Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Betydande låntagare med högsta kreditbetyg

Kommuninvest lånar upp pengar på kapitalmarknader i Sverige och internationellt vilket finansierar utlåningen till kommuner och regioner. Trots hög global oro gällande utveckligenav pandemin så har Bolagets strategiska upplåningsmarknader fungerat väl med en god efterfrågan på Kommuninvests obligationer. Kommuninvest kunde fullfölja sina upplåningsplaner till konkurrenskraftiga priser. Den totala upplåningen vid årets slut uppgick till 492,9 (446,8) mdkr i nominella termer.

Nytt emissionsförfarande och god efterfrågan på Kommuninvests obligationer
Bolagets största upplåningsprogram är det svenska obligationsprogrammet. Emissionsförfarandet i programmet har under våren 2020 utvecklats så att emissioner sker via veckovisa auktioner, istället för på förfrågan. Förändringen har mottagits bra av kapitalmarknaden och året har präglats av god efterfrågan på Bolagets emissioner.

Svenska kronor, US-dollar och Euro utgör strategiska upplåningsmarknader, både vad gäller traditionell upplåning och det som definieras som hållbar upplåning. Bolaget har också en taktisk marknad i form av Uridashiupplåning från den japanska marknaden.

Fokus på ökad benchmarkupplåning
Under året lånades 131,4 (135,4) mdkr upp i obligationer med löptid över ett år. Därutöver avtalades villkorad upplåning, med potentiell förtidsinlösen inom ett år, motsvarande 9,5 (11,3) mdkr. Upplåning i kortfristiga certifikat, med löptid under ett år, uppgick till 65,0 (35,5) mdkr. Tidigare emitterad upplåning till ett belopp om 8,7 (19,7) mdkr återköptes och 129,4 (124,1) mdkr förföll. Upplåningen görs för att ersätta lån som förfaller eller har återkallats, för att finansiera nyutlåningen i utlåningsverksamheten samt för att anpassa storleken på likviditetsreserven efter rådande marknadssyn och likviditetsberedskapskrav.

Under året genomfördes fem större upplåningar i US-dollar.

I det svenska obligationsprogrammet emitterades totalt 68,7 (76,8) mdkr och 259,3 (231,0) mdkr var utestående vid slutet av året. Under 2020 emitterades en obligation med ny löptid och totalt omfattar det svenska obligationsprogrammet åtta utestående obligationer.

Under 2020 emitterades två gröna obligationer, vilket innebär att Bolaget sedan 2016 har utfört elva gröna transaktioner. Gröna obligationer gör det möjligt att finansiera miljöinriktade investeringsprojekt i Föreningens medlems-kommuner och regioner.

Riksbanken köper Kommuninvests obligationer
I slutet av april utvidgade Riksbanken sitt QE-program till att även omfatta kommunobligationer. Under året har Riksbanken köpt kommunobligationer vid 31 olika tillfällen för sammanlagt 45 mdkr, 40,7 mdkr av dessa innefattar köp av Bolagets utestående obligationer.

En betydande SSA-emittent
Kommuninvest emitterar på internationella upplånings-marknader i kategorin ”Sovereigns, Supranationals and Agencies” (SSA). Med stora årliga upplåningsvolymer är Kommuninvest en betydande internationell aktör inom SSA-segmentet. Låntagare som Kommuninvest jämför sig med inkluderar:

• Bank Nederlandse Gemeenten (Nederländerna)
• Europeiska investeringsbanken, EIB (Europa)
• KfW (Tyskland)
• Kommunalbanken (Norge)
• Kommunekredit (Danmark)
• Municipality Finance (Finland)
• Nordiska Investeringsbanken, NIB (Norden och Baltikum)


Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 292 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 525 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Ladda ned årsredovisning 2020