Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny förskola ska ge fler platser, höjd kvalitet och ökad likvärdighet

Projektbeskrivning

Kramfors stad står inför betydande utmaningar inom sin förskoleverksamhet. Det råder brist på förskoleplatser. Många familjer blir inledningsvis erbjudna plats utanför bostadsorten – och först senare i närheten av bostaden. Utöver problem med att få ihop vardagen medför omskolningarna otrygghet för barnen.

 

En hög andel av förskolorna i Kramfors är idag små, bestående av 1–2 avdelningar, med lokaler som är dåligt anpassade för verksamheten och brister i utemiljöerna. Detta gör det svårt att rekrytera kvalificerad personal och säkra kvaliteten i verksamheten. Det är inte ovanligt att barn blir ensamma i sin åldersgrupp, vilket kan hämma den individuella utvecklingen. Flera av förskolorna med bristfälliga lokaler och rekryteringssvårigheter ligger i socioekonomiskt utsatta, och i viss mån segregerade, delar av staden.

 

För att möta dessa utmaningar ska det byggas en stor och centralt placerad förskola där merparten av verksamheten samlas. Därmed kommer bristsituationen i princip försvinna och familjer i Kramfors stad kunna erbjudas förskoleplats på bostadsorten.

 

Den nya förskolan ska få rymliga och specialanpassade lokaler samt en väldimensionerad och ändamålsenlig utemiljö. Pedagogiken ska utvecklas, och kvaliteten höjas, på flera sätt. Det kommer att bli en utökad tillgång till specialpedagoger. Utemiljön kommer att gynna fysisk aktivitet och motorisk utveckling. Barnen kommer att få fler i sin egen åldersgrupp att söka sig till. De förbättrade förutsättningarna för verksamheten, och en god arbetsmiljö, kommer underlätta kollegialt lärande och rekrytering av ny personal. När verksamheten samlas blir det också lättare att säkra likvärdighet och motverka segregation.

 

På lite längre sikt ser Kramfors stad framför sig att denna investering i förskolan ska öka måluppfyllelsen i alla skolformer och göra det möjligt för samtliga barn att få behörighet till gymnasiestudier.

Låntagare: Kramfast AB

Medlem: Kramfors kommun

Investeringstyp: Fysisk investering där den fysiska investeringen i sig kvalificerar som social insats

Fysisk investering: Förskola

Social insats: Samlad verksamhet, fler förskolaplatser, moderna och ändamålsenliga lokaler, utökad tillgång till specialpedagoger, utvecklad utepedagogik, förbättrad arbetsmiljö

Sociala mål: Att säkra likvärdighet och motverka segregation, öka måluppfyllelsen i alla skolformer samt göra det möjligt för samtliga barn att få behörighet till gymnasiestudier

Lånebelopp: 45 miljoner kronor

Projektkategori: Hälsa, idrott, utbildning och kultur

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt