Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Så bidrar Kommuninvest till välfärdsbygget

Kommuninvest finansierar drygt hälften av den svenska kommunsektorns investeringar i nya bostäder, skolor, äldreboenden, simhallar och andra infrastruktursatsningar.

Genom vår utlåning skapar vi förutsättningar för svenska kommuner och regioner att göra välfärdsinvesteringar på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan finanskrisen för tio år sedan har Kommuninvests andel av kommunsektorns upplåning ökat kraftigt och idag står vi för drygt hälften av den totala låneskulden. Förklaringen är dels att allt fler kommuner och regioner anslutit sig som medlemmar i Kommun­invest, dels att de nya skärpta regelverken gjort det allt svårare för ­banker och andra finansinstitut att konkurrera med våra ­förmånliga kreditvillkor.

1. Upplåning
Kommuninvest lånar kontinuerligt upp pengar såväl i ­Sverige som på den internationella kapitalmarknaden. Kommunsektorns inneboende stabilitet i kombination med att våra medlemmar åtagit sig att solidariskt garantera Kommuninvests förpliktelser gör att Kommuninvests upplåning betraktas som mycket säker. Ur ett kreditriskperspektiv betraktas Kommuninvests upplåning som likvärdig med svenska statens egen upplåning. Den låga risken tillsammans med Kommuninvests historik och goda rykte på kapitalmarknaden innebär att vi har tillgång till finansiärer som i allmänhet lånar ut till oss på goda villkor. För att kunna tillmötesgå våra medlemmars kreditönskemål även vid osäkerhet på marknaderna håller vi alltid en överlikviditet i reserv.

2. Låneansökan och kreditprövning
När någon av Kommun­invests kunder beslutar att låna upp pengar till en eller flera investeringar kontaktar kommunen eller regionen Kommun­invest för att genomföra låneansökan. Normalt är vår utlåning inte kopplad till något specifikt ändamål och låntagare behöver, i enlighet med den svenska principen om lokalt självstyre, inte redovisa vad pengarna ska användas till.

Eftersom vi oftast känner våra medlemmar väl sedan många år tillbaka har vi i allmänhet god kunskap om deras ekonomiska situation. Kommun­invest genomför löpande avstämningar för att slå fast kundernas kreditutrymme och vid varje enskilt utlåningsbeslut sker en kontroll för att se att det beviljade lånet är i linje med kredit­utrymmet. Tillsammans finner vi en lösning som både tillgodoser lånebehovet och tar hänsyn till medlemsorganisationens totala låneskuld.

3. Gröna lån
Om den investering som kommunen eller regionen lånar pengar för att genomföra är förenlig med Sveriges eller regionens miljömål och bidrar till ett mer resurseffektivt och klimat­tåligt samhälle, har låntagaren möjlighet att ansöka om ett så kallat Grönt lån. För att Miljökommittén ska bevilja ett Grönt lån måste investeringen motsvara ett antal förutbestämda hållbarhetskriterier och ingå i en av åtta kategorier, bland andra i investeringar i förnybar energi, klimat­smarta byggnader, hållbara transporter och energieffektivisering. Den gröna utlåningen finansieras genom att Kommun­invest ger ut gröna obligationer som är efterfrågade av investerare och som uppfyller en rad krav för att få räknas som gröna. Läs mer om Kommun­invests Gröna lån på sidan 16.

4. Utbetalning av lån
Tack vare att vi känner våra medlemmar väl och har en snabb och effektiv kreditprocess, är tiden från första samtalet om lånebehovet till dess lånet kan betalas ut kort. Om det är ett Grönt lån hanterar vi den extra administration och dokumentation som krävs för grön finansiering, till exempel den externa granskningen och rapportering till de investerare som köpt Kommun­invests gröna obligationer.

5-6. Rådgivning och skuldförvaltning i KI Finans
Under hela lånets löptid har låntagaren kontinuerlig kontakt med kundansvarig hos oss och tillgång till hela Kommuninvests samlade expertis. I den webbaserade finansförvaltningstjänsten KI Finans har kundernas ekonomitjänste­personer tillgång till transaktionshantering, analys och rapportering av skulder och tillgångar.


Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 292 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 525 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Ladda ned årsredovisning 2020