Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vårt upplåningsprogram är ett tryggt alternativ för investerare

Att investera i obligationer eller andra värdepapper som ges ut av Kommuninvest är ett attraktivt alternativ för svenska och internationella investerare som söker placeringar som förenar avkastning med mycket hög säkerhet. Ett antal faktorer samverkar och gör att svenska kommuner och landsting/regioner genom Kommuninvest tillsammans blir en mycket pålitlig och trovärdig aktör på finansmarknaden:

  • Högsta möjliga kreditbetyg (AAA/Aaa). Få kreditinstitut i världen erbjuder värdepapper med lika hög kreditvärdighet som Kommuninvest.
  • Solidariskt borgensåtagande. När en kommun eller ett landsting/region blir medlem i Kommuninvest så förbinder den sig samtidigt att solidariskt ansvara för Kommuninvests betalningsåtaganden.
  • En svensk kommun har aldrig gått i konkurs. Dessutom kan kommuner och landsting/regioner kan – enligt lag – aldrig upphöra att existera på annat sätt än genom sammanslagning.
  • Ägare med beskattningsrätt. Kommuner och landsting/regioner har grundlagsfäst rätt att ta ut skatt för att finansiera sin verksamhet. Skattesystemet, i kombination med höga krav på en ekonomi i balans, ger kommunsektorn goda inkomstmöjligheter och trygg ekonomi.
  • Lägsta möjliga riskvikt. Ur ett riskhänseende betraktas värdepapper utgivna av Kommuninvest som likställda med värdepapper utgivna av svenska staten.
  • Etablerad och erkänd aktör. Kommuninvest övervakas löpande av Finansinspektionen och är även penningpolitisk motpart till Riksbanken och medlem i deras betalningssystem RIX.

Söker du en säker placering?