Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Digital mognad och
kontinuerligt lärande

Bolagets digitala mognad har under pandemin påskyndats och den övergripande förändringsförmågan har stärkts. Bolagets förmåga att hantera krissituationer har än en gång visat sig vara stark. En annan positiv konsekvens är att beteendeförändringen att tillgodose sig digital kompetensutveckling har skett i snabbare takt än annars hade skett.

Coronapandemin har påverkat Bolaget ur flera aspekter. Den 17 mars infördes hemifrånarbete som grundregel vilket var en nödvändig åtgärd för att säkerställa Bolagets dagliga operativa verksamhet och medarbetarnas säkerhet. Under våren, i takt med att kunskapen om viruset ökade, genomfördes åtgärder för att skapa förutsättningar för att utföra det uppdrag som åligger Bolaget, både på kort och lång sikt.

För att skapa transparens har veckovisa företagsgemensamma möten ägt rum på digital plattform där dialog och återkommande frågor kring hälsa, arbetsbelastning och välmående ställts. Regelbundna chefsmöten har också genomförts för att stärka cheferna i ledarskapsfrågor som uppkommit under krisen.

För att säkerställa att kontoret i Örebro är så tryggt som möjligt att vistas på ur ett smittspridningsperspektiv har, förutom full möjlighet att arbeta hemifrån, en mängd  åtgärder vidtagits för att möjliggöra social distansering och för att följa aktuella riktlinjer. Baserat på roller, arbetsuppgifter och operativa riskhänseenden har under hösten delar av medarbetarstyrkan arbetat hemifrån och andra på kontoret. I preventivt syfte har specifika insatser genomförts inom arbetsmiljöområdet såsom ergonomiutbildning, yoga samt rörelse på arbetstid för att bidra till god arbetsmiljö vid hemifrånarbete.

Kontinuerligt lärande för högre medlemsnytta
Kommuninvest ska genom systematisk kompetensförsörjning säkerställa att rätt förmågor finns på rätt plats vid rätt tid. Kompetensförsörjning består till viss del av rekryteringar och till stor del av kompetenshöjning av befintlig personal.

Under året som gått har ett omfattande arbete kring kompetensutveckling initierats, som syftar till Bolaget ska bli en ännu mer utpräglad lärandeorganisation som kontinuerligt utvecklar kompetens i rätt riktning. Kontinuerligt lärande och kompetensutveckling är egentligen inte mål i sig, utan ett verktyg för att Bolaget ska nå sina mål och möjliggöra största möjliga nytta för dess medlemmar idag och i framtiden. Bolaget ska stå för systemstöd, strukturer och processer för kunskapsinlärning och medarbetaren själv, tillsammans med närmaste chef, har ett stort ansvar för sin egen utveckling och lärande. För att uppnå detta krävs en kultur- och beteendeförändring hos både chefer och medarbetare och resurser kommer avsättas till detta under kommande år.

En hållbar organisation
Kommuninvest har en holistisk syn på en hållbar organisation. För att skapa en välfungerande och hälsosam arbetsplats måste många olika delar finnas på plats, vilket visualiseras i bilden nedan. För Bolaget är det viktigt att möjliggöra balans mellan arbets- och privatliv och har högt ställda krav på hållbarhet i alla aspekter. Bolaget tillhandahåller verktyg, strukturer och processer som möjliggör att medarbetare kan ta ett stort eget ansvar för den egna hållbarheten.

Medarbetarundersökning 2020
Medarbetarundersökningen 2020 gav ett NMI (Nöjd Med­arbetarindex) på 76 (74). Resultatet är högt och indikerar en god tillfredsställelse med en välfungerande arbetsplats. Resultatet tyder även på att det arbete som lagts ner på ledarskap, medarbetarskap och kulturfrågor har gett resultat. Dessa kommer vara prioriterade områden även inför 2021. Index eNPS (Employee-Net-Promoter-Score) minskade med 10 enheter från 55 till 45, vilket klassas som ett bra värde med en hög andel ambassadörer och en låg andel kritiker.

Kommuninvest har nolltolerans mot alla former av diskriminering eller trakasserier och arbetar förebyggande i dessa frågor. Bolaget arbetar för att integrera jämställdhet och mångfald i samtliga områden i Bolaget.


Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 292 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 525 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Ladda ned årsredovisning 2020