Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Delårsöversikt 2020

Kommuninvest i Sverige AB

Flerårsöversikt Kommuninvest i Sverige AB

2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Balansomslutning, mnkr 537 446,3 469 297,4 471 320,7 417 202,1 356 942,6
Utlåning (redovisat värde), mnkr 441 481,9 388 448,6 408 218,1 355 710,0 310 147,3
Periodens resultat, mnkr –159,6 282,5 307,9 586,1 876,0
Medlemmar, totalt 291 289 290 288 288
varav kommuner 278 277 278 277 277
varav regioner 13 12 12 11 11
Kärnprimärkapitalrelation1, % 153,4 156,3 126,8 188,4 212,4
Primärkapitalrelation2, % 153,4 156,3 126,8 188,4 212,4
Total kapitalrelation3, % 153,4 156,3 126,8 188,4 212,4
Bruttosoliditetsgrad enligt CRR4, % 1,35 1,55 1,58 1,75 1,78
1) Kärnprimärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp.
2) Primärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp.
3) Total kapitalbas i relation till totalt riskexponeringsbelopp.
4) Primärkapital i relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar). 

Utlåning och upplåning

Utlåningsportföljen per låntagarkategori

30 juni 2020 (31 dec 2019)

*) Delar av utlåningen till kommuner vidareutlånas till kommunala bolag via kommunala internbanker.

Kommuninvests största låntagargrupper är kommuner och kommunala bostadsföretag. 30 juni 2020 stod de för totalt 71 (71) procent av den totala utlåningen.

Nyupplåning per program**

1 jan–30 jun 2020 (1 jan–30 jun 2019)

**) Exkl. certifikatupplåning

Antal medlemmar och utlåningsvolym

1988–2020 (30 juni)

*30 juni

De främsta för­klaringarna till den ­historiskt höga utlåningstillväxten är ett ökande kommunalt upplånings­behov, fler medlemmar i Föreningen samt att medlemmarna valt att lägga en allt större del av sin upplåning hos Bolaget.