Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Finansiering

 • Genomsnittlig årlig ökning av kommunsektorns låneskuld 2010–2018 var 6,9%
 • Ökningstakten under 2018 var 8,6%
 • Upplåning via Kommuninvest och kommunernas egna marknadsprogram är numera de två dominerande finansieringsalternativen för landets kommuner och regioner

Trend & analys

Trenden är att kommuner i allt mindre utsträckning använder sig av bankupplåning för att finansiera sina investeringar. Istället utgör bankupplåning ett komplement till finansiering via Kommuninvest och/eller egna marknadsprogram. Vid utgången av 2019 var bedömningen av Kommuninvests marknadsandel 56%, marknadsprogrammen 30% och bankerna 14%, vilket inkluderar en växande utlåning från Europeiska och Nordiska Investeringsbanken.

Låneskuldens fördelning

Kommuninvest Marknadsprogram Banker
Låneskuld 56 30 14

Förfallostruktur

 • Kommunsektorns genomsnittliga kapitalbindningstid var 2,88år
 • Andel av lånestocken som förfaller inom 12 månader: 24%
 • Andel av lånestocken som förfaller inom 24 månader: 43%
 • Andel av lånestocken med återstående löptid >5 år: 15%

Trend & analys

Den genomsnittliga kapitalbindningen i svensk kommunsektor är kort, i genomsnitt 2,88 år vid utgången av fjärde kvartalet 2019. Det innebär att investeringar finansieras med upplåning som behöver förnyas ett flertal gånger under investeringens ekonomiska livslängd.

24% av kommunsektorns lånestock förfaller inom ett år varav ca 26% i sin tur är kortare utlåningsprodukter, till exempel certifikat och tillsvidarelån, som förlängs tre till fyra gånger per år. För sektorn som helhet innebär den korta kapitalbindningen att enbart refinansieringsbehovet per år uppgår till drygt 200 mdkr, därutöver tillkommer ett behov av nyupplåning som för närvarande uppgår till drygt 60 mdkr per år

Förfallostruktur

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år >10 år
Förfaller 24 20 19 12 10 11 2 2

Derivatanvändning

 • 52% av upplåningen är kopplad till en rörlig räntebas, framförallt 3M Stibor
 • Genom användningen av derivat förlängs räntebindningen från 1,53 till 2,98 år

Trend & analys

Många kommunala aktörer finansierar sina investeringar med lån som har såväl kort kapital- som räntebindning. Derivat används sedan av vissa aktörer för att förlänga räntebindningen, vilket får till följd att räntebindningen för sektorn som helhet överstiger kapitalbindningen på den underliggande finansieringen.

Räntebindning exklusive och inklusive derivat

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år >10 år
Räntebindning exkl. derivat 63 8 8 6 5 7 2 1
Räntebindning inkl. derivat 35 13 13 10 9 13 6 2

Räntenivå

 • Genomsnittlig ränta exklusive derivat uppgick till 0,67 %
 • Genomsnittlig ränta inklusive derivat uppgick till 1,14 %

Trend och analys:

Genom sin relativt korta kapital- och räntebindning har kommunsektorn gynnats av de senaste årens låga marknadsräntor. Användningen av derivat för att förlänga räntebindningen ökar genomsnittsräntan med 0,47 procentenhet.

Genomsnittsränta exklusive och inklusive derivat

Ränta exkl. derivat Ränta inkl. derivat
Räntenivå 0.67 1.14