Om oss


Vi är en ledande långivare med fokus på välfärdsinvesteringar

Kommuninvest Ekonomisk förening är en frivillig medlemsorganisation med Sveriges kunder och regioner som medlemmar. Vi har idag 295 medlemmar. Medlemsorganisationen driver kreditmarknadsbolaget Kommuninvest AB. Vårt gemensamma uppdrag är att vi finansierar investeringar inom kommunsektorn, erbjuder en trygg placering för investerare samt att vi fungerar som ett kunskapscentrum inom kommunal finansförvaltning och långsiktig hållbarhet.

Vi finansierar investeringar och utveckling

Kommuner och regioner behöver säker tillgång till kapital för att kunna investera i nya skolor, förskolor, äldreboenden, infrastruktur, sjukhus, simhallar, idrottsanläggningar och bostadsområden för framtiden. 60 procent av alla lån som kommuner och regioner tar för den här typen av investeringar kommer från oss. Kommuninvest är med andra ord kommunsektorns största kreditgivare. Sedan starten 1986 har våra kunder och medlemmar tillsammans sänkt sina upplåningskostnader med miljardbelopp.

Stora investerings- och lånebehov

Kommunsektorns investerings- och lånebehov har ökat de senaste åren. Kommuninvests roll är att säkerställa stabil och förmånlig finansiering. Vi lånar upp pengar på kapitalmarknaden som vi sedan lånar ut – så billigt som möjligt – till kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest.

Samarbete utan enskilt vinstintresse

Genom att vända sig till Kommuninvest kan våra medlemmar få trygga och konkurrenskraftiga lån och effektiva verktyg för sin finansförvaltning. Vi på Kommuninvest har inget enskilt vinstsyfte och vill erbjuda våra kunder de långsiktigt bästa villkoren. Det tjänar hela samhället på.

Vi erbjuder en trygg placering för investerare

Värdepapper utgivna av Kommuninvest är lågriskplaceringar som ger attraktiv avkastning. Tillsammans är svenska kommuner och regioner en trovärdig aktör på den internationella kapitalmarknaden. Ett antal samverkande faktorer gör att svenska kommuner och regioner genom Kommuninvest blir en mycket pålitlig och trovärdig aktör på finansmarknaden:

 • Högsta möjliga kreditbetyg (AAA/Aaa). Få kreditinstitut i världen erbjuder värdepapper med lika hög kreditvärdighet som Kommuninvest.
 • Solidariskt borgensåtagande. När en kommun eller region blir medlem i Kommuninvest så förbinder den sig samtidigt att solidariskt ansvara för Kommuninvests betalningsåtaganden.
 • En svensk kommun har aldrig gått i konkurs. Dessutom kan kommuner och regioner – enligt lag – aldrig upphöra att existera på annat sätt än genom sammanslagning.
 • Ägare med beskattningsrätt. Kommuner och regioner har grundlagsfäst rätt att ta ut skatt för att finansiera sin verksamhet.
 • Skattesystemet, i kombination med höga krav på en ekonomi i balans, ger kommunsektorn goda inkomstmöjligheter och trygg ekonomi.
 • Lägsta möjliga riskvikt. I riskhänseende betraktas värdepapper utgivna av Kommuninvest som likställda med värdepapper utgivna av svenska staten.
 • Etablerad och erkänd aktör. Kommuninvest övervakas löpande av Finansinspektionen samt är penningpolitisk motpart till Riksbanken och medlem i deras betalningssystem RIX.

Vi fungerar som kunskapscentrum för kommunsektorn

Som kreditinstitut med enbart kommuner och regioner, samt deras bolag, som kunder har vi unik erfarenhet av finansiering av svensk kommunsektor. Vi är engagerade i rådgivning, utbildning, forskning och samverkan i finansförvaltningsfrågor. Kommuninvest har under åren utvecklats till att bli mycket mer än ett kreditinstitut. Det tar sig uttryck i att vi:

 • Företräder kommuner och regioner som remissinstans i frågor om finansiering och skuldförvaltning
 • Finansierar och koordinerar forskning om kommunsektorns finanser
 • Bistår med expertis och analysverktyg till våra medlemmar i finansieringsfrågor
 • Anordnar utbildningar och webbinarier/seminarier inom ekonomi och finansförvaltning för tjänstepersoner och politiker
  Främjar samverkan inom kommunsektorn


Kunder

Här har vi samlat grundläggande information om våra låneprodukter, vår låneprocess, KI Finans, stöd i finansiella beslut samt aktuella event och händelser.

Våra låneprodukter

Hos oss ska det vid varje givet tillfälle vara möjligt att hitta ett låneupplägg, till konkurrenskraftigt pris, som passar den egna organisationens ekonomi. För den som har ett starkt fokus på hållbarhet är det möjligt att låna med både grön och social inriktning.

Investerare

Vi erbjuder en stabil och långsiktig affär med diversifierad exponering mot svensk kommunsektor, trippel AAA/Aaa rating Level 1 och nollriskvikt. Vi är ledande inom hållbarhetsarbete i vår bransch.

Forskning

Som kommunsektorns största kreditgivare har vi samlat på oss unik kunskap om finansiering i kommunsektorn. Denna kunskap vill vi dela med oss av till fler.

Ta del av senaste pressreleasen och blogginlägget

Kommuninvest emitterar 4,5 miljarder kronor i grön obligation

Pressrelease

Kommuninvest lånade idag upp ytterligare 4,5 miljarder kronor i en utestående grön obligation. Det var den andra gröna transaktionen i år. Obligationen är emitterad i SEK och förfaller 2031-06-18.

Vilken finansiell påverkan har ESG-risker?

Blogginlägg

Hållbarhetsarbetet på Kommuninvest utvecklas nu i snabb takt. Förflyttningen drivs framåt av regulatoriska krav, förväntningar från marknad och kunder samt Kommuninvests ambition att arbeta framåtlutat i hållbarhetsfrågorna. En av delarna i omställningsarbetet har varit att implementera ESG-risker i limitprövningen, den process där Kommuninvest som kreditinstitut analyserar kundkoncernernas finansiella situation med avseende på såväl återbetalningsförmåga som lånebehov. I höstas introducerades miljö- och klimatrisker, alltså E:et i ESG, för första gången i prövningen och till hösten implementerar vi även sociala (S) och styrningsrelaterade (G) risker.

Är din kommun/region intresserad av att bli medlem, kontakta:

NamnRasmus Persson

RollFöreningsstyrelsens sekreterare och Direktör