Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Styrning och kontroll

Kommuninvest ramverk för styrning och kontroll utgörs främst av lag om ekonomiska föreningar, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening samt ägardirektivet från Kommuninvest ekonomisk förening till Kommuninvest i Sverige AB.

Kommuninvests övergripande mål är att skapa största möjliga nytta för medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening, dvs. svenska kommuner och landsting/regioner. Föreningen är en medlemssamverkan med främsta syfte att ge medlemmarna och deras majoritetsägda företag tillgång till kostnadseffektiv och stabil lånefinansiering. All affärsverksamhet hanteras i Kommuninvest i Sverige AB medan Kommuninvest ekonomisk förening hanterar ägar- och medlemsfrågor.

Medlemmarna bestämmer själva om verksamhetens inriktning, och ingen medlem har ensam ett bestämmande inflytande. På årsstämman har varje medlem en röst.

God styrning och kontroll är av central betydelse, eftersom Kommuninvest är offentligt ägt och har ett ansvarsfullt uppdrag. De regelverk som i första hand tillämpas när det gäller styrning och kontroll är lag om ekonomiska föreningar, aktiebolagslagen och årsredovisningslagen.

Kommuninvest är inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning, eftersom aktierna i Kommuninvest i Sverige AB inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Som kreditmarknadsbolag ska Kommuninvest i Sverige AB följa lagen om bank- och finansieringsrörelse samt de allmänna råd och föreskrifter som utfärdas av Finansinspektionen samt dess motsvarigheter inom Europeiska unionen, de så kallade ESA:s (European Supervisory Authorities).

Några av de centrala principerna som styrningen inom Kommuninvest vilar på är:

 • Inget vinstsyfte
  Kommuninvest har inget eget vinstsyfte. När behovet av att konsolidera verksamheten är tillgodosett ska allt överskott tillfalla medlemmarna.
 • Inga rörliga ersättningar
  Ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga utan att vara löneledande och enbart bestå av fast lön. Inga rörliga ersättningar utgår.
 • Medlemssamråd
  Aktuella frågor diskuteras årligen med medlemmarnas företrädare i mindre forum, s.k. medlemssamråd. Dessa är viktiga för att förbereda beslutsärenden inför årsstämman.
 • Ägardirektiv
  Kommuninvest ekonomisk förening fastställer på sin årliga stämma ägardirektiv till Kommuninvest i Sverige AB. Ägardirektiven inkluderar framförallt riktlinjer för konsolidering, risknivåer, ersättningsprinciper, principer för resor och representation, kunskap i finansieringsfrågor, utveckling av produkter och tjänster samt eventuella särskilda uppdrag som föreningen ger bolaget. Ägardirektiven fastställs även av årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB.

Den fullständiga redovisningen av Kommuninvests styrning och kontroll finns i årsredovisningarna. Kommuninvest ekonomisk förening upprättar årligen en rapport om styrning och kontroll. Kommuninvest i Sverige AB är enligt lag skyldigt att upprätta en bolagsstyrningsrapport.

 

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsperspektiv Gröna lån Gröna obligationer