Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Finansiering

  • Den genomsnittliga årliga ökningstakten av kommunsektorns låneskuld 2010–2022 var 6,5 procent
  • Ökningstakten under 2022 var 2,7 procent, den lägsta sedan Kommuninvest började samla in data om kommunsektorns finansiering 2007
  • Upplåning via Kommuninvest och kommunernas egna marknadsprogram är de två dominerande finansieringsalternativen för kommunsektorn

Trend & analys

Marknadsandelarna har på sistone varit relativt stabila. Vid årsskiftet 2022 bedöms Kommuninvests marknadsandel vara 59 procent, marknadsprogrammen 29 procent och övrig finansiering 12 procent.

Låneskuldens fördelning


Förfallostruktur

  • Den genomsnittliga kapitalbindningen var 2,49 år
  • 25 procent av skulden förfaller inom 12 månader
  • 8 procent av skulden har en återstående löptid längre än 5 år

Trend & analys

Den genomsnittliga kapitalbindningen i svensk kommunsektor är kort, 2,49 år vid utgången av första kvartalet 2024. Det innebär att investeringar finansieras med upplåning som förnyas ett flertal gånger under investeringens ekonomiska livslängd.

25 procent av lånestocken förfaller inom ett år varav 20 procent är certifikat och tillsvidarelån som förlängs tre till fyra gånger per år.

.

Förfallostruktur


Finansiella derivat

  • 48 procent av upplåningen är kopplad till en rörlig räntebas, framför allt 3M Stibor
  • Genom användningen av derivat förlängs räntebindningen från 1,54 till 2,67 år

Trend & analys

Många kommuner, regioner och kommunala företag finansierar sina investeringar med lån som har relativt kort kapital- och räntebindning. Vissa kommunala aktörer använder sedan ränteswappar för att förlänga räntebindningen. Detta får till följd att räntebindningen sammantaget ligger på samma nivå som kapitalbindningen på den underliggande finansieringen.

Räntebindning exklusive och inklusive derivat


Räntenivå

  • Genomsnittsräntan exklusive derivat var 3,19 procent
  • Genomsnittsräntan inklusive derivat var 2,51 procent

Trend och analys:

Kommunsektorns upplåningskostnader har stigit kraftigt den senaste tiden, men ökningstakten saktar nu ner. Genomsnittsräntan ökade med 3 räntepunkter i jämförelse med föregående kvartal till 2,51 procent.

Genomsnittsränta exklusive och inklusive derivat