Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Hållbart medarbetarengagemang
lägger grunden

Vår framgång vilar på ett engagerat medarbetarskap, ett gott ledarskap
och värderingar som är fullt integrerade i den dagliga verksamheten.

Vi strävar efter att våra medarbetare ska uppfatta Kommuninvest som en inkluderande, utvecklande och engagerande arbetsplats. Merparten av våra medarbetare har universitetsutbildning och flera har vidareutbildat sig efter examen.


Medarbetarundersökning
Vi lägger stor vikt vid hur vi uppfattas av våra medarbetare. Vi genomför minst en gång vartannat år en medarbetarundersökning. Resultatet presenteras i form av ett Nöjd medarbetarindex, NMI.


Självständigt medarbetaransvar
Vi tror på att medarbetaren själv tar ansvar för sin egen utveckling, liksom för sin del av verksamheten. Alla medarbetare ska varje år ha en dialog med sin chef för att sätta upp individuella mål och formulera en utvecklingsplan i enlighet med målen för verksamheten och kompetensbehoven. Dialogen följs upp flera gånger per år.

För att öka medarbetarnas kunskap och kompetens erbjuds såväl medarbetare som chefer olika former av skräddarsydd utveckling och utbildning. Utöver obligatoriska utbildningar som är gemensamma för hela företaget, erbjuds även kortare och längre specialist­ och ledarutbildningar för ett antal medarbetare.


Jämställdhet och mångfald
Kommuninvests personalpolicy betonar vikten av jämställdhet och mångfald i organisationen. Ambitionen är att kunna attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet.


Etiska regler (Code of Conduct)
De etiska riktlinjer som vi utvecklat för våra medarbetare berör bland annat frågor kring arbetsmiljö, transparens, representation, mångfald, diskriminering, korruption, bestickning, droger, integritet, sekretess och relationer.


Ersättningsprinciper
Vi ska bedriva vår verksamhet mot kommunal värdegrund. Ersättningarna ska ge förutsättningar för att attrahera, behålla och motivera medarbetarna, så att verksamheten kan bedrivas på bästa möjliga sätt. Ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga utan att vara löneledande och enbart bestå av fast lön. Inga rörliga ersättningar utgår.


Hållbarhetsutbildning
Vi erbjuder våra medarbetare en webb-baserad miljö- och hållbarhetsutbildning med efterföljande kunskapstest. Utbildningen är obligatorisk för alla medarbetare. 

Bli en del av samhällsnyttan!

Vill du jobba hos Sveriges näst största kreditmarknadsbolag?

Att arbeta hos oss  För dig som student