Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Hållbar finansiering och tillgänglig kunskap

Den globala pandemin som drabbade världen under året gav nya utmaningar för Sveriges kommuner och regioner. Det breda statliga stödet har gjort skillnad men de stora investeringsbehoven och de demografiska utmaningarna för sektorn kvarstår. Den kommunala samverkan som Kommuninvest representerar, som möjliggör konkurrenskraftig långivning och tillgång till finansiell expertis för en effektiv skuldförvaltning, är mer relevant än någonsin.

Verksamhetens inriktning
Kommuninvest ska genom effektiv finansiering av investeringar för Sveriges kommuner och regioner bidra till en långsiktigt hållbar välfärd. Kommuninvest ägs av sina medlemmar och den starka ägarstrukturen tillsammans med den solidariska borgen från medlemmarna ger en unik ställning som finansiell aktör vilket möjliggör en kostnadseffektiv och stabil anskaffning av kapital på finansmarknaden och därmed en säkrad tillgång till finansiering för medlemmarna.

Sektorns utmaningar medför ett ökande kompetensbehov inom skuldförvaltning som en del av god ekonomisk hushållning. Kommuninvest ska erbjuda produkter och tjänster inom detta område i syfte att bidra till hela sektorns kompetens inom skuldförvaltning. Detta ska, i förlängningen, ge förtroendevalda bästa handlingsutrymme att leverera välfärdstjänster till medborgarna.

Kommuninvests uppdrag innefattar också ett stöd till sektorns arbete inom hållbarhet och under året har steg tagits mot att lansera en ny finansiell produkt med inriktning mot social hållbarhet. Finansiering inom detta område ska främja sociala insatser för exempelvis ökad trygghet och säkerhet, förbättring av boendemiljöer eller investeringar inom hälsa, utbildning, idrott och kultur.

Kommuninvests insatser med att digitalisera och effektivisera administrationen av lånehandläggningen har under året nått en milstolpe där det sista steget, avslut av affären mellan parterna, nu också erbjuds som en digital tjänst. Därmed kan Kommuninvests kunder med digitalt stöd genomföra alla steg i låneprocessen.

Under året har Kommuninvest också lanserat ett nytt webbaserat analysverktyg som erbjuder stöd i planering av investeringar och likviditetsflöden. Verktyget erbjuder möjligheten att skapa likviditetsprognoser utifrån olika tidshorisonter och nivåer inom organisationen och utgör därmed ett starkt tillskott till de befintliga tjänster som Kommuninvest erbjuder.

Kommuninvests fokusområden är utgångspunkt för verksamhetsstyrningen.

Flerårsöversikt
Bolagets starka tillväxt fortsätter och den totala utlåningen passerade 440 mdkr under 2020, en genomsnittlig årlig ökning om 13 procent de senaste fem åren. Bolagets andel av kommunsektorns externa upplåning har ökat från 47 procent till en beräknad andel om 58 procent under samma period.

Det egna kapitalet i Bolaget har därigenom ökat från 6,5 mdkr 2016 till 8,7 mdkr 2020. Bruttosoliditeten uppgick 31 december 2020 till 1,43 procent. För mer information om bruttosoliditet se sidan 40.

För flerårsdata i tabellform, se sidan 7.

Bolagets fokusområden

Kund/Medlem
Att vara kundens/medlemmens förstahandsval inom kommunal finansförvaltning genom att anpassa produkt- och tjänsteutbudet inom alla utvalda kundsegment

Kompetens
Bredda och fördjupa medarbetarnas kompetens för att säkerställa en konkurrenskraftig verksamhet i framtiden

Effektivitet
Bolagets utlåningspris, genomsnittlig upplåningskostnad plus olika marginalpåslag, är konkurrenskraftigt i relation till kommunernas egen upplåning

Digitalisering
Öka organisationens anpassningsförmåga genom att förbättra arbetssätt och plattformar för utveckling och innovation


Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 292 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 525 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Ladda ned årsredovisning 2020