Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Samarbete med Örebro universitet

Sedan 2012 samarbetar Kommuninvest med Örebro Universitet. Kommuninvest bidrar med upp till två miljoner kronor om året för att finansiera en professur och en doktorandtjänst i nationalekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi. Satsningen möjliggör skapandet av en forskningsmiljö i skärningspunkten mellan offentlig sektor och finansiering, vilken hittills varit ett förhållandevis outforskat område i Sverige. Samarbetet har resulterat i:

  • Ett forskningsprojekt Local Government Finance Data Analysis (LOGFIN) som delfinansieras av forskningsmyndigheten VINNOVA.
  • gemensamma workshops 
  • att studenter och lärare på Örebro universitet får tillgång till Bloombergterminaler

Forskningsprojektet LOGFIN

Inom ramen för Kommuninvests samarbete med Örebro Universitet genomfördes det gemensamma forskningsprojektet LOGFIN Projektet syftade till att främja forskningen om den svenska kommunsektorns skuldförvaltning och finansiella förutsättningar.

Kommuninvest bidrog med forskningsmedel för hela projektet och var ansvariga för att upprätta och underhålla den databas med finansiella transaktioner som var  en viktig del av den forskning som bedrevs inom LOGFIN. Databasen uppdateras löpande och möjliggör forskning på frågeställningar som hittills inte har kunnat adresseras på grund av bristen på adekvat och relevant datamaterial.

LOGFIN:s delprojekt

LOGFIN var indelat i fyra delprojekt

 Skapandet av en databas för finansiella transaktioner

 Villkor, förutsättningar och preferenser för upplåning i kommunsektorn

 Kommunernas investeringar, upplåning och finansiella risker

 Kommunal ekonomi och ekonomisk tillväxt

Bloombergterminaler

Kommuninvests delfinansierar Örebro universitets satsning på 12 stycken Bloombergterminaler. Örebro universitet blir därmed ett av knappt 800 universitet över hela världen som erbjuder sina studenter denna möjlighet.
Bloombergterminalerna möjliggör för användarna att ta del av alla typer av finansiella data i realtid och kan med fördel används både i undervisningssammanhang och för att ta fram dataunderlag inför uppsatsskrivande.

Professor

Pär Österholm 

Pär Österholm är professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Hans forskningsintressen ligger primärt inom makro-finans, prognoser och penningpolitik.

Österholm disputerade i nationalekonomi 2004 vid Uppsala universitet. 2010 blev han docent vid samma universitet efter att bland annat ha arbetat som ekonom på Riksbanken samt varit gästforskare vid Board of Governors of the Federal Reserve System och Internationella valutafonden. Närmast innan sitt tillträde vid Örebro universitet var han chef på enheten för realekonomisk analys vid Konjunkturinstitutet.

 

Tidigare doktorander

David Knezevic
Doktor i nationalekonomi

David  har doktorerat i nationalekonomi med inriktning finansiell ekonomi vid Örebro universitet och var knuten till forskningsprojektet LOGFIN. Hans primära forskningsområde var kommunala finanser och hur kommuner och kommunalägda bolag väljer att finansiera sina investeringar. Davids första studie handlade om hur svenska kommuner väljer mellan olika typer av finansiella produkter givet de priser de möter på marknaden. 

Publicerade artiklar:

  Intertemporal diversification of sub-sovereign debt

Martin Nordström

Doktor i nationalekonomi

Martin har disputerat i nationalekonomi med inriktning finansiell ekonomi vid Örebro universitet och var knuten till forskningsprojektet LOGFIN. Hans primära forskningsområde var okonventionell penningpolitik och dess effekter på såväl kommunal som nationell nivå. Tillsammans med Pär Österholm och David Knezevic studerade Martin exempelvis effekten av riksbankens obligationsköp på kommunala upplåningskostnader.

Publicerade artiklar:

  A forecast evaluation of the Riksbank’s policy‐rate projections

   Consumption and the interest rate – A changing dynamic? 

   Credit spread and employment growth – a time-varying relationship?

   The relation between municipal and government bond yields in an era of unconventional monetary policy

Oliwer Silfverberg

Doktor i nationalekonomi

Oliwer Silfverberg är doktorand i nationalekonomi vid Örebro universitet och ingår i forskningsgruppen Makroekonomi och finansiell ekonometri. Hans primära forskningsintresse är inom finansiell ekonometri, statistik och kvantitativ finans. Silfverberg har tidigare läst nationalekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi vid Lunds universitet.