Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Investerar­information

Diversifierad exponering mot svensk kommunsektor – AAA/Aaa, Level 1, nollriskvikt

Diversifierad exponering mot svensk kommunsektor

  • Solidarisk borgen
  • BIS riskvikt 0%
  • Enligt Finansinspektionen jämställt med statsrisk

Samarbete för högre kreditvärdighet

Kommuninvests medlemmar är solidariskt ansvariga för Kommuninvests skulder. Det är grunden för vår starka kreditvärdighet som är högsta möjliga hos de båda kreditvärderingsinstituten Moody’s och Standard & Poor’s.

Hållbarhet

Att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ingår i Kommuninvests grundläggande idé och vision. Genom hållbara finansieringslösningar främjar vi effektiv användning av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns arbete med Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling.

Nyckeltal

Total upplåning 2020-12-31

492,9

miljarder kr

Upplåningsbehov 2021

120-130

miljarder kr i långfristig upplåning

Likviditetsreserv 2020-12-31

59,6

miljarder kr

Medlemsutveckling och utlåningsvolym

Från 2007 till 2019. Medlemskapet i Kommuninvest är begränsat till kommuner och regioner. Av 310 möjliga medlemmar är 289 medlemmar i Kommuninvest (20191231).

Årsredovisning

Kommuninvest i Sverige AB

Delårsrapport

Kommuninvest i Sverige AB

Årsredovisning

Kommuninvest ekonomisk förening

Green Bonds Impact Report

Återrapportering gröna obligationer