Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Beslutsformuleringar kommun

Det är tillåtet att kopiera exemplen nedan.

Beslut om borgen

Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om kommunfullmäktige angett ramar för borgensåtagandet.

När det gäller preskriptionstiderna för lån och borgen, löper dessa individuellt, vilket innebär att ett preskriptionsavbrott för lånet inte innebär ett preskriptionsavbrott för borgensåtagandet. Ett borgensåtagande kan därför preskriberas efter 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det åligger kommunen att tillse att borgensbeslutet inte är för gammalt när lånet beviljas.

Beslutsformulering vid borgen

Kommunfullmäktige

Förslagen nedan omfattar beslut om borgen avseende aktiebolag. Det finns inget som hindrar att förslagen istället kan omfatta en stiftelse eller ett handelsbolag respektive kommanditbolag.

Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för ………. AB:s räkning.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för ……….. AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om ……….. kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktiges beslut om att gå i borgen för ……….. AB:s räkning avseende ett specifikt låneobjekt.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen om ………. kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för ………. AB:s låneförpliktelser avseende ………

Ytterligare information

I det första alternativet beslutar kommunfullmäktige om borgen upp till ett högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas.

I det andra alternativet beslutar kommunfullmäktige om borgen bundet till ett specifikt låneobjekt. I dessa fall erfordras i regel nya borgensbeslut vid nya lån.

I det första alternativet erfordras inte något ytterligare borgensbeslut så länge lånen understiger det totala högsta lånebeloppet enligt borgensbeslutet. Borgensmannen bör dock bekräfta på lånehandlingen, att lånet omfattas av det borgensåtagandet och att inte det högsta beloppet enligt borgensbeslutet överskrids. Det är således kommunen som borgensman som har ansvaret för att kontrollera att inte det högsta beloppet enligt borgensbeslutet överskrids. I annat fall är bekräftelsen felaktig och torde kunna grunda ett skadeståndsanspråk från gäldenären om denne lider skada på grund av felaktigheten. Bekräftandet bör kunna betraktas som verkställighet och inte ett beslut i kommunallagens mening.

Om kommunfullmäktige ingått borgen för ett specifikt låneobjekt, enligt det andra alternativet, erfordras dock ett nytt borgensbeslut när nya lån upptas. Det gäller i huvudsak även om kommunen ersätter lån med ett nytt lån, dvs. omsättning av lån.