Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommentar från VD

Trots de hårda påfrestningar som corona­pandemin förde med sig uppvisade kommunsektorns ekonomi under första halvåret upp en påtaglig styrka. En orsak var de omfattande statsbidragen i samband med pandemin. En annan var den snabba ekonomiska återhämtning som startat hösten 2020. Investeringstakten fortsatte att vara hög. Därmed såg vi också en ökad utlåning. Eftersom likviditeten hos många kommuner och regioner var god blev dock ökningstakten i utlåningen relativt dämpad.

Riksbankens köp av kommunobligationer, inom QE-programmet, fortsatte under första halvåret att få konsekvenser i marknaden. Att programmet pressar ner räntorna är i huvudsak positivt. Men att det också pressar ihop räntedifferenserna mellan olika emittenter är problematiskt. Programmet har inte någon fundamental inverkan på Kommuninvests affärsmodell. I vår utlåning märker vi dock i viss mån av en ökad aktivitet bland enskilda kommunala emittenter.

Rörelseresultatet för första halvåret blev 124,2 mnkr. Det operativa resultatet landade på 224,5 mnkr. Detta reflekterar en positiv och stabil utveckling av verksamheten.

Regeringen presenterade i september 2020 ett förslag om en s.k. riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Det uppdaterades i slutet av maj 2021. Med den föreslagna utformningen skulle Kommuninvest fullt ut omfattas av skatten. Detta skulle ta viktiga resurser från välfärden. Att upplåning i kommunal sam­verkan skulle beskattas, men inte annan kommunal upplåning, skulle även skapa obalans och ökad risk i marknaden. I ett aktivt påverkansarbete under våren, särskilt efter det att det reviderade förslaget lanserats, argumenterade vi för ett undantag för kommunal samverkan genom Kommuninvest. I och med att Kommun­invest garanteras av medlemmarna, med ut­­låning endast till medlemmarna och deras bolag, finns det i vår verksamhet ingen reell risk av det slag som regeringen hänvisat till som motiv för skatten. I juni lämnade vi, ­precis som i november 2020, in ett kritiskt remissvar tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Vid halvårsskiftet var det ännu oklart vad som skulle hända med förslaget.

Under våren passerade vårt hållbarhets­arbete två viktiga milstolpar. I slutet av mars lanserade vi, efter en pilotfas, Lån för Social Hållbarhet till samtliga medlemmar. Därmed breddade vi perspektivet i den hållbara finansieringen. I april tilldelades vi Miljömålspriset 2021. Vi fick priset, i kategorin ”Mod och tempo”, för vårt bidrag till att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan. Detta var ett ­fantastiskt erkännande för det program för grön finansiering som vi byggt upp över de senaste 5-6 åren. Samtidigt ska det betonas att nyckeln till framgång varit det imponerande hållbarhetsarbete som dag för dag drivs framåt i kommuner och regioner.

Tomas Werngren
Verkställande direktör


Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 293 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 550 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.