Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Hållbar finansiering är vårt uppdrag

Att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ingår i Kommuninvests grundidé och vision. Hållbara finansieringslösningar främjar effektiv användning av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns arbete med Agenda 2030. Trots exceptionella pandemiförhållanden har verksamheten under året kunnat fullfölja sitt uppdrag relativt opåverkad.

Kommunerna och regionerna utgör fundamentet i det svenska välfärdssamhället. Det är i deras regi som de mest centrala samhällstjänsterna, som vård, skola och omsorg, möter medborgarna. Kommunerna har också en central roll för grundläggande samhällsinfrastruktur, i form av bostäder, energiförsörjning, kollektivtrafik, vatten- och avloppshantering m.m. Kommunala aktörer är drivande i det svenska arbetet i riktning mot Agenda 2030 och de globala målen, både vad gäller miljömässig omställning och sociala frågor.

Så skapar vi hållbara värden
Kommuninvest uppfyller en liknande roll för kommunsektorn som Riksgälden för staten och dess myndigheter. Genom utlåning till kommuner och regioner skapar Kommuninvest förutsättningar för utbyggnaden av den svenska välfärden, ökar stabiliteten i den kommunala ekonomin och bidrar till ett mer hållbart Sverige. Genom att ”poola” kommunala lånebehov och kanalisera dem genom en organisation kan skalfördelar uppnås, och förvaltningskostnader hållas på en låg nivå.

Som den i särklass största kreditgivaren till sektorn generas både direkta och indirekta värden. Viktigast är att de finansieringslösningar, den kunskap och de skuldförvaltnings­verktyg som vi tillhandahåller gagnar ekonomisk stabilitet i kommuner och regioner och bidrar till att utveckla medlemmarnas förmågor inom skuldförvaltning. Därmed kan nödvändiga välfärds- och hållbarhetsinvesteringar genomföras på ett mer ändamålsenligt sätt och till lägre kostnad för skattebetalarna. Det stärker välfärdssamhället i form av nya eller upprustade äldreboenden, skolor, bostäder och vårdinrättningar, eller olika former av infrastruktur som vägar, kollektivtrafik, energi, vatten och avlopp.

Covid-19 sätter kommunala verksamheter under press
Coronapandemin satte kommunernas och regionernas verksamheter under hård press, när behovet att vårda sjuka och skydda riskgrupper hamnade i centrum av pandemihanteringen. Pandemin har i hög grad påverkat kommunsektorns ekonomi, främst genom stor belastning i vård och omsorg samt en lägre skatteunderlagstillväxt, men också genom att andra intäkter och kostnader påverkades.

Den samverkan som Kommuninvest representerar har under 2020 därför varit särskilt relevant, för att bidra till att stödja sektorn i de utmaningar man stått inför. Framförallt har Kommuninvest under året kontinuerligt haft tillgång till kapitalmarknaden och har kunnat finansiera kommuners och regioners upplåningsbehov till goda villkor. Detta var av särskild vikt under inledningen av krisen, då den stressade marknadssituationen ledde till starkt kundtryck.

Verksamheten i stort på normal nivå
Kommuninvests egen verksamhet har trots pandemin kunnat upprätthållas utan några väsentliga problem. I mitten av mars fattades beslut om att försätta organisationen i höjd beredskap och verksamheten blev i princip helt digital, med hemarbete och digitala möten som det nya normala, i syfte att minska de operativa riskerna och att bidra till att begränsa smittspridningen.

Övergången till digitala arbetssätt har inneburit att verksamheten kunnat utvecklas enligt plan. Tidigare fysiska
evenemang har ställts om till digitalt format, inklusive den årliga föreningsstämman, kundseminarium m.m. Den höjda beredskapen har också medfört ökad mötes- och inrapporteringsfrekvens, exempelvis regelbundna ”town hall”-möten med VD och ledning. Undersökningar bland medarbetarna tyder på att internkommunikationen har förbättrats under året.

Fortsatt central roll
Välfärdsuppdraget för Sveriges kommuner och regioner, och därmed förutsättningarna för deras långsiktiga ekonomiska hållbarhet handlar till stor del om den demografiska utvecklingen, med en ökad andel yngre och äldre. Kommunsektorn har också alltjämt betydande investeringsbehov. Det är därför fortfarande av yttersta vikt att ha tillgång till förmånlig finansiering och stöd för effektiv skuldförvaltning.

Att Kommuninvest kunnat upprätthålla sektorns finansieringsförmåga även när det varit som mest oroligt skapar trygghet och bidrar till ett högt förtroende för verksamheten.


Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 292 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 525 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Ladda ned årsredovisning 2020