2022
KOMMUN INVEST ISVERIGE AB
Årsredovisning
z
ÅrsredovisningförKommun investiSverigeAB(publ)nnspåsidornaMed”Kommun invest”avsespåsidorna–
Kommun investEkonomisk föreningochellerKommun investiSverigeABFrånsidanavsesKommun investiSverigeABomingetannatanges
Årsredovisningenförägarföreningen Kommun investEkonomiskföreningfinnspåkommun investse
INLEDNING
Kommun investikorthet .............................................................................................................................................................................
Ordförandeharordet
.....................................................................................................................................................................................
VDharordet
............................................................................................................................................................................................................ 
Vårtuppdrag
.......................................................................................................................................................................................................... 
HÅLLBARHETSRAPPORT
Hållbarhetsrapport
...................................................................................................................................................................... 
Miljö-ochklimatarbetet
......................................................................................................................................................................... 
Socialhållbarhet
................................................................................................................................................................................................ 
Styrningekonomiskhållbarhet
.................................................................................................................................................. 
Hållbarhetsindikatorer
............................................................................................................................................................................. 
Revisornsyttrande .................................................................................................................... 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetsinriktning ............................................................................................................................................................................. 
Kommunallånefinansiering
.............................................................................................................................................................. 
Utlåning
......................................................................................................................................................................................................................... 
Upplåning
................................................................................................................................................................................................................... 
Likviditetsförvaltning
................................................................................................................................................................................ 
Organisationochmedarbetare
.................................................................................................................................................... 
Finansiellställning
.......................................................................................................................................................................................... 
Förslagtillvinstdisposition
................................................................................................................................................................ 
Risk-ochkapitalhantering
.................................................................................................................................................................. 
Bolagsstyrningsrapport
........................................................................................................................................................ 
FINANSIELLA RAPPORTER
InnehållsförteckningFinansiellarapporterochnoter ................................................................................. 
ResultaträkningochRapportövertotalresultat
................................................................................................... 
Balansräkning
....................................................................................................................................................................................................... 
Redogörelserförändringariegetkapital
.............................................................................................................. 
Kassaflödesanalys
.......................................................................................................................................................................................... 
Noter
.................................................................................................................................................................................................................................. 
Femårisammandrag
................................................................................................................................................................................ 
Alternativanyckeltal
.................................................................................................................................................................................... 
Underskrifter
.......................................................................................................................................................................................................... 
Revisionsberättelse ...................................................................................................................................................................................... 
Tillsammans för
ttre villkor
Kommun invests roll är att erbjuda trygg och kostnads-
eektiv finansiering till sina medlemmar och kunder
– svenska kommuner, regioner, kommunala bolag
och andra kommunala aktörer.
Grundidé
Tillsammanslånarkommuneroch
regionertryggareoch billigareänvarochen
försigTillsammanskan kommun sektornockså
ökasinkompetensinomfinansförvaltning
280
+14
Kommun investägsavkommuner
ochregioner
482
mdkr
Utlåningentillmedlemmarnauppgicktill
mdkrvidutgångenav
Kommun investhar
högstamöjliga
kredit betygAAAAaa
ochstabilautsikter
Grönalån
Grönalån
introducerades
förfinansieringavmiljö-
ochklimatrelaterade
investeringarSedan
lanseringenhar
volymenGrönalånvuxit
tillmdkr
Organisation
medtydlig
rollfördelning
Kommun investbeståravtvådelar
Kommun investEkonomiskförening
(Föreningen)ochkredit marknadsbolaget
Kommun investiSverigeAB(Bolaget)
Kommun invest Ekonomisk förening
Administrerarmedlemskap
ochsolidariskborgensamtansvarar
förkapitalanskaning
Styrelsenbesravpolitikerfrån
kommunerochregioner
Kommun invest i Sverige AB
Bedriverdenfinansiellaverksamheten
medupplåninglikviditetsförvaltning
ochutlåning
Styrelsenbesravpersonermed
kompetensinomblandannatoentlig
förvaltningkapitalmarknadoch
aärsutveckling
rvision
Kommun investskavaravärldensbästa
organisationförkommunalfinans förvaltning
Vifinansierardesvenskalokalaochregionala
sektorernasutvecklingochinvesteringarför
ettgottochhållbartsamhälle
Start
SedanstartenharKommun invest
bidragittillattsänkakommun sektorns
upplåningskostnadermedmång miljard-
beloppDetharislut ändengynnat
medborgarnasomfåtttadelaven
förbättradsamhälls servicepåbådelokal
ochregionalnivå
AAA
Aaa
3Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409Årsredovisning 2022
KOMMUNINVEST I KORTHET
Från pandemi till krig
- ett utmanande år
2022 var ett utmanande år som i hög grad präglades av den ryska
invasionen av Ukraina, samtidigt som coronapandemin försvagades.
Kommuninvest hanterade turbulenta marknader, hög inflation, stigande
räntor och tuare ekonomiska förutsättningar för kommun sektorn. I detta
uppvisade Kommuninvest återigen en påtaglig stabilitet. Utlåningen hade
en relativt god tillväxt. På minussidan står det klart att Kommuninvest
kommer att behöva betala riskskatt även under 2023.
Från pandemi till krig
 blev ett turbulent och utmanande år. Inledningsvis
avlöstes en avklingande kris, coronapandemin, av en
annan: det ryska anfallet på Ukraina. Händelseutveck-
lingen i Ukraina satte sedan en tydlig prägel på resten av
året, med energikris i Europa och global ination på
nivåer som inte observerats på decennier.
I början av året var pandemin alltjämt en genomgri-
pande realitet. Ännu en våg av smittspridning pågick.
Från mars och framåt minskade sedan smittspridningen
avsevärt, både i Sverige och stora delar av världen.
Restrik tioner avskaffades och samhällen öppnades upp.
Det skedde en tydlig återgång till en ny normalitet. Vid
årsskiftet hade detta för svensk del, och på de esta håll i
världen, dock inte lett till några återinförda restriktioner.
Utifrån dynamiken i pandemin inleddes året med en
stark återhämtning. Det gällde i Sverige och merparten
av världsekonomin. Tillväxten var hög. Arbetslösheten
minskade. Samtidigt fanns det askhalsar och leverans-
problem i den globala handeln. I samspelet mellan en
expansiv utveckling och handelsstörningar hade ina-
tionen börjat ta fart.
Genom det ryska angreppet mot Ukraina i slutet av
februari förändrades förutsättningarna. Kriget för-
värrade störningarna i handeln, med särskilt allvarliga
konse kvenser på energiområdet. Detta innebar att ina-
tionen drevs upp till höga nivåer. För att pressa tillbaka
inationen påbörjade centralbanker, inklusive Riksban-
ken, snabba åtstramningar av penningpolitiken. -pro-
gram bromsades. Styrräntor höjdes i rask takt. Mot slu-
tet av året hade inationstakten börjat minska igen i
vissa länder, men inte i andra. Givet denna helhetsbild,
med ett utdraget krig och en stram penningpolitik, mat-
tades konjunkturen successivt av. Vid årsskiftet var stora
delar av världsekonomin, inklusive Sverige, på väg ner
ilågkonjunktur eller recession.
På nansmarknaderna uppstod efter krigsutbrottet en
osäkerhet som tydligt noterades i högre volatilitet och
som sedan i varierande grad fanns kvar året ut. Det
skedde en hastig övergång – där marknadsräntorna som
regel låg steget före centralbankernas styrräntor – från
en utpräglad lågräntemiljö till vad som i ett historiskt
ljus kan betraktas som mer normala räntenivåer. I obli-
gationsmarknaden var det periodvis utmanande för
emittenter att hitta nansiering på de villkor som önsk-
ades. Efterfrågan från investerare skiftade. Volymerna
imarknaden minskade. En viss stabilisering ägde rum
under fjärde kvartalet, men alltjämt med osäkra fram-
tidsutsikter.
4
Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409Årsredovisning 2022
KOMMUNINVEST I KORTHET
Denna övergripande utveckling har haft stor påverkan
på den kommunala ekonomin. Med hög ination, stig-
ande räntor och svaga börser – samtidigt som de utö-
kade statsbidrag som fördelades under pandemin fasats
ut – har kommunsektorn gått in i tuffare tider. Resulta-
ten för  ser ut att bli relativt goda. Men budget-
arbetet under hösten var besvärligt, där både  och
 tycks bli svåra år.
Stabilitet
Kommuninvest har trots denna oroliga omvärld fortsatt
att uppvisa en påtaglig stabilitet. Även i denna kontext
har organisationen demonstrerat sin förmåga att stå
stadigt när det blåser. Bolaget gick omedelbart efter den
ryska invasionen upp i krisläge enligt intern krisplan. En
rad åtgärder vidtogs för att höja beredskapen samt säkra
verksamheten i förhållande till exempelvis motparter
och cyberhot. I juni återgick Bolaget till normalläge.
Kommuninvests utlåning fortsatte under året att växa.
I den inledande turbulensen kring Ukraina, samt bitvis
under efterföljande månader, valde vissa kunder att låna
hos Kommuninvest snarare än i egna marknadspro-
gram. Hösten präglades dock i stället av en dämpad
utlåningstillväxt. Hög ination och stigande räntor
bidrog på sina håll till lägre investeringstakt. Med stark
likviditet valde vissa kunder i det nya ränteläget att
amortera. Några kunder ökade aktiviteten igen i sina
marknadsprogram.
De hållbara låneprodukterna fortsatte att utvecklas.
Andelen Gröna lån i förhållande till total utlåning,
basis av utbetald volym, ökade till att vid årsskiftet
uppgå till ca  procent. Lån för Social Hållbarhet hade
vid årsskiftet nått upp till  beviljade investeringspro-
jekt, , miljarder kronor i beviljade lån och , miljarder
kronor i utbetalda lån.
Kommuninvest tog under året viktiga steg framåt
iupplåningen. Vid en -emission i februari började
, i stället för Libor, användas som referensränta.
Imars emitterades den första obligationen i  sedan
beslutet om tre strategiska upplåningsmarknader – ,
 och  – fattades . Upplåningsprognosen för
året reviderades upp i april och oktober. Huvudskälet till
den andra revideringen var ett behov av likviditet för att
med låg risk och goda marginaler kunna hantera stora
ränte- och valutakursrörelser i en volatil marknad.
Kommuninvest fortsatte att stärka det stöd i nan-
siella beslut som erbjuds kunder och medlemmar. Ett vik-
tigt tillskott var den ”Handbok i skuldförvaltning” som
lanserades i september. Syftet med handboken är att med
hjälp av data, analys och konkreta exempel försöka bistå
5Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409Årsredovisning 2022
KOMMUNINVEST I KORTHET
kommuner och regioner i de bedömningar som behöver
göras för att driva en balanserad skuldförvaltning.
Den oberoende och tillfälliga expertgruppen Välfärds-
ekonomerna, som Kommuninvest skapade  för att
under och utifrån pandemin stärka analysen av den
kommunala ekonomin, avslutade i juni sitt arbete. Den
femte och sista rapporten, som publicerades i mars,
fokuserade på den framtida utvecklingen av kommun-
sektorns investeringar.
När restriktionerna släpptes i mars återgick Kommun-
invest till ett kontorsbaserat arbetssätt. Även om det
fortfarande nns digitala och hybrida inslag blev
kon toret återigen det självklara navet i verksamheten.
Förenings stämman i mars genomfördes enligt ett
hybridupplägg med fysisk närvaro i Göteborg.
I december utsågs Katarina Ljungqvist till ny vd på
Kommuninvest. Hon tar  april  över efter Tomas
Werngren, som i september meddelade sitt beslut att
lämna vd-posten och förbereda sin pensionering. Hon
kommer, precis som sin företrädare, att gå in i rollen som
vd för både Kommuninvest Ekonomisk förening och
Kommuninvest i Sverige .
Riskskatten
Den så kallade riskskatten implementerades från
 januari . Under året betalade Kommuninvest
, miljoner kronor i skatt.
När beslutet om riskskatten fattades i december 
gjorde riksdagen ett tillkännagivande om kommunal
samverkan. Riksdagen uppmanade regeringen att senast
 oktober  presentera ett förslag om att Kommun-
invest inte längre skulle omfattas av skatten från  janu-
ari . Riksdagen uppmanade även regeringen att
skapa en lösning där kommunsektorn under  skulle
kompenseras för de extrakostnader som skatten för med
sig. Den förra regeringen levererade under sommaren en
kompensation till kommunsektorn, på  miljoner
kronor, men inget legalt undantag för Kommuninvest.
I sin budget för  levererade den nya regeringen en
kompensation. I en utökning av de generella statsbidra-
gen till kommunsektorn ingår kompensationen för risk-
skatten som en integrerad del. Utökningen, och därmed
kompensationen, omfattar perioden –. Men
inte heller den nya regeringen har hittills levererat något
undantag. Kommuninvest räknar därför med att under
, främst på grund av en höjd skattesats, behöva
betala  miljoner kronor i skatt.
Kommuninvest kommer, precis som under , att
fortsätta att arbeta aktivt för att undantaget ska förverk-
ligas. När det gäller hanteringen av skattekostnaden
iorganisationen blir en viktig del av helhetslösningen
stramare villkor för medlemmarna inom ramen för den
ekonomiska föreningen. Som en annan viktig del har
omställningsprogram, för både Bolaget och Föreningen,
börjat genomföras för att via effektiviseringar sänka
kostnadsnivån (exklusive riskskatten) i koncernen. Under
det första året av två var programmen framgångsrika.
6 Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409Årsredovisning 2022
KOMMUNINVEST I KORTHET
PrivatePlacement()
FlerårsöversiktKommun investiSverigeAB
    
Balansomslutningmdkr     
Utlåning(redovisatvärde)mdkr     
Åretsresultatmnkr -    
Medlemmartotalt     
varavkommuner     
varavregioner     
Kärnprimärkapitalrelation     
Primärkapitalrelation     
Totalkapitalrelation     
Bruttosoliditetsgrad     
Grönaobligationer()
Svenskt certikatprogram()
Uridashi()
Euro-commercialpaper()
Svenskt
obligationsprogram
()
Benchmarkupplåning
övrigavalutor
()
UPPLÅNINGSPORTFÖLJ
PER PROGRAM
MARKNADS ANDELAR
KOMMUNAL LÅNE FINANSIERING
Upplå