Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vårt uppdrag

Ledande långivare – med välfärden i fokus

Vårt uppdrag kan sägas vara indelat i tre delar: att finansiera utveckling inom kommunsektorn, att erbjuda en trygg placering för investerare samt att fungera som kunskapscentrum inom kommunal finansförvaltning och långsiktig hållbarhet.

Vi finansierar utveckling

Kommuner och regioner behöver säker tillgång till kapital för att kunna investera i framtiden. Det kan röra sig om bostäder, skolor eller sjukhus. Finansieringen – som krävs för att samhället ska fungera – kommer i många fall från Kommuninvest.

Stora pengar att spara

Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare. Sedan starten 1986 har medlemmarna tillsammans sänkt sina upplåningskostnader med miljardbelopp. De pengar som kommunerna, regionerna och deras företag därmed har sparat har kunnat användas till välfärden.

Stora investerings- och lånebehov

Kommunsektorns investerings- och lånebehov har ökat de senaste åren. Behoven kommer sannolikt att ligga på höga nivåer även framöver. Kommuninvests roll är att säkerställa stabil och förmånlig finansiering. Vi lånar upp pengar på kapitalmarknaden. Dessa pengar lånar vi sedan ut – så billigt som möjligt – till kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest.

Samarbete utan enskilt vinstintresse

Genom att vända sig till Kommuninvest kan våra medlemmar få trygga och konkurrenskraftiga lån och effektiva verktyg för sin finansförvaltning. Kommuninvest har inget enskilt vinstsyfte. I stället vill vi erbjuda medlemmarna de långsiktigt bästa villkoren. Det tjänar hela samhället på.

Vi erbjuder en trygg placering

Värdepapper utgivna av Kommuninvest är lågriskplaceringar som ger attraktiv avkastning. Tillsammans är svenska kommuner och regioner en trovärdig aktör på den internationella kapitalmarknaden.

Ett antal samverkande faktorer gör att svenska kommuner och regioner genom Kommuninvest blir en mycket pålitlig och trovärdig aktör på finansmarknaden:

 • Högsta möjliga kreditbetyg (AAA/Aaa). Få kreditinstitut i världen erbjuder värdepapper med lika hög kreditvärdighet som Kommuninvest.
 • Solidariskt borgensåtagande. När en kommun eller region blir medlem i Kommuninvest så förbinder den sig samtidigt att solidariskt ansvara för Kommuninvests betalningsåtaganden.
 • En svensk kommun har aldrig gått i konkurs. Dessutom kan kommuner och regioner – enligt lag – aldrig upphöra att existera på annat sätt än genom sammanslagning.
 • Ägare med beskattningsrätt. Kommuner och regioner har grundlagsfäst rätt att ta ut skatt för att finansiera sin verksamhet. Skattesystemet, i kombination med höga krav på en ekonomi i balans, ger kommunsektorn goda inkomstmöjligheter och trygg ekonomi.
 • Lägsta möjliga riskvikt. I riskhänseende betraktas värdepapper utgivna av Kommuninvest som likställda med värdepapper utgivna av svenska staten.
 • Etablerad och erkänd aktör. Kommuninvest övervakas löpande av Finansinspektionen samt är penningpolitisk motpart till Riksbanken och medlem i deras betalningssystem RIX.

Vi fungerar som kunskapscentrum

Som kreditinstitut med enbart kommuner och regioner, samt deras bolag, som kunder har vi unik erfarenhet av finansiering av svensk kommunsektor. Vi är engagerade i rådgivning, utbildning, forskning och samverkan i finansförvaltningsfrågor.

Kommuninvest har under åren utvecklats till att bli mycket mer än ett kreditinstitut. Det tar sig uttryck i att vi:

 • Företräder kommuner och regioner som remissinstans i frågor om finansiering och skuldförvaltning
 • Finansierar och koordinerar forskning om kommunsektorns finanser
 • Bistår med expertis och analysverktyg till våra medlemmar i finansieringsfrågor
 • Anordnar utbildningar och webbinarier/seminarier inom ekonomi och finansförvaltning för tjänstepersoner och politiker
 • Främjar samverkan inom kommunsektorn