Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kapitalförstärkning

För att undvika framtida finanskriser beslutade den Europiska unionen under våren 2019 det s.k. bankpaketet. Syftet med den nya regleringen är att finansaktörerna i större utsträckning ska klara större påfrestningar. Ett av de mått som EU använder är för att mäta finansiell styrka är bruttosoliditet. Kapitalkravsmåttet bruttosoliditet (på engelska leverage ratio) uttrycks förenklat som kvoten mellan kapital och totala tillgångar.

Kommuninvest framförde, tillsammans med andra liknande aktörer, att hänsyn borde tas till den affärsmodell som det kommunala finanssamarbetet representerar. Vårt gemensamma enträgna påverkansarbete i Sverige och Bryssel har burit frukt. Det innebär att vi – och andra institut med liknande karaktär – i beräkningen av bruttosoliditet kommer att få göra avdrag för all vår utlåning, Det innebär att vi med god marginal når upp till minimikravet för bruttosoliditetsnivå på 3 procent exklusive utlåningen.

Finansinspektionen har därefter fastställt det regulativa kapitalkravet för Kommuninvestkoncernen till 1,0 procent inklusive utlåningen. Det regulativa kapitalkravet överstiger Kommuninvest interna bedömning. Under 2020 har Kommuninvest vid föreningsstämman beslutat om Plan för kapitaluppbyggnad, vilken genomförs successivt åren 2020 till 2024 och som kommer att stärka kapitalbasen med ca 5 miljarder kronor. Det innebär att det regulativa kapitalkravet med god marginal överstigs samtliga år fram till 2024.


Kapitalförstärkning

Kapitalförstärkning sker genom att medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening betalar in särskilda (frivilliga) medlemsinsatser eller årsinsatser (om medlemmarna inte redan nått den högsta insatsnivån).

Kapitalutredning

Kommuninvest har genomfört en kapitalutredning som tog fram ett underlag för beslut om framtida kapitalkrav till föreningsstämman 2020.