Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Likviditetsreserv för att klara kundbehov i alla lägen

För att säkerställa att Bolaget kan leva upp till sina åtaganden även i perioder av stress på de finansiella marknaderna har Kommuninvest en likviditetsreserv. Under året har Bolaget uppvisat god likviditetsberedskap där samtliga interna och lagstadgade krav har efterlevts med god marginal trots marknadsoron kopplat till pandemin. Reserven utgörs av korta placeringar med hög kreditvärdighet. Reserven uppgick vid årets slut till 59,6 (44,7) mdkr, motsvarande 14 (11) procent av utlåningsvolymen.

Reserv med hög kreditkvalitet och låg risk
Utgångspunkten i Bolagets likviditetsstrategi är god matchning av tillgångar och skulder. Bolaget har också en likviditetsreserv, dess syfte är att säkerställa åtaganden under perioder av extrem finansiell stress. Likviditetsreservens storlek anpassas efter bland annat upplåningsförfall och omvärldsfaktorer, exempelvis valutakurs- och ränteförändringar. Enligt Bolagets strategi ska likviditetsreserven placeras kort, och den genomsnittliga löptiden får som mest uppgå till 12 månader. Enskilda placeringar får som mest ha en löptid upp till 39 månader. Bolagets likviditetsreserv är därmed ändamålsmässigt utformad för att säkerställa beredskap under turbulenta marknadsförhållanden, likt de som har utmärkt 2020.


Effektiv och konservativ förvaltning i fokus
Förvaltningen under 2020 präglades av en likviditetsreserv med både hög kreditkvalitet och omsättningsbarhet. Direkta placeringar görs främst i värdepapper utgivna av stater eller centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker samt subventionerade långivare1. Vid utgången av 2020 var 95 (84) procent av reserven placerad i värdepapper med högsta möjliga kreditvärdighet. 75 (70) procent utgjordes av placeringar i värdepapper utgivna av emittenter i Sverige.

1)  Subventionerade långivare avser värdepappersemittenter där exponeringen behandlas mot den nationella regeringen enligt CRR regelverket. Detta inkluderar bland annat Bolagets nordiska grannorganisationer.

Placeringsregler för likviditets-reserven
Likviditetsreserven får ha en maximal genomsnittlig löptid om 12 månader
• Maximal löptid på enskilda placeringar är 39 månader.


Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 292 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 525 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Ladda ned årsredovisning 2020