Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi ägs av våra medlemmar

Separat ägarorganisation

Kommuninvest består av två delar. Dels finns aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB, som erbjuder krediter och finansiell expertis och dels finns den ekonomiska föreningen Kommuninvest ekonomisk förening, som äger aktiebolaget. 95 procent av Sveriges kommuner och regioner är medlemmar i Kommuninvest. Verksamheten ägs och styrs helt och hållet av medlemmarna. Genom att den dagliga verksamheten hålls frånskild från ägarorganisationen skapas också ett tydligt ansvarsförhållande där den tillståndspliktiga finansverksamheten och dess ledning frikopplas från medlems- och ägarfrågorna i föreningen.

Medlemmarna bestämmer

Det högsta beslutande organet i Kommuninvest är den årliga föreningsstämman, där medlemmarnas representanter tar beslut i viktiga frågor. Stämman som hålls på vårkanten samlar hundratals ombud från våra medlemskommuner. Inför stämman kan enskilda medlemmar lämna motioner om att ett visst ärende ska tas upp för beslut. Föreningsstämman föregås av en serie medlemssamråd där föreningens representanter träffar så många av våra medlemmar som möjligt och diskuterar viktiga framtidsfrågor samt informerar om verksamhetens utveckling.

Vi har två styrelser

Bolagsstyrelsen och föreningsstyrelsen.

Göran Färm är föreningsstyrelsens ordförande

Föreningsstyrelsen består av förtroendevalda från medlemskommuner och landsting/regioner och bestämmer riktning för verksamheten. Ledamöterna väljs av medlemmarna på föreningsstämman. Resultaten från kommun- och landstingsval styr partiernas fördelning i föreningsstyrelsen.

Valberedningen för föreningsstyrelsen utses av föreningsstämman. Deras uppgift är att ta fram förslag till styrelse och revisorer i föreningen. Medlemmarna kan nominera kandidater.

Föreningsstyrelsen

Ellen Bramness Arvidsson är bolagsstyrelsens ordförande

Bolagsstyrelsen hanterar den operativa verksamheten i Kommuninvest i Sverige AB utifrån föreningsstyrelsens direktiv. Bolagsstyrelsen rekryteras på meriter från exempelvis finanssektorn, affärsutveckling och offentlig förvaltning.

Valberedningen för föreningens bolag utgörs av föreningsstyrelsens arbetsutskott.

Bolagsstyrelsen

Vi är till för våra medlemmar

Fördelar med medlemsskapet

Våra medlemmar och deras bolag får tillgång till Kommuninvests finansiella tjänster. Utöver utlåningsverksamheten ingår även anpassad rådgivning och webbaserade verktyg för exempelvis rapportering och finansiell analys, som hjälper våra medlemmar att effektivisera och strukturera sina skuldportföljer. Medlemskap innebär också skyldigheter. Alla medlemmar i Kommuninvest tecknar ett avtal om solidarisk borgen som innebär att man gemensamt garanterar de förpliktelser som uppstår inom ramen för Kommuninvests verksamhet. Detta är grunden till Kommuninvests starka kreditvärdighet och möjliggör fördelaktig gemensam upplåning som i nästa led omvandlas till förmånlig utlåning till enskilda medlemmar. Medlemmarna har också tecknat ett särskilt garantiavtal som reglerar medlemmarnas ansvar för de motpartsexponeringar som uppstår som en följd av Kommuninvests användning av derivatkontrakt.

9 av 10 kommuner är medlemmar

Kommuninvest är en frivillig medlemsorganisation som idag samlar 95 procent av kommunsektorn. Att så många har valt att bli medlemmar visar tydligt styrkorna med att samarbeta för att få bättre lånevillkor. I vår kundundersökning svarar också samtliga medlemmar att man – tack vare Kommuninvest – upplever sig ha uppnått högre konkurrenskraft på kreditmarknaden.

Ansökan om medlemskap

Alla kommuner och landsting/regioner är välkomna att ansöka om medlemskap i Kommuninvest. Det första steget är en intresseanmälan. Kommuninvest inleder då en bedömning av den ansökandes ekonomi, där vi exempelvis analyserar likviditet och ekonomisk följsamhet. Om den kommun eller det region som ansöker uppfyller villkoren för att bli medlem i Kommuninvest, blir nästa steg ett beslut om medlemskap i först kommun- eller regionsstyrelsen och senare även i fullmäktige.

Allt om medlemsskap

Till medlemssidorna