Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Valberedning

Kommuninvest i Sverige AB

Så utses ledamöter till bolagsstyrelsen

Valberedningen för föreningens företag har som övergripande uppgift att vara föreningens och bolagsstämmornas organ för beredning av stämmornas beslut om val av styrelser och lekmannarevisorer med syfte att skapa ett bra underlag för stämmornas behandling av dessa ärenden.

Valberedningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättning bereds i en strukturerad och transparent process, som ger aktieägaren möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen för föreningens företag skall representera föreningens styrelse. Föreningsstyrelsen skall inom sig utse ledamöterna i beredningen. Valberedningen i föreningens företag har de uppgifter som regleras i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening och i den av stämman fastställda arbetsordningen.

Föreningsstyrelsen har beslutat att dess arbetsutskott ska utgöra valberedning för föreningens företag.

Följande personer ingår i valberedningen sedan stämman 2021:

Göran Färm (S)
Kommunfullmäktiges ordförande i Norrköpings kommun

Linda Frohm (M)
Ledamot av kommunstyrelsen i Kalix kommun

Pierre Sjöström (S)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Staffanstorps kommun

Ewa-May Karlsson (C)
Ledamot av kommunfullmäktige i Vindelns kommun och ledamot av regionstyrelsen i Region Västerbotten