Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vår modell

Smidig process för att underlätta inflöde av projekt och samtidigt säkerställa kvalitativ projektutvärdering och återrapportering

Kommuninvests ramverk för gröna obligationer följer de riktlinjer som anges i The Green Bond Principles.

Användning av upplånade medel
Kommuninvests gröna obligationer finansierar investeringsprojekt som genomförs av våra medlemskommuner och -regioner. Godkända projekt måste främja övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp och

 • ingå i det systematiska miljöarbetet i den sökande kommunen eller regionen
 • vara kopplat till Sveriges miljömål eller till regionala miljömål
 • avse projekt som:

(a) bidrar till att motverka klimatförändringar, inklusive investeringar i lågutsläpps- eller rena teknologier

(b) medger anpassning till klimatförändringar, inklusive investeringar i klimattålig tillväxt eller

(c) handlar om miljöhantering inom andra områden än klimatförändring (max. 30 procent av emitterad volym).

Process för projektutvärdering och ramverk för urval
Investeringsprojekt som identifierats och verifierats av miljöfunktionerna i Kommuninvests medlemskommuner och -regioner, och som valts ut av respektive ekonomiavdelning, kan vara berättigade till finansiering genom Gröna lån från Kommuninvest. Berättigade projekt granskas och godkänns initialt av Kommuninvests låneavdelning. Projekten granskas och godkänns slutligen genom konsensusbeslut av Kommuninvests Miljökommitté.

Berättigade projekt är svenska investeringsprojekt i kommuner och regioner inom områdena:

 • förnybar energi
 • energieffektivisering inom energisystem
 • gröna byggnader och energieffektivisering
 • hållbara transporter
 • avfallshantering
 • vatten- och avloppsvattenhantering
 • anpassningsåtgärder i byggnader, infrastruktur och känsliga miljöer
 • andra miljöåtgärder.


Hantering av medlen

Medlen för gröna obligationer är öronmärkta för finansiering av projekt som bidrar till att mildra klimatförändringarna samt för anpassningsprojekt eller andra miljöåtgärder. Vår modell utgår från att grön utlåning föregår grön upplåning. Målsättningen är att volymen godkänd grön utlåning alltid ska vara större än totalt utestående volym gröna obligationer. Oberoende kontroller utförs av Kommuninvests revisorer.

Nya lån och refinansiering
Gröna lån finansierar såväl nya investeringsprojekt som redan färdigställda projekt. Ambitionen är dock att merparten av de upplånade medlen från gröna obligationer ska finansiera nya projekt (planerade, pågående eller slutförda max nio månader före emission). Information om den faktiska fördelningen mellan nya projekt och befintliga projekt ges i investerarpresentationen och den årliga effektrapporteringen.

Extern granskning
Extern expertis anlitas för att ge investerare och andra intressenter tillgång till oberoende utlåtanden med avseende på ramverket för gröna obligationer. Ramverket har en positiv second opinion från Cicero, det Oslo-baserade klimat- och miljöforskningsinstitutet.

Kommuninvests externrevisor verifierar att portföljen godkända Gröna lån (”Eligible Loans”) de facto existerar. Rapporten genomfördes i enlighet med SNT4400 ”Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information.” 

Rapportering
Kommuninvest publicerar årligen en s.k. Green Bonds Impact Report, inklusive projektbeskrivningar och förväntad påverkan för alla projekt som erhållit minst 25 miljoner kronor i Gröna lån. Rapporten innehåller även fördjupade beskrivningar för vissa projekt samt en sammanfattning av utvecklingen för Kommuninvests gröna obligationer. 

Kommuninvest uppmuntrar och främjar användningen av konsekvensanalyser (ex-ante) och konsekvensrapportering (ex-post) i största möjliga mån och kräver att det används för projekt som omfattar fossila bränslen i icke försumbar omfattning.

Vi baserar vår rapportering på de riktlinjer som utarbetats av branschen, inklusive Green Bonds Harmonized Framework for Impact Reporting. Vi är även engagerade i ett nordiskt samarbete rörande återrapportering, tillsammans med andra offentliga emittenter av gröna obligationer. I oktober 2017 presenterades gemensamma nordiska riktlinjer för effektrapportering (Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting).

Fossila inslag
Vi har en långsiktig syn på klimatförändringarna och vill undvika projekt som leder till en fortsatt användning av fossilbränslebaserad infrastruktur. Vissa projekt som finansieras med Gröna lån kan dock komma att innehålla inslag av fossil energi, trots att projektets övergripande effekt är en minskad användning av fossil energi och minskade utsläpp av växthusgaser.

Detta beror på att fossila energiinslag i vissa fall inte helt kan undvikas. Ett exempel är biobränslebaserade kraftanläggningar, som kan kräva en viss mängd fossilt bränsle för effektiv drift. Projekt för energieffektiva byggnader kan inte alltid hantera det faktum att det finns fossila bränsleinslag i den nationella eller lokala energimixen. Hybridbränslen och fordon för kollektivtrafik är andra exempel.

Hur vi ser på användningen av fossila bränslen i övergången till ett hållbart samhälle, och vad vi tolererar inom ramverket för Gröna obligationer, tydliggörs i ramverket för gröna obligationer och i dokumentet Our view .