Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

God stabilitet i utmanande tider

Tack vare stöd från regeringen hade kommunsektorn, trots coronapandemin, en stark finansiell ställning vid utgången av 2020. Tillgången till lånefinansiering, genom samverkansverktyget Kommuninvest, var god även när marknadsstressen var som störst. En förbättrad digital kapacitet, en gedigen kapitaliseringsplan och ett utvecklat hållbarhetsarbete var viktiga steg framåt för Kommuninvests verksamhet.

Positiva resultat trots pandemieffekter
Kommunsektorns ekonomi klarade sig under 2020 relativt bra genom pandemin. På våren såg trender och prognoser mörka ut. Men tack vare stort statligt stöd och en stark återhämtning i början av hösten blev läget under andra halvåret ljusare. En andra våg av smittspridning gjorde att återhämtningen bromsades upp. Sannolikt kan tillväxten ta ny fart 2021. Resultaten för 2020 blev rekordhöga i många kommuner och regioner. Trots pandemin har kommunsektorn en stark finansiell ställning.

På investeringssidan har kommunsektorn alltjämt stora behov. Å andra sidan ledde de förbättrade ekonomiska utsikterna under året till att efterfrågan på lånefinansiering dämpades. Kommuninvests utlåning var mycket hög i marknadsturbulensen under mars och april, men gick sedan tillbaka till normala nivåer.

Välfungerande hantering av pandemin
För Kommuninvest uppstod inga betydande problem i pandemihanteringen. Vi var helt stabila även när marknadsstressen var som störst. Som en av mycket få aktörer som oavbrutet hade god tillgång till kreditmarknaden säkrade vi att kommunsektorn hela tiden kunde låna utan störningar. Liksom i finanskrisen 2008-09 var vi en trygg hamn.

I mars gick Kommuninvests verksamhet över till att i princip bli helt digital. Personalen arbetade hemifrån. Detta fungerade bra. Vi kunde driva verksamheten framåt på full kapacitet. När pandemin klingar av väntar en återgång till kontorsmiljön. Samtidigt gäller det att även framöver använda de digitala verktyg som nu slagit igenom. Med de breda kontaktytor som vi har bör vi kunna dra stor nytta av de nya digitala formaten.

Viktig kapitaliseringsplan
Kommuninvest blev ännu starkare av den kapitaliseringsplan för åren 2021-2024 som antogs av föreningsstämman i april. Vi står nu inför en successiv kapitaluppbyggnad där såväl interna som lagstadgade kapitalkrav hela vägen ska uppfyllas med god marginal.

Problematiskt förslag om riskskatt
Regeringen, Centern och Liberalerna presenterade i september ett förslag om en riskskatt för banker och andra kreditinstitut, som skulle få mycket negativa konsekvenser för Kommuninvest och kommunsektorn som helhet. Vi argumenterar därför för ett undantag. I november lämnade vi tillsammans med SKR ett remissvar. Därtill bedriver vi ett intensivt dialog- och informationsarbete.

Lovande utveckling av hållbarhetsarbetet
Kommuninvests hållbarhetsarbete utvecklas i snabb takt. De Gröna lånen utgör nu nära 12 procent av utlåningen. Under våren påbörjade vi – utifrån en tydlig efterfrågan från kommunsektorn – en konkret process för att ta fram en ny produkt: Lån för Social Hållbarhet. Under hösten initierades en pilotfas där låneprodukten erbjöds till ett antal pilotkunder. Fram till årsskiftet beviljades fyra lån. Om pilotfasen ger goda resultat är ambitionen att den nya produkten ska göras tillgänglig för alla kunder/medlemmar.

Årets resultat
Årets rörelseresultat, 228 mnkr, är lägre än föregående år (392 mnkr). Det beror delvis på negativa orealiserade marknadsvärdesförändringar. Eftersom dessa förändringar, vilka är svåra att parera och förutse, är bokföringsmässiga kommer negativa värden nu att leda till ökade rörelseresultat längre fram. Det operativa resultatet, dvs exklusive bok-föringsmässiga orealiserade marknadsvärdesförändringar, är fortfarande högt: 462 mnkr (573 mnkr). Detta är högre än vad vi långsiktigt strävar efter. I enlighet med tidigare stämmobeslut har vi fortsatt att minska marginalen mellan upp- och utlåning. Det kommer att innebära lägre operativt resultat under kommande år.

Ett riktat tack till personalen
Pandemin ställde höga krav på organisationens anpassningsförmåga. I detta visade samtliga medarbetare, inte minst under den initiala fasen av pandemin, en lojalitet till uppdraget och en vilja att stå på tå för Kommuninvests medlemmar och kunder. Detta är jag mycket tacksam för. Det lade grunden för ett framgångsrikt år.

Kommuninvest i Sverige AB

Tomas Werngren
Verkställande direktör


Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 292 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 525 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Ladda ned årsredovisning 2020