 månader
  • 16 procent av skulden har en återstående löptid längre än 5 år

Trend & analys

Den genomsnittliga kapitalbindningen i svensk kommunsektor är kort, 2,86 år vid utgången av tredje kvartalet 2021. Det innebär att investeringar finansieras med upplåning som förnyas ett flertal gånger under investeringens ekonomiska livslängd.

24 procent av lånestocken förfaller inom ett år varav 20 procent är certifikat och tillsvidarelån som förlängs tre till fyra gånger per år.

Förfallostruktur

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år >10 år
Förfaller 24 16 16 19 9 12 3 1

Finansiella derivat

  • 49 procent av upplåningen är kopplad till en rörlig räntebas, framförallt 3M Stibor
  • Genom användningen av derivat förlängs räntebindningen från 1,65 till 2,86 år

Trend & analys

Många kommuner, regioner och kommunala företag finansierar sina investeringar med lån som har relativt kort kapital- och räntebindning. Vissa kommunala aktörer använder sedan ränteswappar för att förlänga räntebindningen. Detta får till följd att räntebindningen sammantaget ligger på samma nivå som kapitalbindningen på den underliggande finansieringen.

Räntebindning exklusive och inklusive derivat

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år >10 år
Räntebindning exkl. derivat 61 7 7 10 5 8 2 1
Räntebindning inkl. derivat 35 12 11 14 8 12 6 2

Räntenivå

  • Genomsnittsräntan exklusive derivat var 0,50 procent
  • Genomsnittsräntan inklusive derivat var 0,90 procent

Trend och analys:

Kommunsektorns upplåningskostnader är fortsatt låga. Genomsnittsräntan minskade med 3 räntepunkt i jämförelse med föregående kvartal till 0,90 procent.


Genomsnittsränta exklusive och inklusive derivat

Ränta exkl. derivat Ränta inkl. derivat
Räntenivå 0.5 0.9