Lån för Social Hållbarhet

För sociala satsningar som driver samhället framåt

På många håll i kommunsektorn planeras och genomförs särskilda satsningar för att möta sociala behov och utmaningar. Den nya låneprodukten Lån för Social Hållbarhet är till för de kommuner och regioner – inklusive bland annat de allmännyttiga bostadsbolagen – som vill utveckla, stärka och synliggöra detta hållbarhetsarbete.

Så här fungerar det

 • Lånen finansierar fysiska investeringar som enskilt eller i kombination med sociala insater främjar ett socialt hållbart samhälle. Normalt behöver en social insats kunna kopplas till den fysiska investeringen.
 • Sociala insatser är aktiviteter eller program för att förebygga, motverka, minska eller lösa en social utmaning.
 • Ansökan prövas av Kommittén för Social Hållbarhet – som har bred kompetens på det sociala området. Utöver kommitténs prövning görs även en kreditprövning enligt ordinarie rutin.
 • Ett Lån för Social Hållbarhet ger 2 baspunkter lägre räntekostnad än våra traditionella lån.


Vilken typ av satsningar kan beviljas lån för Social Hållbarhet?

Ikon för lånekategori Boende och boendemiljöer

Boende och boendemiljöer

Ikon för lånekategorin Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

Ikon för lånekategorin Hälsa, idrott, utbildning, kultur

Hälsa, utbildning, idrott och kultur

 • Socialt hållbara renoveringar
 • Stadsdelsutveckling med social hållbarhet i fokus
 • Nya boendeformer för att nå sociala mål
 • Särskilda satsningar, exempelvis tryggare tvättstugor

 • Investeringar i tryggare utemiljöer
 • Upprustningar i parkmiljöer
 • Innovativa satsningar i räddningstjänsten
 • Satsningar på ökad trygghet i äldrevården

 • Familjecentral
 • Förskolesatsning
 • Kulturhus
 • Sporthall / upprustning idrottsplats


För vem passar Lån för Social Hållbarhet?

Lån för Social Hållbarhet togs fram i nära samarbete med ett tiotal av Kommuninvests medlemmar och kunder. I gruppen ingick både de som har kommit långt i sitt systematiska hållbarhetsarbete och de som precis börjat eller har sådana ambitioner. Många av dem har nu beviljats Lån för Social Hållbarhet för en specifik satsning.

Lån för Social Hållbarhet kan användas av alla Kommuninvests medlemmar och kunder, oavsett hur de lokala sociala behoven eller utmaningarna ser ut. Låneprodukten ger stöd och verktyg för att enklare kunna följa upp och utvärdera sociala insatser samt en god plattform för intern samverkan mellan olika discipliner.

Kommittén för Social Hållbarhet

En expertkommitté av specialister inom social hållbarhet

NamnLars Hultkrantz

RollProfessor emeritus, Handelshögskolan vid Örebro Universitet

NamnAnton Berg

RollUtvecklingsledare social hållbarhet, Uppsala kommun

NamnTomas Bokström

RollProjektledare, ansvarig för Social & Health Impact Center RISE

NamnIngmar Ångman

RollChef för Social välfärd, Region Örebro län

NamnAnna Giotas Sandqvist

RollDirektör för Social Hållbarhet, Eskilstuna

NamnRebecka Thilén

RollFolkhälsostrateg, Skövde kommun

NamnSara Bjurström

RollHållbarhetschef, Haninge

Så arbetar kommittén

Ansökningar om Lån för Social Hållbarhet hanteras av en expertkommitté. Den består av externa ledamöter oberoende av Kommuninvest. Ledamöterna är sakkunniga tjänstepersoner från Kommuninvests medlemmar samt andra relevanta organisationer i den offentliga sektorn och den akademiska världen.

Kommittén ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter. Minst tre av ledamöterna ska komma från medlemmarna. Utnämning och entledigande av kommittéledamöter är Kommuninvests ansvar.

Kommittén träffas kvartalsvis. Till dess huvuduppgifter hör att granska och godkänna ansökningar, bistå medlemmarna med sakkunskap och rådgivning i det löpande arbetet samt granska och godkänna den löpande effektrapporteringen.

Kontakta oss om du vill veta mer om Lån för Social Hållbarhet

NamnHanna Leife

RollHållbarhetsstrateg

NamnMaria Åström

RollFinansrådgivare