Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kapitalförstärkning

För att undvika framtida finanskriser vill Europiska unionen höja kreditinstitutens kapital och likviditetsbuffertar. Syftet är att finansaktörerna ska klara större påfrestningar. Ett av de mått som EU använder är bruttosoliditet. Kapitalkravsmåttet bruttosoliditet (på engelska leverage ratio) uttrycks förenklat som kvoten mellan kapital och totala tillgångar. Under våren 2019 kommer Europaparlamentet att ta beslut om det s.k. bankpaketet och därmed den bruttosoliditetsnivå som ska träda i kraft 2020.

Kommuninvest har under hela processen framfört önskemål om att beslutet bör ta hänsyn till den affärsmodell som det kommunala finanssamarbetet representerar. Just nu ser det ut som om vårt enträgna påverkansarbete i Sverige och Bryssel har burit frukt. Det innebär att vi – och andra institut med liknande karaktär – i beräkningen av bruttosoliditet kommer att få göra avdrag för all vår utlåning, vilket innebär att vi med god marginal når vi upp till det tänkta minimikravet för bruttosoliditetsnivå på tre procent. Därmed kommer det att vara medlemmarna som själva bestämmer vilken kapitaltäckning verksamheten ska ha. Föreningsstämman har beslutat att vi ska arbeta så att vi har 1,5 procent i bruttosoliditet med utlåningen inräknad. Vid årsskiftet 2018/2019 hade vi en bruttosoliditet på 1,74 procent.

När det gäller regelutformningen ska vi inte ta ut något beslut i förskott. Till exempel är det synnerligen viktigt att bruttosoliditetsförslaget och det som vi får göra avdrag för även inbegriper de kommunala bolagen.


Kapitalförstärkning

Kapitalförstärkning sker genom att medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening betalar in särskilda (frivilliga) medlemsinsatser eller årsinsatser (om medlemmarna inte redan nått den högsta insatsnivån).

Kapitalutredning

Kommuninvest har genomfört en kapitalutredning som tog fram ett underlag för beslut om framtida kapitalkrav till föreningsstämman 2020.