Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Medlemmarnas borgensåtagande

De kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har undertecknat ett solidariskt borgensåtagande för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Detta är fundamentet för Kommuninvests goda kreditvärdighet. Förbindelsen har följande lydelse:

”Till säkerhet för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå går undertecknade landsting och kommuner solidariskt i borgen såsom för egen skuld i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening.”

Fordringsägare kan kräva betalning direkt av borgenär

Medlemmarna har därigenom ett direkt ansvar för Kommuninvests upplånade medel, betalningsskyldigheter enligt derivatkontrakt samt övriga förpliktelser.

Borgensförbindelsen är enligt sin lydelse en proprieborgen med ett solidariskt ansvar. Detta innebär att fordringsägaren i händelse av utebliven betalning omedelbart kan avkräva betalning antingen av Kommuninvest eller av någon av borgensmännen. Fordringsägaren behöver inte först försöka få betalt från Kommuninvest, utan hela beloppet kan krävas direkt från en eller flera medlemmar.

Nya medlemmar blir ansvariga även för redan tidigare ingångna förpliktelser

Borgensförbindelsen gäller för bolagets samtliga förpliktelser. Den är inte tidsbestämd, utan gäller i princip till dess att en åtgärd vidtas av bolaget eller en medlem. Genom att borgensförbindelsen är generellt utformad blir en ny medlem ansvarig för samtliga de förpliktelser som bolaget har ingått vid tidpunkten för undertecknandet av borgensförbindelsen samt för de förpliktelser som bolaget därefter ingår.

Borgensåtagandet gäller till förfall för utestående förpliktelser

Medlemmarna är ansvariga i enlighet med borgensförbindelsen för samtliga bolagets utestående förpliktelser till förfall. Vid utträde eller uteslutning är medlem ansvarig för sin del av de förpliktelser som uppstått fram till medlemmens avgång ur föreningen.

Efter utträde eller uteslutning ansvarar inte tidigare medlem för nya förpliktelser

Efter utträde eller uteslutning ur föreningen är medlems ansvar för bolagets förpliktelser begränsat till sådana förpliktelser som existerade vid medlemmens avgång ur föreningen. Avgående medlem är inte ansvarig för de förpliktelser som inträffar därefter.

Borgensåtagandet avser enbart Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser

Det solidariska borgensåtagandet avser enbart de förpliktelser som uppstår i Kommuninvest i Sverige AB. En medlem kan via det solidariska borgensåtagandet inte bli betalningsskyldig för en annan medlems förpliktelser som ligger utanför Kommuninvest i Sverige AB.

Exceptionellt god kreditvärdighet i svensk kommunsektor

  • Stabilt politisk och finansiellt läge
  • Höga finansiella krav och regler
  • Rätt att ta ut skatt och besluta om skattesatsen
  • Starkt system för kommunalekonomisk utjämning
  • Kommuner och regioner kan inte försättas i konkurs

Kommuner och regioner kan inte försättas i konkurs

Den särskilda ställningen i den svenska konstitutionen, och den kommunala beskattningsrätten, gör att kommuner och regioner inte kan försättas i konkurs. Inte heller kan de upphöra att existera på annat sätt. Det är också förbjudet att pantsätta kommunal egendom, vilket innebär att kommuner och regioner svarar för ingångna förbindelser med samtliga sina tillgångar och hela sin skattekraft. 


Omfattande finansiella krav och regler

I Sverige ställs höga krav på kommuners och regioners ekonomi. Balanskravet innebär att budgeten normalt ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om nya utgifter beslutas under budgetåret måste beslutet också ange hur utgifterna ska finansieras. Om ett negativt resultat uppstår måste fullmäktige efter en balanskravutredning anta en åtgärdsplan för att återställa det negativa resultatet inom tre år.


Starkt system för kommunalekonomisk utjämning

För att alla kommuner och regioner, oberoende av skatteunderlag och strukturella förhållanden, ska ha likvärdiga förutsättningar att ge sina invånare service tillämpas i Sverige ett system för utjämning av intäkter och kostnader. Inkomstutjämningen jämnar ut skillnader i kommunernas respektive regionernas skatteunderlag och är i huvudsak statligt finansierad. Kostnadsutjämningen jämnar ut skillnader i strukturella kostnader och är statsfinansiellt neutral. Kommuner och regioner med en gynnsam struktur betalar en avgift och de med en ogynnsam struktur får ett kostnadsutjämningsbidrag.


Rätt att ta ut skatt och besluta om skattesatsen

Kommuner och regioner har en grundlagsfäst rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Invånarnas inkomster utgör skattebasen och varje kommun och region bestämmer själv sin skattesats. Skatteintäkter svarar för drygt 70 procent av finansieringen. Rätten att ta ut skatt är en viktig del i det kommunala självstyret, vilket innebär att det ska finnas en självständig bestämmanderätt för kommuner och regioner. Denna självständighet är i internationell jämförelse ovanligt hög i Sverige.